تشریح AGN

در آزمون رفتن / نرفتن انفعالی (AGN)، یک سری از کلمات به صرت سریع در وسط صفحه نمایش داده می¬شوند. این کلمات دارای یکی از ترکیب¬های زیر می¬باشند:
• مثبت (برای مثال: لذت بخش، ملایم، ترغیب کننده)
• منفی (برای مثال: اشتباه، ناامیدی، تحمیل کردن)
• خنثی (برای مثال: آیتم، مکث، عنصر)

به فرد یک ترکیب مورد هدف داده می‌شود و از او خواسته می‌شود زمانی که یک کمله¬ای را می¬بینند که با آن ویژگی-های مشخص شده مطابقت دارد، یک دکمه¬ای را فشار بدهد.

نمایش دادن

کلمات یک بار در وسط صفحه نمایش داده می‌شوند. هر کلمه برای ۳۰۰ ms نمایش داده می‌شود و یک فاصله ۹۰۰ ms بین کلمات وجود دارد.


شکل ۹٫ صفحه آزمون AGN (فونت سایز نرمال در سمت چپ، فونت سایز بزرگ در سمت راست) (متن انگلیسی روی صفحه¬ها: سمت چپ : ENERGY ، سمت راست: OPTIMIST

مأموریت

کلمات مربوط به دو گروه به صورت همزمان نمایش داده می‌شوند، و از فرد درخواست می‌شود تا زمانی که کلمات با گروه مورد نظر مطابقت پیدا می‌کنند، دکمه¬ را فشار بدهد. قطعه¬هایی از ۱۸ کلمه نشان داده می‌شود و مکثی بین همه قطعه¬ها وجود دارد.

برخی از حالت¬ها برای این آزمون از پد فشاری استفاده می‌کنند. در صورتی که پد فشاری در دسترس نباشد و شما بخواهید حالت¬های این آزمون را ارزیابی کنید، شما می¬توانید از دکمه سمت راست (یا ثانویه) در ماوس استفاده کنید.

همواره افراد آزمون گیرنده از پد فشاری (برای حالت‌های پد فشاری) یا دکمه صفحه لمسی (برای حالت‌های صفحه لمسی) استفاده می‌کنند.

زبان‌ها

در حال حاضر، AGN برای دو زبان در دسترس می¬باشد:
• انگلیسی
• هلندی

به منظور تغییر زبانی که AGN بر اساس آن اجرا می‌شود، شما باید گزینه زبانی مناسب را از بخش دیالوگ گزینه‌ها در مرکز کنترل مجموعه تحقیقاتی CANTAB انتخاب کنید.
در صورتی که شما زبانی را انتخاب کنید که ورژن ترجمه شده آن در دسترس نباشد، AGN با استفاده از زبان انگلیسی اجرا خواهد شد.

حالت‌های آزمون AGN

هشت حالت اجرایی مختلف برای این آزمون امکان پذیر می‌باشند که می‌توانند به دو مورد تقسیم شوند. این آزمون می‌تواند در دو حالت زیر اجرا شود:
• مورد یک : فقط محرک مثبت و منفی
• مورد دو : محرک مثبت، منفی و خنثی.

حالت‌های مربوط به این مورد‌ها در زیر توصیف شده است. یک تاخیر پیش شرط از پاسخ دادن در ۱۰۰ ms اولیه بعد از ارائه تحلیل جلوگیری می‌کند.
دستور العمل¬های اجرایی برای مورد یک و مورد دو ارائه شده است.

زمان اجرا

حالت‌های مورد یک حدود شش و نیم دقیقه طول می‌کشد تا اجرا شود. حالت‌های مورد دو (که طولانی¬تر هستند) در حدود ده و نیم دقیقه طول می‌کشد تا اجرا شوند.

مورد یک – مثبت و منفی

• Pos – neg – noped – در مرحله اول ترکیب هدف مثبت قرار دارد که ترتیب بلوک‌ها به صورت Pos Pos Neg Neg Pos PosNeg Neg Pos Pos است و هیچ نوع تاخیر از قبل تعیین نشده¬ای وجود ندارد.
• Pos – neg- ed – در اولین ترکیب هدف مثبت قرار دارد و ترتیب بلوک‌ها به صورت Pos Pos Neg Neg Pos Pos Neg Neg Pos Pos می‌باشد و دارای دیر کرد از قبل تعریف شده است.
• Neg – Pos – noped اولین ترکیب مورد هدف منفی است و ترکیب بلوک‌ها به صورت NegNeg Pos Pos Neg Neg Ps Pos Neg Neg می‌باشد و هیچ نوع تاخیر از قبل تعیین شده¬ای وجود ندارد.
• Neg – pos – ped – در اولین ترکیب هدف منفی وجود دارد و ترتیب بلوک‌ها به صورت NegNeg Pos Pos Neg Neg Pos Pos Neg Neg می‌باشد و یک تاخیر از قبل تعیین شده وجود دارد.
• صفحه لمسی Neg – pos – ped مربوط به neg – pos – ped (بالا) وجود دارد ولی به جای پد فشاری از صفحه لمسی استفاده می‌شود.
• صفحه لمسی pos – neg – ped – مربوط به pos – neg – ped (بالا) ، ولی به جای پد فشاری از صفحه لمسی استفاده می‌شود.
هر یک از این حالت‌های آزمون، از ۱۰ بلوک ۱۸ کلمه¬ای ساخته شده¬اند. دو بلوک اول در هر آزمون، عبارت ازبلوک‌های تمرینی و بدون امتیاز می‌باشند. فرد اجرا کننده برای ترتیب مورد هدف راهنمایی می‌کند و قبل از اجرای هر بلوک، موارد گمراه کننده ای وجود دارند.

مورد دو – مثبت، منفی و خنثی

• Pos – neg – neut – noped (با ترتیب هدفی که به صورت Pos Neg Pos Pos Neu Neu Neg NegPos Pos Neu Neu Neg Neg Pos Pos Neu Neu Neg Neg است و هیچ نوع تاخیر از قبل تعیین شده¬ای وجود ندارد).
• Pos – neg – neut – ped ( با ترتیب هدفی که به صورت Pos Neg Pos Neu Neu Neg Neg Pos Pos Neu Neu Neg Neg Pos Pos Neu Neu Neg Neg است و یک تاخیر از قبل تعیین شده وجود دارد).

هر بلوک شامل کلماتی است که فقط دو نوع ترتیب برای آن وجود دارد ، هم مثبت ومنفی ، هم مثبت خنثی یا خنثی و منفی. فرد اجرا کننده در مورد ترتیب مورد هدف راهنمایی می‌کند وقبل ازشروع اجرای هر بلوکی، موارد گمراه کننده¬ای وجود دارند.

ساختار حالت

هریک از حالت¬های این آزمون از بیست بلوک ۱۸ کلمه¬ای ساخته شده است. دو بلوک اولیه در هر آزمون به عنوان بلوک‌های تمرینی می‌باشند و دارای امتیاز نمی‌باشند.
یک صفحه¬ی مشابه با صفحه نمایش داده شده ما بین هر بلوک نمایش داده می‌شود تا به شما اجازه بدهد تا در مورد ترتیب هدف در بلوک بعدی، فرد را راهنمایی کنید.


شکل ۱۰٫ صفحه سیاه بعدی AGN (متن انگلیسی روی متن: Nest block، Targets: Negative، Distractors: Positive).