تشریح RTI

این مأموریت برای اندازه‌گیری سرعت پاسخ فرد نسبت به تصویر هدف طراحی شده است و محرک موجود هم قابل پیش¬بینی(زمان پاسخ ساده) یا غیر¬قابل پیش¬بینی(زمان پاسخ انتخابی) می‌باشد.

نمایش دادن

یک نقطه زرد در وسط صفحه نمایش داده می‌شود که یا در یک موقعیت قرار دارد.(شکل۳۴)، یا دارای پنج موقعیت محتمل است.(شکل۳۵).

شکل ۳۴٫ صفحه مأموریت RTI برای مرحله تک انتخابی آزمون RTI .

شکل۳۵٫ صفحه مأموریت RTI برای مرحله پنج گزینه‌ای آزمون RTI (ورژن پد فشاری).


شکل ۳۶٫ صفحه مأموریت RTI برای مرحله پنج گزینه‌ای آزمون RTI (ورژن صفحه لمسی).

مأموریت

مأموریت مربوط بهRTI به چند مرحله تقسیم شده است، هر مرحله متوالی نیاز به پاسخ پیچیده¬تری دارد. مراحل هر یک از حالت‌ها، در زیر بیان شده است.

• در مرحله لمس ساده، فرد باید در زمانی که یک نقطه زرد در وسط صفحه نمایش داده شد، صفحه را لمس کند؛ نه خیلی زود لمس کند و نه خیلی دیر لمس کند. زمانی که فرد از شش مورد به پنج مورد جواب صحیح بدهد، یا حداکثر ۱۸ تلاش را کامل کند، مرحله دوم ارائه خواهد شد که مأموریت پاسخ انتخابی می‌باشد.

• در مرحله آزاد¬ سازی ساده، فرد باید پد فشاری را تا زمانی که نقطه زرد رنگ در وسط صفحه نمایش داده شود، نگه دارد ولی مجبور نیست که صفحه را لمس کند.

• در مرحله لمس پنج گزینه‌ای، ممکن است که نقطه زرد رنگ در هیچ کدام یک از پنج موقعیت ظاهر نشود. بار دیگر فرد بر مبنای معیار ۵ مورد صحیح از شش مورد یا حداکثر۴۰ تلاش آموزش می¬بیند. در صورتی که فرد نتواند در این مرحله به معیار مد نظر دست یابد، آزمون خاتمه خواهد یافت.

بعد از آن پد فشاری به افراد موفق آموزش داده می‌شود.

• در مرحله لمس و رها¬ سازی ساده، فرد باید تا زمانی که رنگ زرد در وسط صفحه نمایش داده شود، پد فشاری را به سمت پایین نگه دارد و بعد از آن باید آن قسمت از صفحه که رنگ زرد در آنجا نمایش داده می‌شود را لمس کند. این مرحله اولین مرحله از دو مرحله ارزیابی شده می‌باشد.

• در مرحله لمس و رها سازی پنج گزینه‌ای، مأموریت پاسخ انتخابی یک بار دیگر معرفی می‌شود و در این مرحله فرد آموزش می‌بیند که پد فشاری را تا زمان ظاهر شدن نقطه فشار دهد، و بعد از دیدن آن، دکمه پد فشاری را رها کند و موقعیتی که نقطه در آن نمایش داده شده را لمس کند.

در تمامی مراحل فرد با یک معیار خاص آموزش می‌بیند(که مخصوص حالت مشخص می‌باشد) که تعداد حداقل و حداکثر آزمایش برای هر مرحله مشخص می‌باشد. در صورتی که فرد به معیار مورد نظر در مراحل مختلف، به جز در مرحله یک، نرسد، مأموریت خاتمه می‌یابد.

حالت‌های آزمون RTI

آزمون RTI دارای پنج حالت می‌باشد:
• بالینی(حالت پد فشاری)
• موازی(حالت پد فشاری)
• موازی ۳۰a(حالت پد فشاری)
• موازی ۳۰a(صفحه لمسی)
• کودک(حالت پد فشاری)

حالت بالینی

حالت بالینی شامل پنج مرحله زیر است و معیار موجود، ۵ انتخاب درست از ۶ آزمایش می‌باشد:
• لمس ساده غیر ارزیابی شده، با حداقل ۹ آزمایش و حداکثر ۱۸ آزمایش، تا زمانی که معیار مورد نظر بدست بیابد.
• لمس پنج گزینه‌ای غیر ارزیابی شده، با حداقل۱۲ آزمایش و حداکثر۴۰ آزمایش، تا زمانی که معیار مورد نظر بدست بیاید.
• رهاسازی ساده غیر ارزیابی شده، با حداقل ۹ آزمایش و حداکثر ۱۸ آزمایش، تا زمانی که معیار مورد نظر به دست بیاید.
• رهاسازی ساده و لمس، با حداقل ۹ آزمایش و حداکثر ۱۸ آزمایش تا زمانی که معیار مورد نظر به دست بیاید.
• رهاسازی پنج گزینه‌ای و لمس، با حداقل ۸ آزمایش و حداکثر ۴۰ آزمایش، تا زمانی که معیار مورد نظر به دست بیاید.
در تمامی مراحل، فیدبک داده می‌شود. فقط در مرحله آخر، دو مرحله ارزیابی می‌شوند.

حالت موازی

حالت موازی شامل مراحل زیر و معیار(در زمانی که مورد نیاز باشد) ۹ انتخاب درست از ۱۰ آزمایش می‌باشد:
• رهاسازی ساده و لمس، بدون ارزیابی با ۱۰ آزمایش؛ در صورتی که معیار مورد نظر در طول ۱۰ آزمایش تامین نشود، این مرحله دوباره تکرار خواهد شد.
• رهاسازی ساده و لمس با ۱۵ آزمایش، هیچ نوع معیاری برای این مرحله وجود ندارد.
• رهاسازی پنج گزینه‌ای و لمس بدون ارزیابی، با۱۰ آزمایش؛ در صورتی که معیار در طول ۱۰ آزمایش تامین نشود، آزمایش تکرار خواهد شد.
• رهاسازی پنج گزینه و لمس با ۱۵ آزمایش؛ هیچ نوع معیاری برای این مرحله مورد نیاز نمی‌باشد.
فیدبک فقط در مرحله تمرینی ارائه می‌شود. فقط مراحل دوم و چهارم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

حالت موازی ۳۰ a و حالت صفحه لمسی موازی ۳۰ a

این دو حالت از نظر ساختاری یکسان می‌باشند؛ تفات مابین این دو حالت عبارت از این است که حالت موازی ۳۰a از پد فشاری استفاده می‌کند و حالت صفحه لمسی موازی ۳۰a از صفحه لمسی استفاده می‌کند. این حالت‌ها شامل مراحل زیر می‌باشند؛ معیار(در صورت نیاز) عبارت از ۹ انتخاب صحیح از ۱۰ آزمایش می‌باشد:
• رهاسازی ساده و لمس، بدون ارزیابی با ۱۰ آزمایش؛ در صورتی که معیار مورد نظر در طول۱۰ آزمایش تامین نشود، این مرحله تکرار خواهد شد.
• رهاسازی ساده و لمس، با ۳۰ آزمایش؛ هیچ نوع معیاری برای این مرحله وجود ندارد.
• رهاسازی پنج گزینه‌ای و لمس بدون ارزیابی، با ۱۰ آزمایش؛ در صورتی که معیار در طول ۱۰ آزمایش تامین نشود، این مرحله تکرار خواهد شد.
• رهاسازی پنج گزینه‌ای و لمس، با ۳۰ آزمایش؛ در این مرحله هیچ نوع معیاری وجود ندارد.
فیدبک فقط در مراحل تمرینی ارائه می‌شود. فقط مراحل دو و چهار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

حالت کودک

حالت کودک شامل پنج مرحله زیر است و معیار موجود(در صورت نیاز) ۴ انتخاب درست از ۵ آزمایش می‌باشد:
• رهاسازی ساده و لمس بدون ارزیابی، با ۵ آزمایش؛ در صورتی که معیار مورد نظر تامین نشود، این مرحله تکرار خواهد شد.
• رهاسازی ساده و لمس، با ۱۵ آزمایش؛ هیچ نوع معیاری برای این مرحله مورد نیاز نیست.
• رهاسازی پنج گزینه‌ای لمس بدون ارزیابی، با ۵ آزمایش؛ در صورتی که معیار(۴ آزمایش صحیح) در طول پنج آزمایش تامین نشود، این مرحله تکرار خواهد شد.
• رهاسازی پنج گزینه‌ای و لمس، با ۱۵ آزمایش؛ در این مرحله هیچ نوع معیاری مورد نیاز نیست.
• در تمامی مراحل فیدبک ارائه می‌شود. فقط مراحل دو و چهار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

زمان اجرا

زمان اجرا برای این آزمون، در حالت بالینی و موازی، حالت‌های صفحه لمسی موازی ۳۰a و موازی ۳۰a، حدود پنج دقیقه و برای حالت کودک، حدود چهار دقیقه می‌باشد.
 برخی از حالت‌های این آزمون با استفاده از پد فشاری انجام می‌شوند.

در صورتی که پد فشاری در دسترس نباشد، و شما بخواهید که این حالت‌ها را مورد ارزیابی قرار دهید، شما می‌توانید از کلیک راست ماوس استفاده کنید.

دستورالعمل اجرایی RTI بالینی

این آزمون به پنج مرحله تقسیم می‌شود، با این وجود سه مرحله اول فقط دارای اهداف تمرینی می‌باشند، مراحل چهار و پنج این آزمون، آزمایش¬های ارزیابی شده می‌باشند. دو مرحله اول آزمون اجباری هستند. در صورتی که فرد در یکی از این مراحل، معیار مورد نظر را تامین نکند، آزمون خاتمه خواهد یافت.

 در این آزمون از پد فشاری استفاده می‌شود. مطمئن شوید که این پد در روبروی صفحه قرار بگیرد و فرد به راحتی، با انگشت اشاره دست غالب خود بتواند دکمه را به صورت آرام فشار دهد. در این آزمون، برای لمس پد فشاری و صفحه از دست یکسانی استفاده می‌شود.

مرحله۱– لمس کردن دایره(مرحله تمرینی)

زمانی که صفحه شروع RTI نمایش داده شود، بگویید:

برای شروع مرحله اول، K را فشار بدهید.
در صورتی که فرد بسیار زود اشاره کند، این پیام را بدهید:

در صورتی که فرد خیلی دیر اشاره کند، این پیام را بدهید.

در صورتی که فرد دست خودش را در نزدیک صفحه نگه دارد، بگویید:

در هر زمان که فرد، به درستی دایره را لمس کند، کامپیوتر صدای بیپ خواهد داد و پیام خوب را نمایش خواهد داد.
در پایان این مرحله، کامپیوتر مکث خواهد کرد و پیام لطفا صبر کنید را نمایش خواهد داد.

مرحله۲ – لمس کردن پنج گزینه(مرحله تمرینی)

این را بگویید:

برای شروع مرحله۲، K را فشار دهید. اگر فرد پیام بالا را به درستی نفهمیده است، این پیام را به وی بدهید:

در صورتی که فرد به دایره اشتباه اشاره کند، صفحه عبارت اشتباه را نمایش خواهد داد.
در صورتی که فرد به خارج از یک دایره اشاره کند، صفحه عبارت نادرست را نمایش خواهد داد.
در پایان این مرحله، کامپیوتر مکث خواهد داشت و پیام لطفا صبر کنید را نمایش خواهد داد.

مرحله۳ – رهاسازی تک گزینه‌ای(مرحله تمرینی)

پد فشاری را در اختیار فرد بگذارید و نحوه کارکرد آن را به وی نشان بدهید. به آن¬ها اجازه دهید تا با آن تمرین کنند تا زمانی که بتوانند به صورت راحت از آن استفاده کنند،. مطمئن شوید که فرد برای لمس پد فشاری از همان دستی استفاده می‌کند که با آن صفحه را لمس می‌کند.

بعد از آن بگویید:

برای شرع مرحله۳، K را فشار بدهید. در صورت لزوم شما می‌توانید این پیام را بدهید:

در پایان این مرحله، کامپیوتر مکث خواهد داشت و پیام لطفا صبر کنید را نمایش خواهد داد.

مرحله ۴– رهاسازی تک گزینه‌ای و لمس(مرحله ارزیابی شده)

این را بگویید:

برای شروع مرحله۴، K را فشار بدهید.
مطمئن شوید فرد از همان دستی که برای پد فشاری استفاده می‌کند، برای صفحه لمسی هم استفاده ‌کند.
در پایان این مرحله، کامپیوتر مکث خواهد داشت و پیام لطفا صبر کنید را نمایش خواهد داد.

مرحله ۵– رهاسازی پنج گزینه‌ای و لمس(مرحله ارزیابی شده)

این را بگویید:

برای شروع مرحله۵، K را فشار بدهید.
در پایان این مرحله، آزمون خاتمه خواهد یافت.

دستورالعمل‌های اجرایی موازی، موازی ۳۰a و صفحه لمسی موازی ۳۰a RTI

در این آزمون از پد فشاری استفاده می‌شود (به جز برای حالت صفحه لمسی موازی ۳۰a که در آن از یک دکمه بر روی صفحه لمسی استفاده می‌شود).

مطمئن شوید که این پد در روبروی صفحه قرار بگیرد و فرد به راحتی، با انگشت اشاره دست غالب خود بتواند دکمه را به صورت آرام فشار دهد. در این آزمون، برای لمس پد فشاری و صفحه از دست یکسانی استفاده می‌شود.