تشریح PRM

PRM آزمونی برای سنجش حافظه بازشناسی تصویری می¬باشد که دارای دو الگوی دو گزینه‌ای است. این آزمون به بد عملکردی¬های بخش¬های پیشانی میانی مغز حساس است.

نمایش دادن

یک سری الگوی تصویری در وسط صفحه به فرد نشان داده می¬شود. این الگوها به نحوی طراحی شده¬اند که به راحتی نمی¬توان به صورت شفاهی در مورد آن¬ها توضیح داد.

شکل۳۱٫ صفحه مأموریت PRM که نشان¬ دهنده مرحله تشخیص می‌باشد.

مأموریت

در مرحله تشخیص یا بازشناسی، فرد باید بین الگویی که قبلا دیده است و الگوی جدید، یک مورد را انتخاب کند. در این مرحله، الگوهای آزمون با یک ترتیب معکوس نسبت به ارائه اولیه، نشان داده می‌شوند.

حالت¬های آزمون PRM

آزمون PRM دارای دو حالت کامل است که در پایین لیست شده است و هر یک از این حالت‌ها شامل ورژن¬های سریع و دارای تاخیر می‌باشند.
• بالینی
• موازی ۱ تا موازی ۴
• سریع
• موازی ۱ – سریع تا موازی ۴ – سریع
• موازی ۱ – تاخیری تا موازی ۴ – تاخیری

هر یک از این حالت¬ها دارای دوازده الگو می‌باشد که در مراحل معرفی مأموریت ارائه شده است.

در حالت¬های کامل، یک مجموعه از الگوها برای فرد نمایش داده می‌شود و از او خواسته می‌شود زمانی که این الگو‌ها به همراه موارد گمراه‌کننده نمایش داده می‌شوند، آن¬ها را تشخیص دهند و بعد از آن یک مجموعه متفاوت از الگوها نمایش داده می‌شود و از فرد خواسته می‌شود که زمانی که این الگو‌ها با موارد حواس¬پرت کننده متفاوت نشان داده می‌شوند، آن¬ها را تشخیص بدهند.

در حالت¬های سریع، یک مجموعه از الگو‌ها به فرد نشان داده می‌شود و از او درخواست می‌شود زمانی که این الگو‌ها به همراه موارد گمراه¬کننده نمایش داده می‌شوند آن¬ها را شناسایی کنند و بعد از آن یک مجموعه متفاوت از الگو‌ها نشان داده می‌شود و از فرد درخواست می‌شود که آن¬ها را در یک حالت تاخیری و زمانی که به همراه یک مورد گمراه‌کننده اضافی نمایش داده می‌شود، تشخیص دهد.

علاوه بر این، دو حالت عملکرد بالا وجود دارد که همواره باید به صورت ترکیبی استفاده شود چرا که ارائه سریع عملکرد بالا تنها مدلی است که یک الگو را نمایش می¬دهد، در حالی که یادآوری عملکرد بالای تاخیری تنها مدلی است که فقط تشخیص را ارزیابی می‌کند:

• ارائه سریع عملکرد بالای فقط ۱ تا ارائه سریع عملکرد بالای فقط ۵
• یادآوری عملکرد بالای تاخیری فقط ۱ تا یادآوری عملکرد بالای تاخیری فقط ۵

هر یک از این موارد دارای پنج ورژن موازی هستند. در هر یک از حالت¬های عملکرد بالا، بیست و چهار الگو در مراحل ارائه، نشان داده می‌شوند و بیست و چهار جفت از الگو‌ها(که هر یک از آن¬ها شامل یک الگو می‌باشد که قبلا مشاهده شده است و یک مورد گمراه¬کننده اضافی دارد)، در مرحله تشخیص نمایش داده می‌شوند.

زمان اجرا

کامل کردن حالت‌های بالینی و موازی این آزمون در هر دو حالت کامل و ترکیب ورژن‌های سریع و تاخیری، حدودا ۴ دقیقه طول می‌کشد. حالت‌های عملکرد بالا (حالت ارائه سریع یادآوری تاخیری به همراه یک دیگر) ، تقریبا ۴ دقیقه طول می‌کشد تا کامل شود.

حالت‌های سریع و تاخیری بالینی و موازی

در یک گروه، حالت‌های سریع(که شامل مرحله ارائه اول، مرحله یادآوری اول و مرحله ارائه دوم می‌باشد) باید همواره قبل از حالت‌های تاخیری اجرا شوند(که فقط شامل مرحله یادآوری ثانویه می‌باشند).

تمامی حالت‌ها دارای مجموعه‌های مختلفی از الگو‌ها هستند.

 همواره از یک حالت تاخیری استفاده کنید که با حالت سریع مطابقت دارد تا با آن الگو‌ها منطبق باشند.

حالت‌های تاخیری به نحوی طراحی شده¬اند که شما می‌توانید مرحله تشخیص را برای۳۰ – ۲۰ دقیقه بعد از ارائه اولیه محرک(الگوی اصلی) اجرا کنید تا آزمون حافظه تشخیص الگوی تاخیری را اجرا کنید. ممکن است که شما بخواهید آزمون‌های دیگری را بین بخش اصلی و بخش تاخیری آزمون PRM اجرا کنید. با این وجود، لطفا مطمئن شوید که :

اجرای آزمون ۳۰ – ۲۰ دقیقه طول می‌کشد.

این آزمون‌ها دارای مولفه تشخیص الگوی قابل توجهی نمی‌باشند. بیشتر آزمون‌های مجموعه تحقیقاتی CANTAB با این هدف تناسب دارند، به جز PAL, MTS و DMS. آزمون‌هایی از قبیلAGN, AST, CRT, SOC, OTS, QUE, RTI, RVP, SRT, SSP و SWM می‌توانند آزمون‌های مناسبی باشند.

شما باید به دقت، هر نوع تاثیر مداخله احتمالی را در نظر بگیرید.

برای هر یک از حالت‌های سریع و کامل، دستورالعمل اجرای آزمون یکسانی مورد استفاده قرار می¬گیرد. حالت‌های تاخیری دارای دستورالعمل اجرایی مجزایی هستند.

حالت‌های سریع و تاخیری عملکرد بالا

حالت عملکرد بالای سریع، فقط شامل یک مرحله ارائه می‌باشد که ۲۴ محرک یا الگوی اصلی نمایش داده می‌شوند.
حالت عملکرد بالای تاخیری، فقط شامل یک مرحله تشخیص می‌باشد و ۲۴ محرک به صورت جفتی و همراه با محرک گمراه‌کننده نمایش داده می‌شوند.