تشریح QUE

QUE مأموریتی است که به شما اجازه می‌دهد تا پرسشنامه¬هایی به فرد بدهید. پاسخ¬های ارائه شده در مجموعه اطلاعات نتایج CANTAB ثبت شده است و می‌تواند بعدا در یک سوال به صورت پرسشی تحلیل شود.

نمایش دادن

هر یک از حالت‌های QUE، حالت منحصر به فرد خودش را دارد، و یک مخفف سه کلمه¬ای از اسم حالت بر روی آن قرار می‌گیرد. بنابراین، برای حالتQUE که فعلا در دسترس قرار دارد، VAS، صفحه شروع عبارت VAS را نمایش می‌دهد.

شکل ۳۲٫ صفحه شروع QUE برای حالت VAS (متن انگلیسی بر روی عکس: Press (SPACE) to start، Press (ESCAPE) to exit).

صفحه¬های بعدی شامل یک سوال است. فرد ملزم است که قبل از نمایش داده¬ شدن سوال بعدی، جوابی بدهد.

شکل ۳۳٫ مأموریت QUE که یک پرسش VAS را نشان می‌دهد( متن انگلیسی: Please rate the way you feel in tems of the dimensions given blow, Alert, Drowsy, Next)

زبان¬ها

در حال حاضر، QUE در زبان‌های زیر در دسترس می‌باشد:
• انگلیسی
• هلندی
• آلمانی

مطلب پیشنهادی روانشناس:  اجرای آزمون

برای اینکه بتوانید زبان اجرای QUEرا تغییر بدهید، شما باید گزینه زبانی مناسبی را از جعبه دیالوگ گزینه¬ها در مرکز کنترل مجموعه تحقیقاتی CANTAB انتخاب کنید.
اگر شما زبانی را انتخاب کنید که ورژن ترجمه شده مربوط به آن در دسترس نباشد، QUE در زبان انگلیسی اجرا خواهد شد.

حالت‌های آزمون QUE

مأموریت QUE دارای یک حالت می‌باشد:
• Vas – Bond – And – Lader
Vas – Bond – And – Lader
در VAS، از فرد درخواست می‌شود تا خطی را لمس کند که بهترین تعریف را از وضعیت و احساس فعلی آن¬ها دارد.