تشریح RVP

RVP آزمونی برای سنجش توجه پایدار تصویری است. این آزمون نسبت به بد عملکردی¬های بخش¬های جداری و پیشانی مغز حساس است.

 در برخی از حالت‌های مربوط به این آزمون از پد فشاری استفاده می‌کنند. در صورتی که پد فشاری در دسترس نباشد، می‌توانید از دکمه سمت راست(دوم) ماوس استفاده کنید.

نمایش دادن

یک جعبه سفید رنگ در وسط صفحه کامپیوتر نمایش داده می‌شود که اعدد ۲ تا ۹ به صورت شبه تصادفی نمایش داده می¬شوند(در هر دقیقه، ۱۰۰ عدد یا در حالت کُند، ۴۰ عدد در دقیقه).

این آزمون دارای دو بخش است: یک مرحله تمرینی”آماده شدن”که دو دقیقه طول می‌کشد. (حالت آهسته یا کند، پنج دقیقه) و امتیاز¬بندی نمی‌شود، و مرحله آزمون که بر اساس حالت آزمون، چهار، شش یا ده دقیقه طول می‌کشد.


شکل ۳۷٫صفحه آزمون RVP در مرحله آموزش.

مأموریت

از فرد خواسته می‌شود تا ترتیب اعداد مورد هدف را پیدا کند (برای مثال، (۲-۴-۶) ، (۳-۵-۷) ،(۴-۶-۸) ) و با استفاده از پد فشاری، جواب¬ها را ثبت کند. ترتیب¬های مورد هدف با سرعت۱۶ مورد در هر دو دقیقه صورت می‌گیرند (در حالت آهسته، ۱۶ مورد در هر ۵ دقیقه).


شکل ۳۸٫ صفحه آزمون RVP در مرحله آزمون.

به دلیل اهداف امتیاز¬بندی، مجموعه تحقیقاتی CANTAB تعداد پاسخ¬های ثبت شده را در طول۱۸۰۰ میلی¬ثانیه از آخرین ارائه عددی برای ترتیب مورد هدف محاسبه می‌کند. همچنین مجموعه تحقیقاتی CANTAB تعداد اخطار¬های اشتباه را هم ثبت می‌کند که به صورتی تعریف می‌شود که فرد ترتیب مورد هدف را به صورت نادرست تعریف می‌کند و یا آن¬ها را از دست می‌دهد.

حالت‌های RVP

• آزمون RVP دارای۱۰ حالت می‌باشد:
• بالینی(حالت پد فشاری)
• محرک بزرگ¬تر بالینی(حالت پد فشاری)
• ۱۲۳(حالت پد فشاری)
• ۳۵۷(حالت پد فشاری)
• حالت بالینی ۳۵۷ ۶a 95(حالت پد فشاری)
• بالینی ۷ ۶a(حالت پد فشاری)
• محرک بالینی بزرگ¬تر ۷ ۶a(حالت پد فشاری)
• آهسته یا کند(حالت پد فشاری)
• صفحه لمسی ۳۵۷ ۶a 9t
• صفحه لمسی ۷ ۶a

حالت بالینی و محرک بزرگ¬تر بالینی

مدل بالینی برای افراد بزرگسال و کودکان بزرگ طراحی شده است و شامل سه ترتیب مورد هدف ۲-۴-۶ ، ۴-۶-۸ و ۳-۵-۷ می‌باشد. درکل ۲۷ هدف وجود دارد. زمان اجرا برای این آزمون در حدود ۶ دقیقه و۳۰ ثانیه است که در۶ دقیقه آن محرک در صفحه نمایش داده می‌شود.

اطلاعات هنجاری بزرگسالان با استفاده از این حالت جمع‌آوری شده است. حالت محرک بزرگتر بالینی دارای ساختار مشابهی با این حالت می‌باشد ولی محرک آن یک مقداری بزرگتر است(در مجموعه تحقیقاتی CANTAB 3.2، اندازه یکسانی دارند).

این آزمون به بخش¬های زیر تقسیم شده است. توجه داشته باشید که در بین مرحله تمرینی و مرحله ارزیابی شده، فقط یک فاصله یا گپ وجود دارد(و صفحه”لطفا صبر کنید”نمایش داده می‌شود) و اولین بلوک در مرحله ارزیابی شده، که در آن هدف¬های جدیدی معرفی می‌شوند، یک بلوک تمرینی است.

مرحله شماره بلوک نوع بلوک موارد موجود در بلوک

عملی ۱ تمرینی ۱۰۰ ارائه، پیام‌های کامل، محرک رنگی و خط کشیده شده در زیر آن هدف(ها): ۳ ۵ ۷
۲ تمرینی ۵۰ ارائه، چند پیام، محرکی که زیر آن خط کشیده شده است

هدف(ها): ۳ ۵ ۷
۳ تمرینی ۵۰ ارائه، – هدف(ها): ۳ ۵ ۷

لطفا صبر کنید

آزمون ۴ تمرینی ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۵ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۶ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۷ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸

حالت ۱۲۳

حالت ۱۲۳برای کودکان جوان¬تر(در سن ۴ –۸) طراحی شده است و فقط شامل یک توالی مورد هدف، ۱-۲-۳ می‌باشد. اطلاعات هنجاری با استفاده از این مدل یا حالت جمع‌آوری می‌شود(برای کودکانی که در دامنه سنی بیان شده در بالا قرار دارند).

ساختار این حالت شبیه به حالت آزمون حالت بالینی می‌باشد، که دارای ۷ بلوک است و به مرحله آموزش و مرحله ارزیابی شده تقسیم شده است و در کل، در طول بلوک¬ها ارزیابی شده ۲۴ هدف وجود دارد. زمان اجرا برای این حالت در حدود ۶ دقیقه و۳۰ ثانیه است که ارائه محرک بر روی صفحه، ۶ دقیقه به طول می‌کشد.

حالت ۳۵۷

حالت ۱۲۳ برای کودکان بزرگ¬تر(در سن ۷ –۱۴) طراحی شده است و فقط شامل یک توالی مورد هدف، ۳-۵-۷ می‌باشد. اطلاعات هنجاری با استفاده از این مدل یا حالت جمع‌آوری می‌شود(برای کودکانی که در دامنه سنی بیان شده در بالا قرار دارند).

ساختار این حالت شبیه به حالت آزمون بالینی می‌باشد، که دارای ۷ بلوک است و به مرحله آموزش و مرحله ارزیابی شده تقسیم شده است و در کل، در طول بلوک¬ها ارزیابی شده ۲۴ هدف وجود دارد. زمان اجرا برای این حالت در حدود ۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه است که زمان ارائه محرک بر روی صفحه، ۶ دقیقه طول می‌کشد.

حالت بالینی ۷ ۶a ، حالت بالینی محرک بزرگتر ۷ ۶a و حالت صفحه لمسی ۷ ۶a

حالت بالینی ۷ ۶a، حالت بالینی محرک بزرگتر ۷ ۶a و حالت صفحه لمسی ۷ ۶a برای افراد بالغ و کودکان بزرگ طراحی شده¬اند و شامل ترتیبات مورد هدف ۲-۴-۶، ۴-۶-۸ و ۳-۵-۷ هستند.

درطول بلوک¬های ارزیابی شده، در کل ۵۷ هدف وجود دارد. این حالت‌ها طولانی¬تر از حالت بالینی می‌باشند تا به امکان بررسی توجه پایدار در یک گستره زمانی طولانی¬تر امکان¬پذیر باشد.

حالت محرک بزرگتر بالینی دارای یک محرک بزرگتری می‌باشد(همان اندازه¬ای که در مجوعه تحقیقاتی CANTAB 3.2 وجود داشت).
زمان اجرا برای این آزمون ۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه می‌باشد که ۹ دقیقه آن صرف نمایش محرک بر روی صفحه می‌شود.

مرحله شماره بلوک نوع بلوک موارد موجود در بلوک

عملی ۱ تمرینی ۱۰۰ ارائه، پیام‌های کامل، محرک رنگی و خط کشیده شده در زیر آن – هدف(ها): ۳ ۵ ۷
۲ تمرینی ۵۰ ارائه، چند پیام، محرکی که زیر آن خط کشیده شده است – هدف(ها): ۳ ۵ ۷
۳ تمرینی ۵۰ ارائه، – هدف(ها): ۳ ۵ ۷
لطفا صبر کنید
آزمون ۴ تمرینی ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۵ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۶ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۷ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۸ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۹ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۱۰ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸

حالت بالینی ۳۵۷ ۶a 9t و حالت صفحه لمسی ۳۵۷ ۶a 9t

این حالت‌ها دارای یک توالی مورد هدف،۳-۵-۷ می‌باشند و بزرگتر از حالت ۳۵۷ هستند. این حالت‌ها برای افراد بزرگسال دارای بیماری آلزایمر متوسط، یا کودکان بزرگتر (۷ – ۱۴ ساله) مناسب هستند و ۴ برابر طولانی¬تر از حالت ۳۵۷ می‌باشد تا امکان بررسی توجه پایدار در طول یک گستره زمانی طولانی¬تر فراهم شود.

در طول کل بلوک¬های ارزیابی شده، ۵۴ هدف وجود دارد. زمان اجرا برای این آزمون ۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه می‌باشد که ۹ دقیقه آن صرف نمایش محرک بر روی صفحه می‌شود.
آزمون به بلوک¬هایی تقسیم شده است که به صورت زیر می‌باشند

توجه داشته باشید که در بین مرحله تمرینی و مرحله ارزیابی شده، فقط یک فاصله یا گپ وجود دارد(و صفحه “لطفا صبر کنید” نمایش داده می‌شود) و اولین بلوک در مرحله ارزیابی شده، که در آن هدف¬های جدیدی معرفی می‌شوند، یک بلوک تمرینی است.

شما می‌توانید سنجش¬های نتایج بلوک را با استفاده از مدیریت نتایج مجموعه تحقیقاتی CANTAB مشاهده کنید.

مرحله شماره بلوک نوع بلوک موارد موجود در بلوک

عملی ۱ تمرینی ۱۰۰ ارائه، پیام‌های کامل، محرک رنگی و خط کشیده شده در زیر آن – هدف(ها): ۳ ۵ ۷
۲ تمرینی ۵۰ ارائه، چند پیام، محرکی که زیر آن خط کشیده شده است – هدف(ها): ۳ ۵ ۷
۳ تمرینی ۵۰ ارائه، – هدف(ها): ۳ ۵ ۷
لطفا صبر کنید
آزمون ۴ تمرینی ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۵ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۶ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۷ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۸ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۹ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸
۱۰ ارزیابی شده ۱۰۰ ارائه، هدف(ها): ۳ ۵ ۷, ۲ ۴ ۶, ۴ ۶ ۸

حالت آهسته

حالت آهسته، ساختار و توالی مورد هدف مشابهی با حالت بالینی دارد؛ تنها تفاوت موجود عبارت از سرعت نمایش اعداد می‌باشد که در اینجا سرعت موجود،۴۰ عدد در هر دقیقه می‌باشد(در حالی در حالت بالینی، این سرعت برابر با ۱۰۰ عدد در هر دقیقه بود).

این امر باعث می‌شود که زمان اجرا در حدود ۱۵ دقیقه و۳۰ ثانیه طول بکشد که ۱۵ دقیقه آن مربوط به نمایش محرک بر روی صفحه می‌باشد.

برای حالت آهسته، از دستورالعمل اجرایی حالت بالینی استفاده کنید.

دستورالعمل‌های اجرایی حالت بالینی RVP، حالت بزرگتر بالینی، حالت بالینی ۷ ۶a، حالت بزرگتر بالینی ۷ ۶a، حالت صفحه لمسی ۷ ۶a یا حالت آهسته
این آزمون دارای یک مرحله آموزشی می‌باشد که بعد از آن مرحله ارزیابی شده وجود دارد.

 در این آزمون از پد فشاری استفاده می‌شود(به جز برای حالت صفحه لمسی ۷ ۶a، که از صفحه لمسی استفاده می‌کند). مطمئن شویدکه این پد در روبروی صفحه قرار دارد و فرد به صورت راحتی به آن دسترسی دارد به نحوی که با انگشت اشاره دست غالب خودش می‌تواند دکمه را به صورت آرام فشار دهد