درمان وضعیت خود بر مبنای این ایده ایجاد شده است که وضعیت روانی فرد، ترکیبی از چند شخصیت و یا خود (شخصیت) مجزا، همانند کودک آسیب دیده و یا شخصیت کنترل کننده می باشد.

این روش درمانی با الهام از روان درمانی روان پویشی ایجاد شده است و تکنیک های مورد استفاده در آن شبیه تکنیک ها خانواده و گروه درمانی می باشد. درمان وضعیت خود اولین بار توسط جان جی. واتکینز و هلن واتکینز معرفی شد.

این دو نفر روان درمانگرانی بودند که در هیپنوتیزم، گسستگی، و شخصیت های چند گانه متخصص بودند.

• وضعیت های خود چیست؟

• تاثیر گذاری درمان وضعیت خود

وضعیت های خود چیست؟

درمانگران وضعیت خود در اغلب موارد به صورت خانواده و ترکیبی از خود ها مورد اشاره قرار می گیرد. از نظر ادبیاتی معنای آن به صورت شخص دارای شخصیت های چندگانه نمی باشد.

در مقابل، هر یک از ما باید هویت ها و نقش های مجزایی را هدایت و راهنمایی کنیم.

برای مثال، یک زن می تواند نقش محافظ را در برابر بچه هایش داشته باشد، ولی در برابر مادر خود احساس ترس و یا بی توجهی کند. هدف از درمان وضعیت خود، شناخت این نقش های متفاوت و ادغام آنها در برابر خود منجسم می باشد.

وضعیت های خود یک انطباق با محیط های زندگی متفاوت می باشد و انطباق با وضعیت های ذاتی شخصیتی و وجودی نمی باشد.

برخی مواقع شخص در وضعیت خودِ قبلی راکد و ایستا می ماند، یا به این نتیجه می رسد که در شرایط جدید، وضعیت خود مفید نمی باشد.

برای مثال، افراد قربانی مربوط به سوء استفاده از کودک می تواند در نقش کودک مورد تجاوز و ترسیده باقی بماند.

این امر می تواند منجر به ایجاد اضطراب، روابط نا سالم و دیگر الگوهای رفتاری شود که بر مبنای وضعیت خود ی می باشد که دیگر وجود ندارد و از بین رفته است.

متخصصان وضعیت خود، چهار وضعیت خودِ مجزا را مورد شناسایی و ارزیابی قرار می دهند:

• وضعیت خود در شرایط سخت، یک خود ی هست که حادثه آسیب زا را تجربه کرده است و هنوز آن را به پایان نرسانده است. وضعیت خود در شرایط سخت، منجر به ایجاد واکنش عاطفی و احساسی می شود و نیاز به از بین بردن آسیب دارد.

• وضعیت های خود متضاد، که بیانگر مواردی هست که با خود های دیگر تضاد و تعارض دارد. این موارد منجر به ایجاد حس تضاد درونی می شود و هدف درمان وضعیت خود، حل کردن این تضاد می باشد.

• وضعیت های گذشته مربوط به خود که قبلا وجود داشت، ولی در زمان حال آسیب رسان نمی باشد. درمان وضعیت خود تلاش دارد تا به این وضعیت ها کمک کند تا فقط در زمانی که کاربرد دارند، ظاهر شوند.

• وضعیت های خود نرمال، وضعیت های سالمی هستند که مورد تایید می باشند، هیچ تضاد و ناسازگاری در آن وجود ندارد. هدف از وضعیت خود، به دست آوردن وضعیت های خود نرمال و عادی می باشد.