مشخصات این آزمون :

حالت مقایسه‌ای، قابلیت استفاده آنلاین،زمان آزمون کوتاه .

زبان‌ها:

انگلیسی، آلمانی، مجارستانی .

کاربرد :

این آزمون چهار بخش مزاجی و سه بخش شخصیتی (بخش‌های اصلی) و همچنین ۲۴ بخش مربوط به یک رتبه پایین‌تر را اندازه‌گیری می‌کند.

پس زمینه نظری :

مزاج به عنوان یک واکنش عاطفی اتوماتیک وار به یک تجربه تعریف می‌شود. بخشی از مزاج به صورت ارثی می‌باشد که معمولا در طول کل زندگی یک شخص ثابت می‌باشد.

بر خلاف آن، شخصیت به مفاهیم مربوط به خود و همچنین تفاوت‌های فردی موجود در اهداف و ارزش ها  اشاره دارد که بر روی آزادی تصمیم، اهداف و اهمیت تجارب شخصی دلالت می‌کند.

در طول دوره های زندگی، آموزش اجتماعی بر روی تغییرات ثابت و متفاوت ویژگی‌های افراد تاثیر می گذارد.

هر یک از این جنبه‌های شخصیتی ، با موارد دیگر تعامل دارند که نسبت به انطباق آن با تجارب زندگی و همچنین تاثیر مستعد بودن نسبت به اختلالات عاطفی و رفتاری، اطمینان حاصل می‌کنند. مهم‌ترین شخصیت های عنوان شده در این پرسش نامه، عبارت از مطالعات ژنتیکی و بالینی گسترده‌ای می‌باشد که نتایج TCI را تایید می‌کنند.

اجرا  :

فرد پاسخ‌دهنده باید به صورت “بله” یا “خیر” به ۲۴۰ پرسش طراحی شده جواب بدهد. هیچ نوع اجباری برای پاسخ وجود ندارد؛ سوالات پاسخ نداده شده، بار دیگر و در آخر دوره آزمون ارائه می‌شوند. همچنین هفت مقیاس مربوط به رتبه‌های بالا می‌توانند به صورت انفرادی انتخاب شوند.

فرم‌های آزمون :

ورژن کامپیوتری شده TCI شامل ورژن تبدیل شده قلم و کاغذی می‌باشد و ۲۴۰ آیتم را در بر می‌گیرد.

امتیاز بندی :

امتیاز بندی برای هفت بخش مربوط به رتبه بالاتر و همچنین ۲۴ بخش مربوط به رتبه پایین‌تر انجام شده است. چهار بخش مزاجی اندازه‌گیری شده، عبارت از موارد به دست آمده جدید، اجتناب از آزار، وابستگی به پاداش و پایداری می‌باشد. سه بخش ویژگی عبارت از موارد خود اجرا شده، کار تعاونی و برتری خود می‌باشند.

پایایی :

سازگاری درونی (آلفای کرونباخ) مربوط به گروه نرمال از افراد سالم آلمانی بین r = 0.54 (پایداری) و r = 0.83 (موارد اخیرا به دست آمده) متغیر است.