برای آزمونMOT، پنج نوع سنجش نتایج در دسترس می‌باشد. این موارد عبارت از گزینه‌هایی هستند که می‌توانند بر روی این سنجش‌ها اعمال شوند.

گزینه‌های در دسترس

• الگوریتم، که برای سنجش تاخیر <الگوریتم> MOT مورد نیاز می‌باشد. گزینه‌های در دسترس عبارت از میانگین(حسابی)، میانه و SD (انحراف استاندارد نمونه) می‌باشند. تنظیمات پیش فرض برای این گزینه عبارت از میانگین می‌باشد.

• N ، که برای تعداد کل صحیح سنجش‌های نتایج MOT و تعدا کل خطاهای سنجش نتایج MOT اختیاری می‌باشد.

تاخیر <الگوریتم> MOT

تاخیر به صورت زمان صرف شده¬ای تعریف می‌شود که فرد علامت ضربدر را بعد از ظاهر شدن آن لمس می‌کند.

تاخیر میانگین حسابی، میانه یا SD ، که توسط گزینه الگوریتم مشخص شده‌اند، از تاخیرهای مربوط به ۱۰ علامت ضربدر ارائه شده¬ای محاسبه می‌شود (در حالت‌های بالینی و قابلیت مشاهده بالا) که فرد باید به صورت صحیحی به آن¬ها پاسخ دهد.

فاصله موجود برای انطباق پذیری CANTAB با نتایج ویندوزی که دارای شفافیت صفحه ۳۵×۶۴۰ می‌باشد، بر اساس “واحدهای پیکسل” اندازه‌گیری می‌شود. عدد پایین‌تر بهتر است.

تعداد کل صحیح MOT

این مورد عبارت از تعداد کل جواب‌های صحیح ارائه شده توسط فرد در طول آزمایش‌های ارزیابی شده در آزمون می‌باشد (برای حالت‌های بالینی و قابلیت مشاهده بالا، ۱۰ آزمایش ارزیابی شده وجود دارد). امتیاز بالاتر بهتر است.

خطاهای صحیح MOT

این مورد عبارت از تعداد آزمایش‌های ارزیابی شده¬ای می‌باشد که فرد به نادرستی جواب می‌دهد (لمس نادرست یا خارج از فرصت زمان پاسخ ). امتیاز بالاتر بهتر است.