کتاب روانشناسی به دو دسته تقسیم می شوند:

گروه اول کتاب های تخصصی است.

  • که به منظور ارتقا سطح روانشناس مورد استفاده قرار می گیرد.
  • نظریات قدیم و جدید و روش های مختلف را بیان می کند.
  • در زمینه خاصی اطلاع تخصصی ارائه می دهد.

گروه دوم کتاب های عمومی شامل:

  • کتاب های موفقیت است که کمک می کند فرد مصمم تر راه موفقیت را طی کند
  • کتاب های جذب که سعی دارد شما را هدفمند کند
  • کتاب های ازدواج که برخی روشهای شناسایی فرد مناسب را به شما آموزش می دهد

برخی کتاب های دیگر نیز وجود دارد که از رشته های دیگر وارد روانشناسی شده است.

کتاب روانشناسی

کتاب های روانشناسی انگیزشی

متخصصین در مورد این گونه کتاب روانشناسی بحث های زیادی مطرح می کنند.

اما نکته قابل توجه این است که این کتاب ها همواره می گویند معجزه می کنند ولی معجزه اصلی در زندگی شما وقتی رخ می دهد که تلاش هدفمند داشته باشید

از متخصصی سایت “مشاوره خانواده می توانید راهنمایی بگیرید.

روش درمانی مختصر و متمرکز بر راه حل