دایره بزرگ / کوچک (BLC)، در اصل یک آزمون آموزشی / غربال¬گری می‌باشد که می‌تواند برای آمادگی فرد برای آزمون تغییر یا انتقال مجموعه ابعاد درونی – بیرونی (IED) مورد استفاده قرار بگیرد.

از این رو، در صورتی که BLC و IED در یک گروه مشابه مورد استفاده قرار بگیرند، BLC باید قبل از IED اجرا شود.

تشریحBLC

BLC یک آزمون توجه ساده می‌باشد. آزمون تمایزگذاری تصویری طراحی شده¬است برای آموزش موارد زیر به فرد:
• پیروی کردن از یک قاعده ساده
• معکوس کردن قاعده

نمایش دادن

یک سری از دایره¬های جفتی به فرد نمایش داده می‌شوند که یکی از آن¬ها بزرگ و دیگری کوچک است.

شکل ۱۲٫ صفحه آزمون BLC

مأموریت

در مرحله اول، شخص راهنمایی می¬شود تا دایره کوچک را لمس کند و بعد از ۲۰ آزمایش، ۲۰ آزمایش مربوط به لمس دایره بزرگ¬تر را انجام دهد.

حالت‌های آزمون BLC

دایره بزرگ / کوچک دارای یک حالت آزمون می‌باشد:
• بالینی

زمان اجرا

اجرای BLC در حدود دو دقیقه طول می‌کشد.