مشخصات این آزمون :

قابلیت استفاده آنلاین، طیف معیار گسترده.

زبان‌ها:

چینی (ساده سازی شده) ،چکی، هلندی، انگلیسی، فرانسه‌ای، آلمانی، مجارستانی ، ایتالیایی، پرتقالی، اسلوکیایی، اسپانیایی .

کاربرد :

این آزمون برای بررسی اندازه و تعداد رفتار های پرخاشگرانه در ترافیک به کار گرفته می‌شود.

پس زمینه نظری :

این آزمون بر مبنای ارزیابی بخش‌های مربوط به پرخاشگری قرار دارد که از طریق یک روش نظری مناسب ایجاد شده است و در آنالیز فاکتور مورد تایید قرار گرفته است.

اجرا  :

فرم استاندارد S1 مربوط به AVIS شامل۱۳۰ آیتم زمانی می‌باشد. شصت و پنج مورد از آن ها در مرحله اجرای اولیه و به همراه راهنماهای استاندارد سازی شده بیان می‌شوند.

۶۵ آیتم مشابه هم در مرحله اجرای دوم و تحت شرایط استرس ارائه می‌شوند. فرم کوتاه S2، فقط شامل یک مرحله اجرا می‌باشد.

فرد پاسخ‌دهنده به منظور پاسخ دادن به این آیتم‌ها، می‌تواند از مشخصات هشت جوابی یک موردی را انتخاب کند (به ندرت تا بسیار رایج). پاسخ‌ها می‌توانند با استفاده از یک پنل پاسخ، ماوس، صفحه کلید و یا صفحه لمسی وارد شوند.

هر آیتمی می‌تواند یک بار اصلاح شود و امکان رد کردن (پرش کردن از) آیتم‌های انفرادی وجود دارد. تمامی آیتم‌های جواب داده نشده، بار دیگر در آخر دوره اجرا ارائه می‌شوند، ولی هیچ گونه اجباری برای پاسخ دادن وجود ندارد.

در فرم S1، بلافاصله بعد از این مرحله یک راهنمایی برای شرایط استرس ارائه می‌شود؛ بعد از آن، آیتم‌ها یک بار دیگر ارائه می‌شوند.

فرم‌های آزمون :

دو نوع فرم آزمون در دسترس قرار دارند که عبارتند از:

فرم استاندارد (S1): راهنمایی ها استاندارد و راهنمایی های استرس .

فرم کوتاه (S2): فقط راهنمایی های استاندارد.

امتیاز بندی :

در فرم S2 و در بخش اول فرم S1 مربوط به AVIS، درجه و تعداد رفتار رانندگی پرخاشگرانه مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. علاوه بر این، فرم استاندارد S1، درجه تفاوت موجود بین آزمون اول و دوم را اندازه‌گیری می‌کند؛

این عوامل منجر به ایجاد یک شاخصی برای ارائه جواب‌هایی می‌شود که از نظر اجتماعی مطلوب است.

متغیرهایی که در هر دو نوع فرم مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرند، عبارتند از: پرخاشگری وسیله ای، خشمگینی، واکنش نشان دادن، لذت بردن از خشونت، منفی گرایی، شرایط مطلوب اجتماعی و جمع تمامی مقیاس‌هایی که فاقد شرایط مطلوب اجتماعی هستند (در فرم استاندارد، که به طور مجزا برای شرایط نرمال و استرس زا وجود دارد).

در فرم استاندار S1، همچنین تفاوت‌های موجود بین شرایط نرمال و استرسی در هر مقیاس هم مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

پایایی :

سازگاری درونی این آزمون، با محاسبه کردن آلفای کرونباخ به دست می‌آید. برای شرایط نرمال، سازگاری درونی (مقدار میانگین مربوط به تمامی مقیاس‌ها) برابر با r = 0.96 و برای شرایط استرس زا برابر با r = 0.97 می‌باشد.