تشریح MOT

آزمون گزینش حرکتی (MOT) یک فرآیندی است که برای ریلکس کردن فرد و معرفی کردن آن¬ها به کامپیوتر و صفحه لمسی طراحی شده است. این کار باید همواره در شروع دوره آزمون صورت بگیرد.
این کار به صورت همزمان، مشکلات زیر را شناسایی می‌کند:
• دید
• حرکت
• درک
و همچنین تعیین می¬کند که شخص می¬تواند از راهنماهای ساده تبعیت کند و همچنین آن¬ها را با صفحه لمسی آشنا می‌کند.

نمایش دادن

یک سری از خطوط متقاطع یا ضربدر در جاهای مختلف صفحه نمایش داده می‌شود.


شکل۸٫ آزمون گزینش حرکت (MOT)

مأموریت

بعد از نمایش دادن روش¬های صحیح برای نشان دادن یا نمایش، شخص باید با انگشت سبابه مربوط به دست غالب خودش، محل نمایش دادن خطوط متقاطع در صفحه نمایش را لمس کند.

حالت¬های آزمون MOT

آزمون MOT دارای دو حالت زیر است:
• بالینی
• قابلیت رویت یا دید بالا
در حالت قابلیت رویت بالا، خطوط متقاطع نمایش داده شده در صفحه کلفت¬تر هستند و فرد به راحتی می‌تواند آن را ببیند، به خصوص در وضعیتی که صفحه کوچکتر باشد. این حالت¬ها در سایر جنبه¬ها شبیه هم هستند و هر دو آن¬ها از دستور العمل اجرایی مشابهی استفاده می¬کنند.

مطلب پیشنهادی روانشناس:  تفسیر نتایج آزمون تغییر مقدار انباشت های کمبریج (OTS)