تشریح IED

انتقال مجموعه ابعاد درونی – بیرونی عبارت از یک آزمون برای به دست آوردن و معکوس کردن قاعده موجود می‌باشد. ویژگی‌های آن عبارت است از:
• توصیف تصویری و ایجاد مجموعه توجهی
• نگه¬داری، انتقال دادن و انعطاف¬پذیری توجه
این آزمون حساسیت زیادی به نواحی پیشانی مغز دارد.
 دایره بزرگ کوچک (BLC) باشد، همواره باید قبل از این آزمون اجرا شود.

نمایش دادن

دو بعد مصنوعی در این آزمون مورد استفاده قرار می¬گیرند.
• شکل¬های رنگی
• خطوط سفید

محرک ساده فقط یکی از این ابعاد ساخته شده است، در حالی که محرک ترکیبی از هر دو مورد تشکیل شده است؛ برای مثال، خطوط سفید بالای شکل¬های رنگی قرار می‌گیرد.

فرد از طریق تامین کردن معیار¬های مربوط به یادگیری در هر مرحله پیشرفت می‌کند (شش پاسخ صحیح متوالی). در صورتی که فرد بعد از ۵۰ آزمایش، نتواند معیار مورد نظر را تامین کند، آزمون خاتمه می‌یابد.


شکل ۲۰٫ صفحه آزمون IED برای بلوک یک (سمت چپ) و بلوک چهار (سمت راست) در حالت بالینی.

مأموریت

آزمون با بلوک یک شروع می‌شود که دو مورد ساده را نشان می‌دهد و شامل شکل¬های رنگی می‌باشد. فرد باید با لمس کردن محرک‌ها، مورد درست را یاد بگیرد و تا زمانی که به معیار دست یابد، ادامه دهد.

در بلوک دو، احتمالات معکوس می‌شود به نحوی که محرک یا هدفی که قبلا نادرست بوده است، در این مرحله درست می‌باشد.

در بلوک سه ، بعد دوم معرفی می‌شود که در مرحله اولیه در مجاور وجود داشت و بعد از آن، بعد اولیه با بلوک چهار هم¬پوشانی می‌شود. میزان احتمالات تغییر نمی‌کند و مشابه با مورد موجود در پایان مرحله تمایزگذاری ساده می‌باشد.

با دستیابی به مورد معیار با استفاده از محرک ترکیب شده در بلوک چهار، احتمالات مربوط به بلوک پنج ، نسبت به ابعاد اصلی معکوس می‌شوند. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد عبارت از این است که بعد دوم، به صورت کامل، تکرار راه حل مسئله در این مرحله است.

با آموزش تمایزگذاری ترکیبی به فرد، یک ترکیب محرک جدید به وی ارائه می‌شود (بلوک شش) که همچنان ما بین دو بعد مشابه (از خط و از شکل) تغییر می‌یابد. افراد باید به بُعد مرتبط قبلی شکل توجه کنند و مشخص کنند که کدام یک از دو نمونه جدید، صحیح می‌باشند (حرکت و تغییر درون بعدی).

زمانی که فرد با موفقیت حرکت درون ابعادی را کامل کند، یک معکوس بعد از آن صورت می‌گیرد (بلوک هفت)، و بار دیگر محرک ترکیبی تغییر می‌کند. برای این مرحله (بلوک هشت)، افراد باید به بعد غیر مرتبط قبلی توجه کنند و یاد بگیرند که کدام یک از این دو نمونه در این ابعاد، صحیح می‌باشد (“تغییر برون ابعادی”). در بلوک نه، بار دیگر احتمالات معکوس می‌شوند.


شکل۲۱٫ مراحل آزمون IED (محرک برای حالت بالینی نمایش داده شده است) (متون انگلیسی :۱٫ Simple Discrimination, 2. Simple Reversal, 3. Compond Discrimination 1, 4. Compound Discrimination 2, 5. Compoun Reversa, 8. ED Shift, 9. ED Reversal).