مشخصات این آزمون :

حالت مقایسه‌ای، قابلیت استفاده آنلاین، زمان آزمون کوتاه .

زبان‌ها:

هلندی، انگلیسی ،آلمانی، ایتالیایی ، رومانیایی، ترکیه‌ای.

کاربرد :

پرسش‌نامه مربوط به واکنش به درد، یک ابزار چند بخشی می‌باشد که برای ارزیابی رفتار شخص تجربه کننده درد به کار گرفته می‌شود. این آزمون برای تشخیص بیماران دارای درد مزمن توسعه یافته است.

این نتایج می‌تواند برای بررسی مقیاس‌های مربوط به درمان درد های روان‌شناسی و همچنین برنامه درمانی مفید باشد. همچنین به دلیل اجرای اقتصادی پرسش‌نامه واکنش نسبت به درد، این پرسش‌نامه برای نظارت بر پیشرفت درمانی هم مناسب می‌باشد.

پس زمینه نظری :

برای بیماران دارای دردهای مزمن، در چارچوب رهیافت های پزشکی رفتاری، برنامه های درمانی در دسترس می‌باشد. در عمل، ارزیابی مقیاس‌ها و به خصوص در تیم های دارای چندین متخصص، به صورت مشکلی صورت می‌گیرد.

آزمون FSV با استفاده از مقیاس‌های مبتنی بر چهار فاکتور، مهارت‌های فرعی مربوط به درد را اندازه‌گیری می‌کند که منجر به ایجاد موانعی برای رهیافت های درمان درد می‌شود.این مقیاس‌ها عبارتند از:

  • اجتناب
  • فعالیت
  • حمایت اجتماعی

که بر مبنای نظریه فرآیند یادگیری موثر در درد می‌باشد و فرض می‌کند که تجربه درد از طریق مجازات های منفی (خاتمه دادن به شرایط بر خلاف میل ، از طریق قبول نکردن) تشدید می‌شود و از طریق تجربه کردن پاداش های مثبت (اهمیت قائل شدن برای افراد که به اشتراک گذاری روابط نزدیک با بیمار منتهی می‌شود) آسان تر می‌شود و در نهایت می‌تواند از طریق مقابله کاهش یابد.

و مقیاس: کنترل شناختی که به مهارت‌های ریلکسیشن، توانایی استفاده از تجسم و راهنمایی خود که از طریق آزمایشات مشخص می‌شود، اشاره می‌کند.

اجرا :

به منظور تبعیت فرد از راهنمایی های عمومی مربوط به تکمیل آزمون، یک راهنمای آزمون خاص و یک مثال برای وی ارائه می‌شود. بعد از آن، آیتم‌ها (ایده ها) به ترتیب ارائه می‌شوند.

فرد پاسخ‌دهنده بر اساس یک مقیاس درجه بندی پنج نقطه ای، که از”اعمال نکردن” تا “اعمال کردن در حوزه گسترده” متغیر است، جواب‌های خود را وارد می‌کند.

امتیاز بندی :

جمع مقادیر مربوط به چهار مقیاس مورد محاسبه قرار می‌گیرند. به دلیل وجود داشتن پروفایل آزمون(توصیف هندسی از مقیاس که به عنوان مقادیر معیار مقایسه‌ای به دست می‌آید)، کل نتایج با یک مرور مختصر قابل مشاهده می‌باشد.

علاوه بر این، یک راهنمای تحلیل آیتم می‌تواند چاپ شود که تمامی آیتم‌ها دسته‌بندی شده بر اساس مقیاس  را به همراه جواب‌های مربوطه لیست کرده است.

پایایی :

ضرایب آلفا(سازگاری درونی بر اساس نظریه کرونباخ) برای چهار آزمون فرعی موجود محاسبه شده است. بر اساس مقیاس و نمونه، این ضرایب بین rtt = 0.68 و rtt = 0.84 قرار دارند.