نه سنجش نتیجه مربوط به این آزمون می‌تواند در گروه‌های زیر قرار بگیرد:

• موفقیت¬ها، شکست¬ها، علائم اشتباه و موارد رد شده (Hits, misses, false alarms and rejections)
• احتمال و حساسیت محاسبه شده با استفاده از SDT (Probabilities and sensitivity calculated using SDT)
• تاخیر (Latency)

سنجش‌ نتایج می‌توانند بر مبنای هر بلوک گزارش شوند به نحوی که شما بتوانید هر نوع انحراف موجود در عملکرد فرد را در طول آزمون مشاهده کنید.

گزینه‌های در دسترس

• شماره بلوک (بلوک ۱ تا بلوک ۷)
• بلوک (حد پایین‌تر)
• بلوک (حد بالاتر)
• الگوریتم (فقط برای سنجش تاخیر ؛ میانگین، میانه یا SD)

موفقیت¬ها، موارد از دست رفته، هشدارهای اشتباه و موارد رد شده

تعداد کل موفقیت‌هایRVP

این نمره یا امتیاز بیانگر تعداد موقعیت‌هایی می‌باشد که به ترتیب مورد هدف به صورت درستی پاسخ داده شده باشد (در طول فرصت زمانی جواب از ۱۸۰۰ میلی ثانیه برای حالت بالینی). این امتیاز فقط از طریق بلوک‌های ۵، ۶ یا ۷ محاسبه می‌شود، مگر این¬که یک بلوک واحد با استفاده از گزینه شماره بلوک مشخص شده باشد. مقدار بالاتر بهتر است.

تعداد کل موفقیت‌هایRVP (بلوک N تا M)

این نمره یا امتیاز بیانگر تعداد موقعیت‌هایی می‌باشد که به ترتیب مورد هدف به درستی پاسخ داده شده باشد (در طول فرصت زمانی برای جواب از ۱۸۰۰ میلی ثانیه برای حالت بالینی). این امتیاز فقط از طریق بلوک‌های مشخص شده در طول بلوک‌های مشخص شده با استفاده از گزینه¬های بلوک (حد پایین‌تر) و بلوک (حد بالاتر) محاسبه می‌شود. مقدار بالاتر بهتر است.

تعداد کل شکست‌های RVP

این نمره یا امتیاز بیانگر تعداد موقعیت‌هایی می‌باشد که به ترتیب مورد هدف به صورت درستی پاسخ داده نشده باشد (در طول محدوده زمانی جواب از ۱۸۰۰ میلی ثانیه برای حالت بالینی). این امتیاز فقط از طریق بلوک‌های ۵، ۶ یا ۷ محاسبه می‌شود، مگر اینکه یک بلوک واحد با استفاده از گزینه شماره بلوک مشخص شده باشد. مقدار پایین بهتر است.

تعداد کل شکست‌های RVP (بلوک N تا M)

این نمره یا امتیاز بیانگر تعداد موقعیت‌هایی می‌باشد که به ترتیب مورد هدف به صورت درستی پاسخ داده نشده باشد (در طول محدوده زمانی جواب از ۱۸۰۰ میلی ثانیه برای حالت بالینی).

این امتیاز فقط از طریق بلوک‌های مشخص شده در طول بلوک‌های مشخص شده با استفاده از گزیه های بلک (حد پایین‌تر) و بلوک (حد بالاتر) محاسبه می‌شود. مقدار پایین‌تر بهتر است.

کل علائم اشتباه RVP

این مورد تعداد مواردی را ثبت می‌کند که فرد در خارج از زنیجره جواب مربوط به ترتیب مورد هدف، پاسخ داده باشد. این امتیاز فقط از طریق بلوک‌های ۵، ۶ یا ۷ محاسبه می‌شود، مگر این¬که یک بلوک واحد با استفاده از گزینه شماره بلوک مشخص شده باشد. مقدار پایین بهتر است.

کل موارد رد شده درست RVP

این مورد عبارت از تعداد محرک‌ها یا اهدافی می‌باشد که به درستی رد شده است، به این معنا که تعداد محرک‌هایی می‌باشد که بخشی از ترتیب مورد هدف نبوده¬اند و به آن¬ها پاسخ داده نشده است.

این امتیاز فقط از طریق بلوک‌های ۵، ۶ یا ۷ محاسبه می‌شود، مگر این¬که یک بلوک واحد با استفاده از گزینه شماره بلوک مشخص شده باشد. مقدار بالاتر بهتر است.

احتمالات و حساسیت محاسبه شده با استفاده از SDT

مأموریت نظارت بر روی مأموریت‌هایی از قبیل RVP، باعث می‌شود که آن¬ها با استفاده از اصول مربوط به نظریه پیدا کردن سیگنال (SDT) مورد تحلیل قرار بگیرند.

روش شناختی استاندارد برای SDT منجر به تحلیل دو مولفه اصلی در فرآیند تصمیم‌گیری می‌شود که عبارتند از کسب اطلاعات و معیار مورد نیاز برای یک پاسخ در مورد RVP، الگوی بهینه جواب عبارت از حداکثر سازی حساسیت می‌باشد، به نحوی که در مورد هیچ نوع هدفی اشتباه نشود و هیچ نوع آلارم اشتباهی صورت نگیرد.

به طور بدیهی، سرعت پاسخ فاکتوری است که افراد به جای دقت، سرعت خودشان را مقداری بالا می‌برند، میزان دقت آن¬ها در پیدا کردن اهداف و موارد رد صحیح کاهش خواهد یافت.

تعدادی متن¬ در مورد موضوع SDT در دسترس می‌باشند. مطالعه کنندگان علاقمند می‌توانند موارد زیر را بررسی کنند:

ساقال ای (۱۹۸۷) برخی از محدودیت¬ها در مورد شاخص¬های به دست آمده از نظریه پیدا کردن سیگنال: بررسی یک شاخص جایگزین برای اندازه‌گیری انحراف در مأموریت حافظه. داروشناسی روان شناختی ، ۹۱، ۵۲۰ – ۵۱۷٫

سوئتز، جی، ای (۱۹۹۶) “نظریه پیدا کردن سیگنال و تحلیل ROC در روان شناسی و تشخیص های”. LEA: Hove.
مک نیکول دی (۱۹۷۲) “یک محرک از نظریه پیدا کردن سیگنال”. لندن، جئورج آلن و اونوین لیمیتد .

احتمال موفقیت RVP

احتمال موفقیت یا P(hit) ، (احتمال جواب دادن فرد به صورت صحیح)، با استفاده از تعداد موفقیت‌ها/ (تعداد موفقیت‌ها+ تعداد شکست‌ها) به دست می‌آید. این امتیاز فقط از طریق بلوک‌های ۵، ۶ یا ۷ محاسبه می‌شود، مگر این¬که یک بلوک واحد با استفاده از گزینه شماره بلوک مشخص شده باشد. مقدار بالاتر بهتر است.