تشریح SWM

SWM آزمونی است که توانایی فرد برای حفظ کردن اطلاعات فضایی و دستکاری موارد یادآوری شده در حافظه‌کاری را اندازه‌گیری می‌کند.

این یک مأموریت خود تنظیم شده است که استراتژی ذهنی فرد را هم مورد بررسی قرار می‌دهد. این آزمون حساس به بخش پیشانی می‌باشد.

نمایش دادن

این آزمون با تعدادی از مربع‌های رنگی (جعبه‌های رنگی) شروع می‌شود که در صفحه نمایش داده می‌شوند.

هدف از این آزمون عبارت از این است که فرد باید علامت آبی را در هر یک از جعبه‌ها با استفاده از فرآیند حذف کردن پیدا کند و از آن¬ها برای پر کردن یک ستون خالی در سمت راست صفحه استفاده کند.

تعداد جعبه‌ها به تدریج از سه به هشت جعبه افزایش می‌یابد (یا در حالت ثانویه، تا ده جعبه افزایش می‌یابد). رنگ و موقعیت جعبه¬ای که مورد استفاده قرار می‌گیرد، در آزمایش‌های مختلف تغییر می‌کند تا فرد را به عدم استفاده از استراتژ‌ی‌های جست و جوی قالبی تشویق کنند.


شکل 47. صفحه مأموریت SWM (سه جعبه).

مأموریت

فرد باید به صورت مناسبی هر جعبه را لمس کند تا زمانی که داخل یکی از جعبه‌های باز شده رنگ آبی باشد (یک جست و جو). زمانی که جعبه آبی رنگ پیدا شد، فرد باید با لمس کردن سمت راست صفحه، آن را در ستون سمت راست (“خانه “) قرار بدهد.

بعد از آن فرد باید یک جست و جوی جدید را برای پیدا کردن جعبه آبی رنگ بعدی انجام دهد. ممکن است جعبه‌هایی که تا به حال خالی بوده¬اند، در مرحله جدید دارای رنگ آبی باشند.

این کار تا زمانی تکرار می‌شود که نشانه آبی در تمامی جعبه‌های موجود در صفحه فعلی پیدا شود. لمس کردن جعبه‌هایی که قبلا نشانه آبی رنگ در آن¬ها پیدا شده است، خطا می‌باشد. ترتیب جست و جو کردن جعبه‌ها را خود فرد تعیین می‌کند.

کامپیوتر تعداد جعبه‌های خالی که باید دیده شوند را مشخص می‌کند(خطاهای کاهش یافته). عملکرد فرد در سطوح سخت¬تر این مأموریت، با استفاده از استراتژی جست و جوی ذهنی افزایش می‌یابد.


شکل 48.صفحه آزمون SWM (8 جعبه).

حالت‌های آزمون SWM

آزمون SWM دارای پنج حالت می‌باشد:
• بالینی
• Sh – 3X3p – 2X4 -40 – 2X6 – 60 – 2X8 – 80 – 2X10 – 120
• حالت خلاصه شده – 3X3p – 2X4 -40 – 2X6 – 60 – 2X8 – 80
• عملکرد بالا
• عملکرد بالای مختصر

حالت‌ها از نظر شماره جعبه‌ها و شماره مجموعه جعبه‌ها با هم تفاوت دارند.
حالت بالینی دارای یک مرحله تمرینی می‌باشد که از چهار مجموعه سه جعبه¬ای تشکیل شده است و بعد از آن دارای دو آزمایش ارزیابی شده است که هر کدام از آن¬ها چهار، شش و هشت جعبه¬ای هستند.

حالت Sh – 3X3p – 2X4 -40 – 2X6 – 60 – 2X8 – 80 – 2X10 – 120 دارای یک مرحله آموزشی می‌باشد که از سه مجموعه سه جعبه¬ای تشکیل شده است و بعد از آن هشت آزمایش ارزیابی شده ارائه می‌شود که دو مورد از آن¬ها دارای چهار، دو مورد دارای شش ، دو مورد دارای هشت و دو مورد دارای ده جعبه می‌باشد.

آزمایش ده جعبه¬ای چالش بر انگیزتر از آزمایش‌های هشت جعبه¬ای می‌باشد، بنابراین این آزمایش از همه موارد دشوارتر می‌باشد.

حالت خلاصه شده 3X3p – 2X4 -40 – 2X6 – 60 – 2X8 – 80 یک ورژن خلاصه شده از حالت بالینی می‌باشد که دارای زمان اجرای کوتاه¬تری می‌باشد، ولی درجه دشواری یکسانی با آن دارد.

این مورد دارای یک مرحله تمرینی می‌باشد که از چهار مجموعه سه جعبه¬ای تشکیل شده است و بعد از آن شش آزمایش ارزیابی شده و دو آزمایش چهار جعبه¬ای، دو آزمایش شش جعبه¬ای و دو آزمایش هشت جعبه¬ای آورده می‌شود.

حالت عملکرد بالا، سخت تر از حالت Sh – 3X3p – 2X4 -40 – 2X6 – 60 – 2X8 – 80 – 2X10 – 120 می‌باشد و دارای یک مرحله تمرینی با دو مجموعه سه جعبه‌ای است و بعد از آن سه آزمایش ارزیابی شده قرار دارد که هر کدام از آن¬ها دارای مراحل چهار جعبه‌ای، شش جعبه‌ای، هشت جعبه‌ای و ده جعبه‌ای هستند و بعد از آن¬ها سه آزمایش ارزیابی شده دوازه جعبه‌ای وجود دارد.

حالت عملکرد بالای مختصر دارای دو مجموعه سه جعبه‌ای است که بعد از آن یک مرحله ارزیابی شده دارای آزمایش‌های یک مورد شش جعبه‌ای، یک مورد هشت جعبه‌ای، سه مورد ده جعبه‌ای و سه مورد دوازده جعبه‌ای است.

زمان اجرا

زمان اجرا برای این آزمون، حدود پنج دقیقه برای حالت خلاصه شده3X3p – 2X4 -40 – 2X6 – 60 – 2X8 – 80 ، حدود هفت دقیقه برای حالت Sh – 3X3p – 2X4 -40 – 2X6 – 60 – 2X8 – 80 – 2X10 – 120 ، و حدود نه دقیقه برای حالت بالینی و حالت عملکرد بالا می‌باشد.

دستورالعمل اجرایی SWM بالینی

زمانی که آزمون شروع می‌شود، سه جعبه قرمز در صفحه نمایش داده خواهد شد و در سمت راست صفحه یک صفحه سیاه وجود دارد که”خانه” نامیده می‌شود.

مربع‌های رنگی را به عنوان “جعبه‌ها” در نظر بگیرید که ممکن است نشانه¬های آبی رنگ در داخل آن¬ها مخفی شده باشند. این کار را از طریق آزمایش اول نشان دهید و بعد از آن به فرد اجازه بدهید که آزمایش دوم را خودش انجام دهد.

آزمایش معرفی

زمانی که صفحه شروع SWM نمایش داده می‌شود، برای نمایش داده شدن صفحه مأموریت SWM، K را فشار بدهید و بگویید:

جعبه موجود در وسط صفحه را لمس کنید. (برای اجتناب از پیام دادن به فرد برای هر نوع استراتژی ترتیبی سازماندهی شده، از این جعبه استفاه کنید) و بگویید:

جعبه دیگری را لمس کنید و بگویید:

راهنمای زیر دارای اهمیت فوق العاده¬ای می‌باشد و باید تاکید زیادی بر روی آن شود.

به جایی که نشانه آبی رنگ را پیدا کرده¬اید، اشاره کنید.

جعبه دیگری را لمس کنید.

جعبه‌ای را که هیچ وقت نشانه آبی رنگ را در آن پیدا نکرده¬اید را لمس کنید و بعد از آن سمت راست صفحه را لمس کنید.

جعبه‌ای را که قبلا نشانه آبی رنگ را در آن پیدا نکرده¬اید را لمس کنید و بعد از آن سمت راست صفحه را لمس کنید.

کامپیوتر عبارت کامل شد را نمایش خواهد داد و بعد از آن آهنگی نواخته خواهد شد. بعد از یک مکث، کلمات مجموعه جدید ظاهر خواهد شد.

مرحله تمرینی – سه مجموعه سه جعبه‌ای

در این مرحله بگویید:

K را فشار بدهید و بعد از آن سه جعبه زرد رنگ ظاهر خواهند شد. به فرد اجازه دهید که تمامی مسائل را خودش حل کند، در صورتی که وی گزینه درستی را لمس کند، وی را تشویق کنید.

در صورتی که آن¬ها جعبه اشتباهی را لمس کنند، فیدبکی به آن¬ها ارائه دهید و در صورت ضرورت، قوانین را به آن¬ها یادآوری کنید. همچنین شما می‌توانید از این پیام‌های اختیاری استفاده کنید.

کامپیوتر عبارت کامل شد را نمایش خواهد داد و بعد از آن آهنگی نواخته خواهد شد. بعد از یک مکث، کلمات مجموعه جدید ظاهر خواهد شد. برای رفتن به آزمایش بعدی، K را فشار بدهید.

در پایان این مرحله تمرینی، مجموعه جدید یک بار دیگر نمایش داده خواهد شد.

مرحله ارزیابی شده : 12 آزمایش ارزیابی شده، چهار مورد چهار جعبه‌ای، چهار مورد شش جعبه‌ای و چهار مورد هشت جعبه‌ای.
به یاد داشته باشید که شما برای شروع باید K را فشار بدهید.

در هر لحظه، به افراد بگوید که (4، 6 یا 8) جعبه و (4، 6یا 8)* نشانه برای پیدا کردن وجود دارند.
* بستگی به تعدد جعبه‌هایی دارد که در نمایشگر قابل مشاهده است.

بعد از آن¬که اولین نشانه آبی پیدا شد، از این راهنما استفاده کنید:

در صورتی که فرد سردرگم به نظر برسد، از این پیام استفاده کنید:

بعد از چهارمین آزمایش هشت جعبه‌ای، آزمون خاتمه می‌یابد.

دستورالعمل اجرایی SWM Sh – 3X3p – 2X4 -40 – 2X6 – 60 – 2X8 – 80 – 2X10 – 120

زمانی که آزمون شروع می‌شود، سه جعبه قرمز در صفحه نمایش داده خواهد شد و در سمت راست صفحه یک صفحه سیاه وجود دارد که “خانه” نامیده می‌شود. مربع‌های رنگی را به عنوان “جعبه‌ها” در نظر بگیرید که ممکن است نشانه-های آبی رنگ در داخل آن¬ها مخفی شده باشند. این کار را از طریق آزمایش اول نشان دهید و بعد از آن به فرد اجازه بدهید که آزمایش دوم را خودش انجام دهد.

آزمایش معرفی

زمانی که صفحه شروع SWM نمایش داده می‌شود، برای نمایش داده شدن صفحه مأموریت SWM، K را فشار بدهید و بگویید:

جعبه موجود در وسط صفحه را لمس کنید. (برای اجتناب از پیام دادن به فرد برا هر نوع استراتژی ترتیبی سازماندهی شده، از این جعبه استفاه کنید) و بگویید:

جعبه دیگری را لمس کنید و بگویید:

راهنمای زیر دارای اهمیت فوق العاده¬ای می‌باشد و باید تاکید زیادی بر روی آن شود.

به جایی که نشانه آبی رنگ را پیدا کرده¬اید، اشاره کنید.

جعبه دیگری را لمس کنید.

جعبه‌ای را که هیچ وقت نشانه آبی رنگ را در آن پیدا نکرده¬اید را لمس کنید و بعد از آن سمت راست صفحه را لمس کنید.

جعبه‌ای را که قبلا نشانه آبی رنگ را در آن پیدا نکرده¬اید را لمس کنید و بعد از آن سمت راست صفحه را لمس کنید.

کامپیوتر عبارت کامل شد را نمایش خواهد داد و بعد از آن آهنگی نواخته خواهد شد. بعد از یک مکث، کلمات مجموعه جدید ظاهر خواهد شد.

مرحله تمرینی – دو مجموعه سه جعبه‌ای

در این مرحله بگویید:

K را فشار دهید و بعد از آن سه جعبه زرد رنگ ظاهر خواهند شد. به فرد اجازه بدهید که کل مسائل را خودش حل کند، در صورتی که وی گزینه نادرستی را لمس کند، وی را تشویق کنید.

در صورتی که آن¬ها جعبه اشتباهی را لمس کنند، فیدبکی به آن¬ها ارائه دهید و در صورت ضرورت، قوانین را به آن¬ها یادآوری کنید. همچنین شما می‌توانید از این پیام‌های اختیاری استفاده کنید.

کامپیوتر عبارت کامل شد را نمایش خواهد داد و بعد از آن آهنگی نواخته خواهد شد. بعد از یک مکث، کلمات مجموعه جدید ظاهر خواهد شد. برای رفتن به آزمایش بعدی، K را فشار بدهید.

در پایان این مرحله تمرینی، مجموعه جدید یک بار دیگر نمایش داده خواهد شد.

مرحله ارزیابی شده: 8 آزمایش ارزیابی شده، دو مورد دو جعبه‌ای، چهار مورد شش جعبه‌ای ، دو مورد هشت جعبه‌ای و دو مورد ده جعبه‌ای.

به یاد داشته باشید که شما برای شروع باید K را فشار بدهید.
در هر لحظه، به افراد بگوید که (4، 6 ، 8 یا 10) جعبه و (4، 6 ، 8 یا 10)* نشانه برای پیدا کردن وجود دارند.
* بستگی به تعدد جعبه‌هایی دارد که در نمایشگر قابل مشاهده است.

بعد از آن¬که اولین نشانه آبی پیدا شد، از این راهنما استفاده کنید:

در صورتی که فرد سردرگم به نظر برسد، از این پیام استفاده کنید:

بعد از دومین آزمایش ده جعبه‌ای، آزمون خاتمه می‌یابد.

دستورالعمل اجرایی SWM خلاصه شده 3X3p– 2X4 -40 –2X6 – 60 – 2X8 –80

زمانی که آزمون شروع می‌شود، سه جعبه قرمز در صفحه نمایش داده خواهد شد و در سمت راست صفحه یک صفحه سیاه وجود دارد که “خانه” نامیده می‌شود. مربع‌های رنگی را به عنوان “جعبه‌ها”در نظر بگیرید که ممکن است نشانه¬های آبی رنگ در داخل آن¬ها مخفی شده باشند.

این کار را از طریق آزمایش اول نشان دهید و بعد از آن به فرد اجازه بدهید که آزمایش دوم را خودش انجام دهد.

آزمایش معرفی

زمانی که صفحه شروع SWM نمایش داده می‌شود، برای نمایش داده شدن صفحه مأموریت SWM، K را فشار بدهید و بگویید:

جعبه موجود در وسط صفحه را لمس کنید. (برای اجتناب از پیام دادن به فرد برا هر نوع استراتژی ترتیبی سازماندهی شده، از این جعبه استفاه کنید.) و بگویید:

جعبه دیگری را لمس کنید و بگویید:

راهنمای زیر دارای اهمیت فوق العاده¬ای می‌باشد و باید تاکید زیادی بر روی آن شود.

به جایی که نشانه آبی رنگ را پیدا کرده¬اید، اشاره کنید.

جعبه دیگری را لمس کنید.

جعبه‌ای را که هیچ وقت نشانه آبی رنگ را در آن پیدا نکرده¬اید را لمس کنید و بعد از آن سمت راست صفحه را لمس کنید.

جعبه‌ای را که قبلا نشانه آبی رنگ را در آن پیدا نکرده¬اید را لمس کنید و بعد از آن سمت راست صفحه را لمس کنید.

کامپیوتر عبارت کامل شد را نمایش خواهد داد و بعد از آن یک آهنگی نواخته خواهد شد. بعد از یک مکث، کلمات مجموعه جدید ظاهر خواهد شد.

مرحله تمرینی – دو مجموعه سه جعبه‌ای

در این مرحله بگویید:

K را فشار بدهید و بعد از آن سه جعبه زرد رنگ ظاهر خواهند شد. به فرد اجازه بدهید که کل مسائل را خودش حل کند، در صورتی که وی گزینه نادرستی را لمس کند، وی را تشویق کنید.

در صورتی که آن¬ها جعبه اشتباهی را لمس کنند، یک فیدبک به آن¬ها ارائه دهید و در صورت ضرورت، قوانین را به آن¬ها یادآوری کنید. همچنین شما می‌توانید از این پیام‌های اختیاری استفاده کنید.

کامپیوتر عبارت کامل شد را نمایش خواهد داد و بعد از آن یک آهنگ نواخته خواهد شد. بعد از یک مکث، کلمات مجموعه جدید ظاهر خواهد شد. برای رفتن به آزمایش بعدی، K را فشار بدهید.

در پایان این مرحله تمرینی، مجموعه جدید یک بار دیگر نمایش داده خواهد شد.

مرحله ارزیابی شده: شش آزمایش ارزیابی شده، دو مورد چهار جعبه‌ای، چهار مورد شش جعبه‌ای و دو مورد هشت جعبه‌ای

به یاد داشته باشید که شما برای شروع باید K را فشار بدهید.
در هر لحظه، به افراد بگوید که (4، 6 یا 8 ) جعبه و (4، 6 یا 8)* نشانه برای پیدا کردن وجود دارند.
* بستگی به تعدد جعبه‌هایی دارد که در نمایشگر قابل مشاهده است.

بعد از آنکه اولین نشانه آبی پیدا شد، از این راهنما استفاده کنید:

در صورتی که فرد سردرگم به نظر برسد، از این پیام استفاده کنید:

بعد از دومین آزمایش هشت جعبه‌ای، آزمون خاتمه می‌یابد.

دستورالعمل اجرای SWM عملکرد بالا

زمانی که آزمون شروع می‌شود، سه جعبه قرمز در صفحه نمایش داده خواهد شد و در سمت راست صفحه یک صفحه سیاه وجود دارد که “خانه” نامیده می‌شود. مربع‌های رنگی را به عنوان”جعبه‌ها”در نظر بگیرید که ممکن است نشانه‌های آبی رنگ در داخل آن¬ها مخفی شده باشند.

این کار را از طریق آزمایش اول نشان دهید و بعد از آن به فرد اجازه بدهید که آزمایش دوم را خودش انجام دهد.