تشریح SSP

SSP ورژن کامپیوتری شده آزمون کرسی بلاک است که ظرفیت حافظه¬کاری را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این آزمون عملکرد بخش پیشانی مغز را اندازه‌گیری می‌کند.

نمایش دادن

یک الگو از جعبه‌های سفید در صفحه نمایش داده می‌شوند. رنگ بعضی از جعبه‌ها به صورت یک به یک تغییرمی‌یابد و ترتیب مربوط به این تغییر متغیر می‌باشد.

شکل 43. نمایش صفحه کامل برایSSP (متن انگلیسی بر روی تصویر: 3 BOXES)

مأموریت

در حالت‌های بالینی و موازی، در پایان ارائه هر یک از ترتیب¬ها، یک صدا نشان می‌دهد که فرد باید جعبه¬های رنگی شده را به همان ترتیبی که بار اول ارائه شده¬اند به وسیله کامپیوتر را لمس کند.

در حالت معکوس، صدا نشان می‌دهد که فرد باید هر یک از جعبه‌های رنگی شده را با یک ترتیب معکوس نسبت به ترتیبی که در اول ارائه شده بود به وسیله کامپیوتر لمس کند. ترتیب و رنگ استفاده شده در ترتیب‌های مختلف تغییر می‌کند تا تداخل احتمالی را به سطح حداقل برساند.

در حالت‌های بالینی، موازی و معکوس، تعداد جعبه‌های موجود در ترتیب موجود همراه با سطح آزمون، از دو عدد در شروع آزمون تا نه عدد در آخرین سطح آزمون، افزایش می‌یابد. در هر سطحی سه نوع ترتیب ممکن وجود دارد، ولی به محض اینکه فرد یک ترتیب را در یک سطح تمام می‌کند، آن¬ها به سرعت به مرحله بعدی خواهند رفت، و لزومی ندارد که تمامی سه ترتیب موجود اجرا شود.

در صورتی که تمامی سه ترتیب موجود در یک سطح، به صورت ناموفق کامل شوند، آزمون خاتمه خواهد یافت.

در حالت عملکرد بالا، آزمون با دو آزمایش تمرینی همراه با چهار جعبه و یک آزمایش ارزیابی شده همراه با یک ترتیب از چهار جعبه شروع خواهد شد و بعد از آن سه آزمایش صورت می‌گیرد که در هر سطحی پنج، شش، هفت، هشت ، نه، ده، دوازه و پانزده و هیجده جعبه وجود خواهند داشت.

در صورتی که تمامی سه ترتیب موجود در یک سطح، به صورت ناموفقی کامل شوند، آزمون خاتمه خواهد یافت.

حالت‌های آزمون SSP

آزمون SSP دارای پنج حالت می‌باشد:
• بالینی
• موازی یک تا موازی پنج
• معکوس
• عملکرد بالا
• معکوس عملکرد بالای یک تا معکوس عملکرد بالای سه
اجرای این آزمون در حدود پنج دقیقه طول خواهد کشید.

دستورالعمل اجرایی حالت بالینی SSP و موازی

زمانی که صفحه شروع SSP نمایش داده شود، K را فشار بدهید. صفحه نمایش عبارت آزمایش تمرینی یک از دو را نمایش خواهد داد. بگویید:
برای شروع آزمون، K را فشار بدهید.

آزمایش یک (نمایش دادن)

رنگ دو جعبه به ترتیب و یکی از پس از دیگر تغییر خواهد کرد. بعد از مورد دوم یک صدا ارائه می‌شود. به فرد بگویید که:

لمس کردن صفحه‌ با یک ترتیب درست را به آن¬ها نشان بدهید. در پایان این آزمایش، کامپیوتر عبارت تمام شد، و بعد از آن آزمایش تمرینی دو از دو را نمایش خواهد داد.

آزمایش دو (تمرینی)

در این مرحله فرد را به صورت زیر راهنمایی کنید:

زمانی که فرد نشان می‌دهد که آماده است، برای ادامه دادن K را فشار بدهید.زمانی که یک صدا آمد، بگویید:

در صورت لزوم بگویید که :

پیام پایین می‌تواند داده شود:

در پایان این آزمایش، کامپیوتر عبارت تمام شد و بعد از آن مجموعه جدید را نمایش خواهد داد.

مرحله ارزیابی شده

برای ادامه دادن، در زمانی که عبارت مجموعه جدید نشان داده شود، K را فشار دهید.

در صورت لزوم، این پیام را تکرار کنید.

در هر سطح جدید، نشان دهید که رنگ چند جعبه می‌تواند تغییر کند (در گوشه سمت چپ صفحه کامپوتر، از یک عدد به عنوان یادآوری کننده استفاده کنید). فرد باید این دستورالعمل را در اختیار داشته باشد تا به پیام دادن نیاز نداشته باشند.

حتما نیاز به برداشتن انگشت از صفحه بعد از هر جواب را تاکید کنید و در صورت ضرورت، قبل از لمس کردن جعبه جدید، تا زمانی که رنگ جعبه لمس شده به سفید تغییر کند، منتظر بمانید.

همچنین تاکید کنید که فرد باید قبل از جواب دادن منتظر صدا باشد و در هر مرحله، تعداد جعبه‌هایی که رنگشان تغییر خواهد کرد را مشخص کنید. در صورتی که فرد یک اشتباه مشخص بکند یا سردرگم به نظر برسد، راهنماهای ضروری را تکرار کنید.

در صورتی که فرد در تمامی مراحل یک سطح خاص اشتباه کند، آزمون خاتمه خواهد یافت.

دستورالعمل اجرایی حالت معکوس SSP

زمانی که صفحه شروع SSP نمایش داده شود، K را فشار بدهید. صفحه نمایش عبارت آزمایش تمرینی یک از دو را نمایش خواهد داد. بگویید:

برای شروع آزمون، K را فشار بدهید.

آزمایش یک (نمایش دادن)

رنگ دو جعبه به ترتیب و یکی از پس از دیگری تغییر خواهد کرد. بعد از مورد دوم یک صدای ارائه می‌شود. به فرد بگویید که :

لمس کردن صفحه‌های با یک ترتیب درست را به آن¬ها نشان بدهید. در پایان این آزمایش، کامپیوتر عبارت تمام شد، و بعد از آن آزمایش تمرینی دو از دو را نمایش خواهد داد. برای ادامه دادن، K را فشار بدهید.

آزمایش دو (تمرینی)

در این مرحله فرد را به صورت زیر راهنمایی کنید:

زمانی که فرد نشان می‌دهد که آماده است، برای ادامه دادن K را فشار بدهید. زمانی که یک صدای آمد، بگویید:

در صورت لزوم بگویید که :

پیام پایین می‌تواند داده شود:

در پایان این آزمایش، کامپیوتر عبارت تمام شد و بعد از آن مجموعه جدید را نمایش خواهدداد.

سه آزمایش دیگر

برای ادامه دادن، در زمانی که عبارت مجموعه جدید نشان داده شود، K را فشار دهید.

در صورت لزوم، این پیام را تکرار کنید.

در هر سطح جدید، نشان دهید که رنگ چند جعبه می‌تواند تغییر کند (در گوشه سمت چپ صفحه کامپیوتر، از یک عدد به عنوان یادآوری کننده استفاده کنید).

فرد باید این دستورالعمل را در اختیار داشته باشد تا به پیام دادن نیاز نداشته باشند. حتما نیاز به برداشتن انگشت از صفحه بعد از هر جواب را تاکید کنید و در صورت ضرورت، قبل از لمس کردن جعبه جدید، تا زمانی که رنگ جعبه لمس شده به سفید تغییر کند، منتظر بمانید. همچنین تاکید کنید که فرد باید قبل از جواب دادن منتظر صدا باشد و در هر مرحله ، تعداد جعبه‌هایی که رنگ‌شان تغییر خواهد کرد را مشخص کنید.

در صورتی که فرد یک اشتباه مشخص کند یا سردرگم به نظر برسد، راهنماهای ضروری را تکرار کنید.
در صورتی که فرد در تمامی مراحل یک سطح خاص اشتباه کند، آزمون خاتمه خواهد یافت.

دستورالعمل اجرایی عملکرد بالای SSP

زمانی که صفحه شروع SSP نمایش داده شود، K را فشار بدهید. صفحه نمایش عبارت آزمایش تمرینی یک از دو را نمایش خواهد داد. بگویید:

برای شروع آزمون، K را فشار بدهید.

آزمایش یک (نمایش دادن)

رنگ چهار جعبه به ترتیب و یکی از پس از دیگری تغییر خواهد کرد. بعد از مورد دوم یک صدایی ارائه می‌شود. به فرد بگویید که :

لمس کردن صفحه‌های با یک ترتیب درست را به آن¬ها نشان بدهید. در پایان این آزمایش، کامپیوتر عبارت تمام شد، و بعد از آن آزمایش تمرینی دو از دو را نمایش خواهدداد.

آزمایش دو (تمرینی)

در این مرحله فرد را به صورت زیر راهنمایی کنید:

زمانی که فرد نشان می‌دهد که آماده است، برای ادامه دادن K را فشار بدهید.زمانی که یک صدا آمد، بگویید:

در صورت لزوم بگویید که :

پیام پایین می‌تواند داده شود:

در پایان این آزمایش، کامپیوتر عبارت تمام شد و بعد از آن مجموعه جدید را نمایش خواهدداد.