تشریح SST

SST یک آزمون سنجش بازداری پاسخ می‌باشد. این آزمون عملکرد فرد برای جلوگیری از پاسخ را نشان می‌دهد.


شکل44. صفحه مأموریت SST.

صفحه مأموریت SST حلقه سفیدی را نمایش می‌دهد که برای علامت دادن به فرد نمایش داده شده است و بعد از آن با یک تاخیر ثابت 500 میلی ثانیه، یک محرک تصویری در داخل این حلقه نمایش داده می‌شود که شامل یک محور است که به سمت راست یا چپ اشاره می‌کند.

مأموریت

این آزمون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، پد فشاری به فرد معرفی می‌شود و به او گفته می‌شود که زمانی که محور به سمت چپ اشاره کند، دکمه چپ، زمانی که به سمت راست اشاره کند، دکمه سمت راست را فشار دهد. برای تمرین، یک بلوک 16 آزمایشی در نظر گرفته شده است.

در بخش دوم، به فرد گفته می‌شود که تا زمانی که محور¬ها را می‌بینند، همانند قبل به فشار دادن دکمه ادامه دهند ، ولی در صورتی که یک سیگنال صوتی (یک بیپ) را بشوند، آن¬ها باید از جواب خود خودداری کنند و دکمه را فشار ندهند.

در اینجا 5 بلوک ارزیابی شده وجود دارد که هر کدام از آن¬ها دارای 64 آزمایش می‌باشد. هر بلوک به چهار زیر بلوک 16 آزمایش تقسیم شده است که هدف از آن¬ها فقط تحلیل می‌باشد.

یک فاصله ما بین بلوک‌های فرعی وجود دارد و آن برای فرد مشخص نیست. هر بلوک فرعی شامل دوازه آزمایش”ادامه دار” است که بدون سیگنال توقف صوتی هستند و چهار آزمایش”توقف” وجود دارد که دارای صدای شنیداری می‌باشد و بعد از آن دوره”تاخیر سیگنال توقف” (SSD) قرار دارد که از زمان شروع محرک محور اندازه‌گیری می‌شود.

دوازده آزمایش ادامه¬دار و چهار آزمایش توقف، به صورت تصادفی در داخل هر بلوک فرعی می‌باشد، ولی تمامی آزمایش¬ها بعد از صورت گرفتن یک بلوک فرعی، قبل از شروع شدن بلوک فرعی بعدی صورت می‌گیرند.

در هر بلوک فرعی، دقیقا یک آزمایش فرعی از هر چهار سری (موارد نردبانی) به دست می-آید، که در شروع آزمون به صورت زیر هستند:

شماره سری SSD اولیه (تاخیر بعد از محرک تصویری) محرک ادامه دادن
1 100 میلی ثانیه محور چپ
2 200 میلی ثانیه محور راست
3 400 میلی ثانیه محور چپ
4 500 میلی ثانیه محور راست

زمان بعدی مربوط به سیگنان توقف شنیداری، در کل آزمون تغییر می‌کند که بستگی به عملکرد قبلی فرد دارد به نحوی که توقف، تقریبا در 50% از زمان هر فردی اتفاق می¬افتد.

در فرم کوتاه¬تر SSD، احتمال جواب ندادن فرد به محور افزایش می‌یابد. توجه داشته باشید که برای برخی از افراد،SSD می‌تواند منفی شود: به این معنا که سیگنال شنیداری قبل از شروع محرک محوری صورت بگیرد. انتظار بر این است که زمان¬بندی چهار سری، با پیشرفت آزمون به هم نزدیک¬تر شود.

در پایان هر بلوک ارزیابی شده، یک صفحه فیدبک نمایش داده می‌شود که یک ارائه گرافیکی را از عملکرد فرد نشان می‌دهد که فرد اجرا کننده آزمون باید آن را به فرد توضیح دهد و همچنین فرد را تشویق کند که سریع حرکت کند.

صفحه بازخورد (فیدبک)


شکل45. صفحه فیدبک SST در پایان بلوک ارزیابی شده اول (متن انگلیسی روی تصویرFaster, Please tro to go faster, but do keep stopping whin you hear the beep

بعد از پایان بلوک ارزیابی اولیه، یک صفحه مشابه صفحه بالا نمایش داده می‌شود. ستون آبی در نمودار یک ارائه تصویری از سرعت پاسخ فرد می‌باشد.هر چقدر این ستون بالاتر باشد، پاسخ آن¬ها سریع¬تر خواهد بود.

در پایین نمودار پیامی برای فرد نوشته شده است. در این مورد، فرد تا حد منطقی سریع بوده است و در زمان شنیدن صدای بیپ، تا حد منطقی خوب بوده است.

این پیام فرد را ترغیب می‌کند که باید سریع‌تر برود و در زمانی که صدای بیپ را می¬شنود، توقف کند. پیام‌های مختلفی نمایش داده می‌شوند که بستگی به این دارد که فرد دکمه را خیلی آرام و کند فشار بدهید و یا در زمان شنیدن صدای بیپ، نتواند به صورت مناسبی توقف کند.

پیام را برای فرد بخوانید و به وی تاکید کنید که سریع فشار دادن دکمه و توقف کردن در زمان شنیدن صدای بیپ خیلی مهم است.

در پایان هر بلوک ارزیابی شده، یک ستون آبی اضافی در صفحه فیدبک نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید از آن استفاده کنید و نحوه بهبود سرعت (یا عدم بهبود سرعت) فرد را به خودش نشان بدهید. همچنین یک ترتیب اضافی از اعداد ارائه می‌شود که عملکرد فرد در تازه¬ترین بلوک را ارائه می‌کند.


شکل46.صفحه فیدبک SST در پایان پنجمین بلوک ارزیابی شده.

در پایان پنجمین بلوک ارزیابی شده، یک نمودار شبیه به مورد بالایی که دارای پنج ستون می‌باشد و پنج ترتیب از اعدد در زیر آن قرار داده شده است (هر یک از بلوک‌ها با دو کاراکتر از هم جدا شده¬اند) ارائه می‌شود، بنابراین در صورتی که شما بخوهید نحوه تغیر عملکرد فرد در طول آزمون را به وی توضیح بدهید، می‌توانید از آن استفاده کنید.

اطلاعات فیدبک اضافی

اطلاعات فیدبک اضافی، به صورت اعداد خاکستری در زیر صفحه و به صورت پیام بازخوردی نمایش داده شده است.

این تحلیل آنلاین اعداد فرصتی را برای محققین فراهم می‌کند تا در زمان بررسی عملکرد آن¬ها بر مبنای بلوک به بلوک، بازخورد اضافی در اختیار آن¬ها قرار دهند که یک بخش ادغام شده¬ای از طراحی مطالعه می‌باشد.
در حال کلی، توضیح دادن پیام باز خورد (در سفید) و نمودار برای فرد کافی می‌باشد.

703 0/4, 361 ¼, 334 2/4, 381 2/4
این ترتیب دارای چهار جفت از اعداد می‌باشد؛ هر جفت از اعداد مربوط به یک بلوک فرعی می‌باشد و زمان پاسخ متوسط (در میلی ثانیه) را برای آزمایشات صحیح”ادامه دادن”(تا زمانی که صدای بیپ نیاید) و تعداد آزمایش‌های موفق”توقف کردن”، همراه با عدد کلی آزمایش‌های توقف را نشان می‌دهد.

اولین جفت از اعداد، در این مورد 703 0/4 ، اولین مورد برای بلوک فرعی از 16 آزمایش می‌باشد. 703 عبارت از زمان پاسخ متوسط بر حسب میلی ثانیه و برای آزمایش‌های”ادامه دادن”می‌باشد و 0/4 عبارت از عدد آزمایش‌های”توقف” موفق می‌باشد (آزمایش‌هایی که فرد نسبت به سیگنال شنیداری از طریق فشار ندادن دکمه، به صورت صحیحی جواب داده است).

دومین جفت از اعداد، در این مورد 361 ¼ ، مربوط به دومین بلوک فرعی از 16 آزمایش می‌باشد.
334 2/4 مربوط به سومین بلوک فرعی از 16 آزمایش می‌باشد.

381 2/4 مربوط به چهارمین بلوک از 16 آزمایش می‌باشد.

بنابراین در طول این بلوک، زمانی که افراد صدای بیپ را می شنوند در در توقف کردن پیشرفت می‌کنند، ولی زمان پاسخ آن¬ها به آزمایش‌های صحیح، تا حد منطقی خوب بوده است. همچنین به نظر می رسد که تلاش مربوط به تمرکز بر روی صدای بیپ، بر روی زمان پاسخ آن¬ها نسبت به آزمایش‌های”ادامه دادن”صحیح تاثیر گذاشته است.
703 0/4, 361 1/4, 34 2/4, 381 2/4  392 2/4 , 368 ¼, 367 2/4, 351 0/4  322 2/4, 367 4/4, 426 1/4 , 385 3/4  344 2/4, 338 1/4, 330 1/4, 331 3/4  315 2/4, 326 3/4, 359 ¼
فردی که نتایج وی در بالا نشان داده شده است، تا حد منطقی در بلوک اول خودش سریع بوده است ولی در توقف کردن در صدای بیپ عملکرد زیاد خوبی نداشته است (در 16 آزمایش توقف، فقط پنج توقف داشته است).

در بلوک دوم، فرد عملکرد کندتری داشته است، ولی همچنان در توقف کردن با صدای بیپ، عملکرد ضعیف و بدی دارد (بار دیگر، پنج توقف در 16 آزمایش توقف).

در سومین بلوک، فرد یک مقدار سریع‌تر عمل کرده است، ولی عملکرد آن در توقف بهتر بوده است (ده توقف در 16 آزمایش توقف). و در بلوک چهارم، بار دیگر فرد سریع‌تر بوده است، ولی عملکرد توقف ضعیف¬تری داشته است (هفت توقف در 16 آزمایش توقف).

در پنجمین بلوک، سرعت فرد یک بار دیگر افزایش یافته است، ولی عملکرد آن¬ها در توقف نه بهتر شده است و نه ضعیف¬تر شده است (هفت توقف در 16 آزمایش توقف).

حالت‌های آزمون SST

آزمون SST دارای دو حالت می‌باشد:
• بالینی
• بالینی صفحه لمسی

 حالت بالینی این آزمون از پد فشاری دو دکمه¬ای استفاده می‌کند. در صورتی که پد فشاری در دسترس نباشد، و شما بخواهید آزمون را ارزیابی کنید، شما می‌تواند از کلید¬های I و S صفحه کلید کامپیوتر خودتان استفاده کنید.

در صورتی که شما از این حالت استفاده کنید، افراد آزمون دهنده همواره باید از پدفشاری استفاده کنند.

 به دلیل اینکه سیگنال توقف شنیداری بخش مهمی از این آزمون می‌باشد، شما باید صدای اسپیکر PC خودتان را به نحوی تنظیم کنید که قبل از اجرای آزمون، فرد به راحتی بتواند آن را بشنود.

برای برخی از تبلت¬های PCs یا لب¬تاپ¬های PCs که اسپیکر در درون خود آن¬ها می‌باشد، ممکن است که شما مجبور باشید با استفاده از نوار وظیفه یا کنترل پنل ، سطح صدا را در بالاترین سطح موجود تنظیم کنید.

 برای افرادی که نتایج آن¬ها با هم مقایسه خواهد شد، تنظیم صدا به صورت یکسان از اهمیت زیادی برخوردار است. ساده¬ترین روش برای انجام این کار، استفاده کردن از سخت افزار یکسان و تنظیم صدای آن به صورت یکسان برای هر فرد است.

دستورالعمل اجرایی SST

 در این آزمون، برای حالت بالینی از پد فشاری استفاده می‌شود. مطمئن شوید که این پد در روبروی صفحه به نحوی قرار داده شده باشد که هر فرد به راحتی با انگشت اشاره خودش بتواند هر دکمه را به صورت آرام فشار دهد.

 سعی کنید که در طول آزمون، سطح گمراه کردن فرد را تا پایین¬ترین حد کاهش بدهید، چرا که در صورتی که به آن¬ها اجازه داده شود که بر روی صفحه متمرکز شوند، آزمون برای آن¬ها راحت¬تر خواهد بود. به طور خاص، مطمئن شوید که شما خارج از دید فرد قرار گرفته باشید.

در طول اجرای این آزمون، شما نیاز خواهید داشت تا نمودار فیدبک را به فرد توضیح بدهید. قبل از اجرای این آزمون، لطفا مطمئن شوید که شما آشنایی کاملی با این نمودار ها دارید.