سنجش‌ نتایج آزمون SOC می‌توانند در گروه‌های زیر قرار بگیرند:

• مسائل حل شده در حداقل حرکات (Problems solved in minimum moves)
• حرکات متوسط برای مسائل ۲، ۳، ۴ و ۵ حرکتی (Mean moves for 2, 3, 4 and 5-move problems)
• زمان تفکر اولیه برای مسائل ۲، ۳، ۴ و ۵ حرکتی (Initial thinking time for 2, 3, 4 and 5-move problems)
• زمان تفکر بعدی برای مسائل ۲، ۳، ۴ و ۵ حرکتی (Subsequent thinking time for 2, 3, 4 and 5-move problems)

گزینه‌های در دسترس

برای سنجش‌ نتایج SOC، گزینه‌ زیر در دسترس می‌باشند:

• حرکات: این گزینه به شما اجازه می‌دهد تا تعداد حرکات موجود در یک مسئله را فقط به نتایج گزارش شده از مسئله¬های n حرکتی محدود کنید. گزینه‌های در دسترس عبارت از ۲ حرکت، ۳ حرکت، ۴ حرکت و ۵ حرکت می‌باشند.

اثرات متقابل سنجش‌های نتایج SOC

لطفا توجه داشته باشید که زمان تفکر اولیه و زمان تفکر بعدی می‌توانند بر روی یکدیگر و سایر سنجش‌های SOC، همانند راه حل تعداد حرکات حداقلی تاثیر گذار باشند.

برای مثال، ممکن است که برخی از افراد تکانشی هر یک از تاخیر¬های زمان تفکر اولیه بسیار مختصر را ثبت کنند، ولی قادر به حل هیچ یک از مسائل ارائه شده نباشند.

مسائل حل شده SOC با حداقل حرکات

این مورد یک سنجش مبنایی است که تعداد موقعیت‌هایی را که فرد به موفقی یک مسئله آزمون را در تعداد حداقل ممکن حرکات حل می‌کند را ثبت می‌کند.

مطلب پیشنهادی روانشناس:  تفسیر نتایج آزمون وظیفه تغییر توجه (AST)

در حالت بالینی، این مورد برای ۱۲ مسئله ممکن امتیازبندی شده است، چرا که هشت مسئله تمرینی از محاسبه بیرون گذاشته شده‌اند (شش مسئله اول در بلوک اول و دو مسئله اول در بلوک دوم). امتیاز بالاتر بهتر است.

این مورد عبارت از یک ارائه مختصر از دقت برنامه‌ریزی کلی در SOC می‌باشد. برای این سنجش، شما می‌توانید با مشخص نکردن تعداد حرکات، آن را بر روی تمامی مسائل ارزیابی شده اعمال کنید، یا می‌توانید از گزینه حرکات برای مشخص کردن تعداد حرکات (۲، ۳، ۴ یا ۵) در مسائل ارزیابی شده¬ای که می خواهید نتایج آن را محاسبه کنید، استفاده کنید.

میانگین حرکات برای مسائل n حرکتی

تمامی این سنجش‌ها تعداد متوسط حرکات مورد نیاز فرد برای حل مسائلی را نشان می‌دهد که راه حل موجود با استفاده از تعداد حداقل حرکات مشخص شده در عنوان سنجش نتایج، قابل دستیابی می‌باشد. برای این سنجش، گزینه حرکات الزامی می‌باشد. امتیاز پایین‌تر نشان دهنده عملکرد بهتر است.

میانگین حرکات SOC (2 حرکت)

این سنجش از طریق تمامی مسائل دو حرکتی ارزیابی شده، محاسبه شده است (در حالت بالینی ۲ می‌باشد).

میانگین حرکات SOC (3 حرکت)

این سنجش از طریق تمامی مسائل سه حرکتی ارزیابی شده، محاسبه شده است (در حالت بالینی ۲ می‌باشد).

میانگین حرکات SOC (4 حرکت)

این سنجش از طریق تمامی مسائل چهار حرکتی ارزیابی شده، محاسبه شده است (در حالت بالینی ۴ می‌باشد).

میانگین حرکات SOC (5 حرکت)

این سنجش از طریق تمامی مسائل پنج حرکتی ارزیابی شده، محاسبه شده است (در حالت بالینی ۴ می‌باشد).