مشخصات این آزمون :

قابل مقایسه ،طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

انگلیسی، آلمانی ، اسلواکیایی.

کاربرد :

پرسش نامه ای برای ارزیابی دیفرانسیلی (افتراقی یا تشخیص دهنده) از پرخاشگری.

پس زمینه نظری :

این فرآیند برای ارزیابی دیفرانسلی از اضطراب عملکردی، از مدل راست و اسکیرمر  (۱۹۸۷) استفاده می‌کند، ولی در این مورد، این مدل برای ایجاد پرخاشگری به کار گرفته شده است.

در گذشته این رهیافت توسط لفور  (۱۹۹۷) و برای شناسایی پدیده استرس به کار گرفته شده است.

در چهار بخش مربوط به محرک‌ها، ظهور، مقابله و تثبیت، ارزیابی‌های مجزایی صورت گرفته است. از نظر پیچیدگی پدیده پرخاشگری، این رهیافت چند وجهی  به طور قابل توجهی ، کاربرد و تناسب بیشتری نسبت به فرم تک بعدی دارد که در بیشتر پرسش نامه های قابل دسترس موجود به کار گرفته شده است.

در زمان برنامه ریزی و اجرای مداخلات اندازه‌گیری، نکته مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد عبارت از دسترسی به اطلاعات مربوط به تمامی این چهار بخش می‌باشد.

اجرا  :

آیتم‌ها در ترکیب با چهار موردی که شبیه فرمت “گزینه اجباری” می‌باشند، ارائه شده است که برای مثال، در B – I – T 0 (آزمون علاقه به شغل) مربوط به ایرل و آلهوف  (۱۹۸۴) مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف از این فرمت خنثی کردن تلاش‌های صورت گرفته برای تحریف و دست بردن در جواب‌ها می‌باشد.

شخص تحت آزمون راهنمایی می‌شود تا جمله ای را مشخص کند که کمترین علامت منفی را برای وی دارد و بیشترین کاربرد پذیری را با علامت مثبت دارد.

بعد از یک مرحله راهنمایی کوتاه، یک مثالی ارائه می‌شود تا شناخت دستور العمل ها توسط فرد پاسخ هنده مشخص شود.

هر جمله ای دو باره به فرد پاسخ‌دهنده بیان می‌شود و در هر بار، پاسخ جایگزینی به وی ارائه می‌شود.

برای جنبه‌های غالب ابراز و مقابله، قدرت این مشخصات در یک مقیاس مشابهی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

این پرسش نامه در کل شامل ۴۸ آیتم کیفی می‌باشد و تعداد متغیرهای کمی تغییر می‌کند. در این آزمون امکان حذف کردن آیتم وجود ندارد. تعداد آیتم‌های کمی ارائه شده، بستگی به نتایج مربوط به آیتم‌های کمی دارد.

فرم‌های آزمون :

یک فرم آزمون در دسترس می‌باشد؛ این آزمون بدون محدودیت زمانی اجرا می‌شود.

امتیاز بندی :

امتیازات خام مربوط به مقیاس‌های مختلف، به عنوان جمع آیتم‌های جزئی آن ها محاسبه می‌شود. راهنمای نتایج شامل یک جدول نتایج می‌باشد که شامل امتیازات خام و استانداردی برای تمامی مقیاس‌ها و زمان کار بر روی آن ها می‌باشد؛

همچنین این راهنما شامل پروفایل آزمون  و یک راهنمای آزمون می‌باشد که پاسخ‌های فرد را ثبت می‌کند.