مجموعه تحقیقاتی CANTAB، یک ابزار ارزیابی شناختی ساده، انعطاف پذیر و با قابلیت اجرای آسان است که در سیستم¬های کامپیوتری مبتنی بر ویندوز قابل اجرا است.

مجموعه تحقیقاتی CANTAB شامل تمامی آزمون¬های اصلی سیستم CANTAB (گروه آزمون خودکار روان شناسی عصب شناختی کمبریج) است که در سطح جهانی شناخته شده هستند.

از آنجایی که این آزمون‌ها مستقل از زبان هستند روش ارزیابی شناختی سریع و مناسبی را ارائه می¬کنند. تا به امروز، CANTAB در بخش¬های تحقیقاتی زیادی مورد استفاده و تایید قرار گرفته است و اطلاعات مربوط به افراد مختلف تحت کنترل جمع آوری شده است تا یک پایگاه داده اصلی و هنجاری برای اکثر آزمون¬ها ایجاد شود.

رفرنس دادن و مبنای مقایسه کردن این هنجار¬ها می¬تواند در تفسیر داده¬های آزمون مفید باشد جزئیات کامل و اطلاعات اجرایی این آزمون¬ها در مراحل بعدی این کتاب آورده شده است.

کمبریج کاگنیشن محصولات خود را به صورت مستمر بهبود می¬دهد و آزمون¬ها و روش-های جدیدی به صورت دوره¬ای ایجاد می¬کند. این آزمون¬ها و روش¬ها می¬توانند محصول تحقیقات اخیر باشند و یا ممکن است که اطلاعات هنجاری و معیار برای آن¬ها در دسترس نباشد.

مجموعه تحقیقاتی CANTAB شامل 25 آزمون است .شما می¬توانید:

• آزمون¬ها را به صورت انفرادی اجرا کنید.
• یک گروه از تعدادی آزمون تشکیل دهید.

حالت¬های آزمون

برخی از آزمون¬های موجود در مجموعه تحقیقاتی CANTAB می¬توانند در بیش از یک حالت اجرا شوند. شما می¬توانید یک آزمون را هم به صورت انفرادی و هم به عنوان بخشی از یک گروه ، به یکی از حالت¬های زیر اجرا کنید:

• حالت بالینی: در صورتی که بخواهید فرد را با اطلاعات هنجاری و معیار در دسترس مقایسه کنید.
• حالت موازی : برای تکرار کردن آزمون در روز¬های بعد.
بر اساس آزمون مورد استفاده، ممکن است که حالت¬های دیگری هم در دسترس باشند.

تشریح آزمون

آزمون¬های موجود در مجموعه تحقیقاتی CANTAB می¬توانند در سطح گسترده¬ای، به هفت گروه اصلی تقسیم شوند که عبارتند از:
• آزمون‌های غربال¬گری / آشنا شدن
• آزمون‌های حافظه تصویری
• آزمون‌های عملکرد اجرایی، حافظه کاری و برنامه¬ریزی
• آزمون‌های توجه
• آزمون‌های حافظه معنایی / کلامی
• آزمون‌های تصمیم گیری و کنترل پاسخ
• آزمون‌های شناخت اجتماعی
• سایر آزمون‌ها

در جدول زیر، هر آزمون به صورت مختصر در یک گروه توصیف شده است. توضیحات بیشتر و جزئی¬تر در مورد آزمون‌ها، همراه با زمان¬های اجرای تقریبی برای حالت¬های مختلف آزمون‌ها، و دستور العمل¬های کامل برای اجرای آزمون، در مراحل بعدی این کتاب و در قسمت¬های مربوط به آزمون‌های انفرادی آورده شده است.

آزمون‌های غربال گری / آشنا شدن

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

گزینش حرکتی (MOT) برای آشنا شدن فرد آزمون¬دهنده با سیستم CANTAB و ارزشیابی توانایی حرکت ، دقت و سرعت ازمون¬دهنده مورد استفاده قرار می¬گیرد.
دایره بزرگ / کوچک (BLC) آزمون‌های درک، یادگیری و معکوس کردن

آزمون‌های حافظه تصویری

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

انطباق تطبیقی دارای تاخیر با نمونه (DMS) آزمون‌های انطباق ادراکی سریع و دارای تاخیر
یادگیری مشترک جفتی (AP) حافظه شناختی و یادگیری ضمنی
حافظه بازشناسی الگو (PRM) آزمون‌های مربوط به حافظه تشخیص تصویری
حافظه بازشناسی فضایی (SRM) شناسایی حافظه شناخت فضایی
آزمون‌های عملکرد اجرایی، حافظه¬کاری و برنامه ریزی
عنوان آزمون هدف و ارزیابی

مأموریت تغییر توجه (AST) ارزیابی انعطاف پذیری شناختی

تغییر یا انتقال مجموعه ابعاد درونی – بیرونی (IED) شناسایی استفاده از راهنما (قاعده) و جابه¬جا کردن مجموعه توجهی
تغییر دادن مقادیر انباشت شده کمبریج (OTS) ارزیابی برنامه¬ریزی فضایی
انباشت¬های کمبریج (SOC) ارزیابی برنامه¬ریزی فضایی و کنترل حرکتی

ظرفیت فضایی (SSP) آزمون‌های ظرفیت حافظه¬کاری
حافظه¬کاری فضایی (SWM) ارزیابی حافظه¬کاری و استفاده از استراتژی

آزمون‌های توجه

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

زمان پاسخ انتخابی (CRT) سنجش سرعت واکنش در یک نمونه 2 گزینه¬ای ساده
انطباق با تحقیق بصری (MTS) سنجش توانایی انطباق محرک (الگوی اصلی)های تصویری و اندازه¬گیری زمان واکنش و حرکت
زمان پاسخ (RTI) سنجش سرعت واکنش و حرکت در یک برنامه منحصر به فرد و 5 گزینه¬ای
پردازش سریع اطلاعات تصویری (RVP) سنجش توجه پایدار دیداری
زمان پاسخ ساده (SRT) سنجش سرعت واکنش نسبت به یک محرک

آزمون‌های معنایی / حافظه کلامی

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

آزمون عنوان گذاری درجه بندی شده (GNT) اندازه¬گیری حافظه معنایی از طریق شناسایی توانایی اسم گذاری اشیا
حافظه یادآوری/بازشناسی کلامی (VRM) بازشناسی سریع و تاخیری حافظه برای اطلاعات کلامی را ارزیابی می-کند.

آزمون‌ها تصمیم گیری و کنترل پاسخ

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

رفتن / نرفتن انفعالی (AGN) ارزیابی انحرافات پردازش اطلاعات و کنترل بازداری برای محرک¬های مثبت و منفی.
مأموریت شرط بندی کمبریج (CGT) ارزیابی کنترل محرک و پذیرفتن ریسک در تصمیم گیری
مأموریت نمونه برداری اطلاعات (IST) آزمون‌های محرک بودن و تصمیم گیری
مأموریت توقف سیگنال (SST) سنجش بازداری پاسخ

آزمون‌های شناخت اجتماعی

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

مأموریت شناخت هیجانی یا احساسی (ERT) شناسایی شناخت اجتماعی از طریق بررسی پاسخ در هنگام مواجه شدن با حالت¬های مختلف

سایر آزمون‌ها

عنوان آزمون هدف و ارزیابی

مأموریت پرسشنامه¬ای (QUE) پرسش نامه هایی تهیه می¬کند که در مجموعه تحقیقاتی CANTAB مورد استفاده قرار می¬گیرد

درون داد (ورودی)

فرد با استفاده از سیستم و از طریق لمس کردن صفحه لمسی آزمون را انجام می¬دهد. شما باید صفحه کلید را دور نگه دارید تا فرد پاسخ دهنده دسترسی راحتی به صفحه لمسی داشته باشد.

همچنین در آزمون¬های رفتن / نرفتن انفعالی (AGN)، مأموریت انتقال توجه (AST)، زمان پاسخ انتخابی (CRT)، مطابقت دادن با بررسی تصویری نمونه (MTS)، زمان پاسخ (RTI)، پردازش سریع اطلاعات تصویری یا بصری (RVP)، زمان پاسخ ساده (SRT) و مأموریت سیگنال توقف (SST)، فرد می¬تواند از یک پد فشاری به عنوان ابزار ورودی استفاده کند.

شما به عنوان اجرا کننده آزمون ، معمولا بر روی صفحه کلید کنترل دارید و می¬توانید با فشار دادن دکمه K آزمون را شروع کنید یا به مرحله بعدی آزمون بروید.

همچنین شما در بخشی از آزمون¬های مأموریت شرط¬بندی کمبریج (CGT)، تحت تاثیر قرار دادن مقدار انباشت¬های کمبریج (OTS)، مقدار انباشت¬های کمبریج (SOC)، گستره فاصله¬ای (SSP)، حافظه¬کاری فاصله¬ای (SWM) و حافظه شناخت مفهومی (VRM)، نیاز به استفاده از صفحه لمسی دارید تا از آن برای نمایش دادن به فرد یا ثبت کردن پاسخ¬های فرد استفاده کنید.

در آزمون اسم گذاری درجه¬بندی شده (GNT)، شما نیاز خواهید داشت تا از صفحه کلید به منظور ثبت پاسخ¬های درست یا نادرست فرد استفاده کنید.

در صورتی که انتخاب کنید که آزمون¬های مجموعه تحقیقاتی CANTAB را بدون استفاده از کیبورد اجرا کنید، به جز در مورد آزمون اسم گذاری تدریجی، شما نیاز خواهید داشت که برای هر آزمونی به یک صفحه لمسی دسترسی داشته باشید تا بتوانید از پد فشاری استفاده کنید.