رهیافت درمانی خط زمانی توسط تاد جیمز توسعه یافت.

رهیافت درمانی خط زمانی شامل درمان در سطح ناهوشیار می باشد و به درمانجو اجازه می دهد تا بر روی عواطف منفی مربوط به تجربیات گذشته کنترل داشته باشد و برنامه ریزی درونی آنها را تغییر دهد.

خط زمانی یک شخص، نشانگر آلبوم تصاویر ذهنی و تونایی او برای تمایز قائل شدن بین تصاویر گذشته و تصوّرات خودش نسبت به آینده می باشد.

در اغلب موراد، برنامه ریزی ذهنی مکانیزمی می باشد که مربوط به اظهارات بیرونی احساسات می باشد.

هدف از رهیافت درمانی خط زمانی

هدف از رهیافت درمانی خط زمانی عبارت از تغییر ماهرانه و ناهوشیار در الگوهای رفتار درمانجو می باشد، به نحوی که آنها می توانند بر مبنای شرایط فعلی، تجربیات گذشته را بیان کنند و واکنش های صورت گرفته آنها در موقعیت فعلی، مربوط به احساست و عواطف حوادث زندگی گذشته آنها نباشد.

این تکنیک بر مبنای برنامه ریزی مجدد واکنش شخص و مکانیزم رفتاری وی می باشد، به نحوی که منجر به ایجاد حس بهزیستی مناسب در وی می شود.

روش درمان خط زمانی منجر به ایجاد نتایج با ثباتی می شود که می تواند در طول چندین هفته به دست بیاید.

روش های رهیافت درمانی خط زمانی

رهیافت درمانی خط زمانی شامل یک نمونه برداری از تکنیک های مختلفی می باشد که منجر به توانمند سازی فرد برای کنترل زندگی گذشته آنها می باشد.

اغلب افراد، از طغیان های عاطفی و یا اقدامات نا آشنا رنج می برند و دلیل آن را نمی دانند.

عواطفی از قبیل افسردگی، عصبانیت، ترس، همدردی و یا ناراحتی از جمله علائم مربوط به احساسات منفی هستند که منجر به ممانعت از واکنش فرد در حالت پیک یا حداکثری می شود.

در اغلب موارد، در اظهارات کلامی ما عقاید محدود کننده ای مشخص است. این عقاید در نتیجه تجربیات گذشته ایجاد شده است و ما آن را با ساختار درونی خودمان ترکیب می کنیم.