کتاب روانشناسی به دو دسته تقسیم می شوند:

گروه اول کتاب های تخصصی است.

  • که به منظور ارتقا سطح روانشناس مورد استفاده قرار می گیرد.
  • نظریات قدیم و جدید و روش های مختلف را بیان می کند.
  • در زمینه خاصی اطلاع تخصصی ارائه می دهد.

گروه دوم کتاب های عمومی شامل:

  • کتاب های موفقیت است که کمک می کند فرد مصمم تر راه موفقیت را طی کند
  • کتاب های جذب که سعی دارد شما را هدفمند کند
  • کتاب های ازدواج که برخی روشهای شناسایی فرد مناسب را به شما آموزش می دهد

برخی کتاب های دیگر نیز وجود دارد که از رشته های دیگر وارد روانشناسی شده است.

کتاب روانشناسی

کتاب های روانشناسی انگیزشی

متخصصین در مورد این گونه کتاب روانشناسی بحث های زیادی مطرح می کنند.

اما نکته قابل توجه این است که این کتاب ها همواره می گویند معجزه می کنند ولی معجزه اصلی در زندگی شما وقتی رخ می دهد که تلاش هدفمند داشته باشید

از متخصصی سایت “مشاوره خانواده می توانید راهنمایی بگیرید.

نمایی از FVS پرسش‌نامه برای واکنش نسبت به درد
پرسش‌نامه برای واکنش نسبت به درد FVS
نمایی از FFT پرسش‌نامه مشروب خواری زیاد
پرسش‌نامه مشروب خواری زیاد FFT
نمایی از FBS پرسش¬نامه ارزیابی ریسک خود¬کشی
پرسشنامه ارزیابی ریسک خودکشی FBS
نمایی از MOI گروه آزمون چند روشی مربوط به علاقه‌مندی‌های ذهنی
گروه آزمون چند روشی مربوط به علاقه‌مندی‌های ذهنی MOI
نمایی از AISTR آزمون ساختار علاقه‌مندی‌های عمومی
آزمون ساختار علاقه‌مندی‌های عمومی AISTR
نمایی از WRBTV آزمون ترافیک مربوط به ریسک رانندگی وینا
آزمون ترافیک مربوط به ریسک رانندگی وینا WRBTV
آزمون انگیزه پیشرفت هدف مند OLMT