سنجش‌ نتایج برای مأموریت پرسشنامه می‌توانند به گروه‌های زیر تقسیم شوند:

• امتیاز¬ها برای سوال¬های انفرادی و گروه‌ی از سوال¬ها
• عناوین و اصطلاحات خاص متنی

گزینه‌های در دسترس

گزینه‌های مختلفی بر روی این سنجش‌ها قابل اعمال می‌باشند که عبارتند از:

• شماره سوال:

این گزینه، که (برای امتیاز، درصد امتیاز، اصطلاح خاص و عنوان متنی) الزامی می‌باشد، سوالات استفاده شده برای گزارش موارد خاص را محدود می‌کند. در صورتی که این گزینه تنظیم نشده گذاشته شود، کل سوالات را شامل خواهد شد. عدد مورد نیاز خودتان را تایپ کنید، برای مثال برای استفاده از سوال دوم، نوع “۲” را تایپ کنید.

• شماره گروه سوال:

این مورد برای امتیاز گروهی، درصد امتیاز گروهی یا ترکیب امتیاز گروهی مورد نیاز می‌باشد. از این گزینه برای وارد کردن تعداد سوال¬هایی که می¬خواهید به گروه اضافه کنید، استفاده کنید و آن¬ها را با یک کاما، از هم جدا کنید. برای مثال، ۷ ، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۶٫

• الگوریتم (میانگین، میانه، SD، جمع، شمارش):

این مورد یک گزینه مورد نیاز برای امتیاز گروه و ترکیب امتیاز گروه می‌باشد.

• منبع متن (که فقط برای عنوان متن مورد نیاز می‌باشد)؛

مقادیر مربوط به این زمینه باید در این قسمت تایپ شوند. در صورتی که شما یک برگه اطلاعات دقیق برای حالت آزمون را ایجاد کنید، گزینه‌های مورد قبول برای این حالت از آزمون قابل مشاهده خواهند بود.

• معیار شامل شدن امتیاز

(که فقط برای امتیاز گروهی و ترکیب امتیاز گروهی مورد نیاز می‌باشد) برای انتخاب هیچ مورد (تا تمامی سوال¬ها را شامل شود) یا مثبت (تا فقط سوالات جواب داده شده با مقادیر مثبت را شامل شود)، می‌تواند از این گزینه استفاده کنید.

امتیازات سوالات انفرادی و گروهی از سوال¬ها
امتیاز QUE (سوال N)

این مورد امتیاز مربوط به سوال خاص (که با استفاده از گزینه شماره سوال مشخص شده است) را در اختیار قرار می‌دهد و از مقیاس آزمون استفاده می‌کند. برای VAS، مقادیر ۱۰۰ – ۱ برای این شاخص وجود دارد ، به نحوی که امتیاز نزدیک¬تر به محور دست چپ، پایین خواهد بود و امتیاز نزدیک به محور دست راست، بالاتر خواهد بود.

درصد امتیازهای QUE (سوال N)

این شاخص درصد امتیاز مربوط به سوالی را نشان می‌دهد که با استفاده از گزینه عدد سوال مشخص شده است. (برای VAS، این مورد برای نتایج به دست آمده از سنجش‌هایی همانند VAS هیچ تفاوتی قائل نمی‌شود و از در یک مقیاس صفر تا ۱۰۰ قرار دارد).

امتیاز گروهی QUE

این مورد <الگوریتم> مربوط به امتیازهای شماره سوال¬های مشخص شده (با استفاده از گزینه شماره گروه) را بیان می‌کند و شامل گزینه معیار شمول امتیاز می‌باشد. در صورتی که شما بخواهید از سوال¬های گروهی به صورت یکجا استفاده کنید، این مورد مفید خواهد بود (برای مثال، سوال¬هایی که مربوط به وضعیت روانی، تعاملات اجتماعی می‌باشند).

درصد امتیازهای گروهی QUE

این مورد امتیاز گروه بر اساس درصد را برای شماره سوال¬های مشخص شده با استفاده از گزینه شماره گروه سوال مشخص می‌کند.