تشریح SRM

SRM آزمونی برای سنجش حافظه تشخیص فضایی است که در یک الگوی گزینه¬دار ارائه می‌شود. این آزمون حساسیت زیادی به بد عملکردی بخش پیشانی و گیج¬گاهی مغز دارد.

نمایش دادن

یک مربع سفید در جاهای مختلف صفحه نمایش داده خواهد شد.


شکل۴۰٫ مرحله ارائه SRM.

مأموریت

در ابتدا، یک مربع سفید رنگ در بخش¬های مختلف صفحه نمایش داده می‌شود. فرد باید بعدا به یاد بیاورد که این مربع سفید قبلا در کجا ظاهر شده است.

در مرحله بازشناسی، مربع در پنج موقعیت مشابه که در مرحله معرفی وجود داشت، دوباره و با یک ترتیب معکوس ظاهر می‌شود. در هر بار ظاهر شدن، این مربع با یک مربع گمراه‌کننده یکسان ظاهر می‌شود که در مرحله معرفی استفاده نشده بود.

فرد باید مربع را در موقعیتی لمس کند که قبلا ظاهر شده بود و همزمان با آن، به مورد گمراه‌کننده بی¬توجه باشد. این یک بلوک است. این بلوک سه مرتبه دیگر هم تکرار خواهد شد، و در هر بار از پنج موقعیت جدید استفاده خواهد شد.


شکل۴۱٫ مرحله تشخیص SRM.