روان پزشکی متمرکز بر روح توسط جان ال بولین ، که دارای درجه کارشناسی ارشد بود، توسعه یافت. این روش ترکیبی از آگاهی ها، آموزش و یافته های چند بعدی و فرهنگی می باشد.

مبنای این مدل بر اساس “دایره جادویی” ماندالا، به عنوان نمادی از روح، ایجاد شده است و در این رهیافت از فرآیند مربوط به تغییر مستمر در رشد روانی – روحی استفاده شده است.

تکنیک چند فرهنگی مربوط به روان پزشکی متمرکز بر روح

این تکنیک تلاش دارد تا روش های فرهنگی، روحی، اخلاقی و رشد درونی را با هم ادغام کند، و این روش در سایر فرم های درمانی به ندرت مشاهده می شود.

اغلب نظریه های روان شناسی اروپا، در شناسایی مبناهای فرهنگی و قومی، که تا حد گسترده ای به مسائل مرتبط با درمانجوهایی بستگی دارد که عضو “روح – فرهنگ” هستند، ناموفق بوده اند.

در نتیجه، بیشتر گروه های قومی بر این باورند که روان درمانی مرسوم در مورد آنها کاربرد کمتری داشته است، چرا که آنها قادر به شناسایی مفاهیم معرفی شده و زمینه های مورد استفاده در جریان اصلی روان شناسی مرسوم نمی باشند.

از این رو، بین تعداد افرادی موجود در گروه که به درمان بالینی نیاز دارند و تعداد درمانجو هایی که به درمان مراجعه می کنند، یک ناهمخوانی وجود دارد.

درمان مسائل اجتماعی – فرهنگی

روش روان پزشکی متمرکز بر روح، به عنوان یک رهیافت مهم در شناسایی مسائل اجتماعی – فرهنگی و در قالب درمان های فردی، زوجین، خانواده و یا گروهی به کار گرفته می شود.

در زمانی که پویایی های مربوط به جامعه به دلیل حوادث بد، خشونت و انواع دیگری از خشونت دچار آشوب شده باشد، این نوع درمانی خاص کاربردهای ویژه ای را خواهد داشت.

هر شخصی که تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته باشد، ممکن است به دنبال کمک گرفتن از ابزارهای دیگر نباشد.

این تکنیک در زمانی که نیاز افراد در بالاترین سطح ممکن قرار بگیرد، اجازه پیدا می کند که در فرآیند بالینی مورد استفاده قرار بگیرد.

جدایی متمرکز بر روح

روان درمانی متمرکز بر روح، می تواند منجر به بهبود مناسب افرادی شود که به دنبال جدایی هستند.

این رهیافت درمانی در دوره های انفرادی و یا گروهی، به افراد درمانجو کمک می کند تا نیرو و قدرت اصلی خودشان را توسعه دهند، به نحوی که آنها می توانند در نتیجه فرآیند جدایی به صورت قوی تری بروز کنند و فرد درمانجو به یک فرد سالم تر تبدیل شود.

علاوه بر آن، روش درمانی جدایی متمرکز بر روح دارای کاربردهای ویژه ای می باشد، چرا که این روش منجر به ایجاد یک محیط محرمانه، ایمن و ترغیب کننده ای می شود که ناکامی ها، آسیب ها و ترس ها را به اشتراک می گذارد.

درمانگری که تکنیک های متمرکز بر روح را به کار می گیرد، قادر به ارائه استراتژی هایی خواهد بود که فرد درمانجو می تواند برای توسعه روابط جدید با خودش به کار گیرد و با اعتماد به نفس، شجاعت و امیدواری به سمت یک زندگی جدید حرکت کند.