برای آزمون AST، یازده سنجش نتایج در دسترس می‌باشد که در هر کدام از آن¬ها نه گزینه می‌تواند اعمال شود.

گزینه‌های در دسترس عبارتند از:

• الگوریتم:

که فقط برای سنجش نهفتگی پاسخ <الگوریتم> AST مورد نیاز می‌باشد. گزینه‌های در دسترس عبارت از میانگین(حسابی)، میانه، ماکزیمم، مینیمم و SD (انحراف استاندارد نمونه) می‌باشند. تنظیمات پیش فرض برای این گزینه، میانگین می‌باشد.

• شماره بلوک:

این مورد می‌تواند بر روی بلوک ۱، ۲، ۳، ۴ ، ۵ ، ۶، یا ۷ تنظیم شود یا خالی گذاشته شود تا شامل تمامی گزینه‌ها شود. بلوک‌های۳، ۵ و ۷ ، بلوک‌های ارزیابی شده در این آزمون هستند. این گزینه می‌تواند به غیر از هزینه تغییر، بر روی هر یک از سنجش‌های نتایج اعمال شود.

• ارزیابی شده:

این مورد می‌تواند بر روی ارزیابی شده، تمرینی یا ترکیبی تنظیم شود تا استفاده کردن فقط از بلوک‌های ارزیابی، فقط از بلوک‌های تمرینی یا ترکیبی از آن دو تا را مشخص کند. این گزینه علاوه بر هزینه تغییر و هزینه تجانس، بر روی هر یک از سنجش‌های نتایج هم اعمال شود.

• نتیجه آزمایش:

این مورد می‌تواند بر روی صحیح تنظیم شود تا شامل تمامی آزمایش‌های صحیح شود، یا بر روی ناصحیح تنظیم شود تا شامل تمامی آزمایش‌های ناصحیح شود و یا این¬که خالی گذاشته شود تا شامل تمامی آزمایش‌ها شود. این گزینه می‌تواند بر روی هزینه تجانس، هزینه تغییر و سنجش‌های نهفتگی پاسخ اعمال شود.

• تجانس:

این مورد می‌تواند بر روی متجانس تنظیم شود تا شامل آزمایش‌هایی شود که محور‌های آن در همان سمتی قرار دارند که راهنما به همان سمت اشاره می‌کند و یا بر روی غیرمتجانس تنظیم شود تا شامل آزمایش‌هایی شود که محور‌ها به جهت معکوس اشاره شده توسط راهنما باشند و یا این¬که خالی گذاشته شوند تا شامل تمامی آزمایش‌ها باشند.

• راه¬گزینی:

این گزینه می‌تواند برای انطباق¬پذیری اطلاعات بدست آمده از مجموعه تحقیقاتی CANTAB 4 یا ۵ نتیجه¬گیری شود و برای سنجش‌ نتایج اعمال شده در اطلاعات مجموعه تحقیقاتی CANTAB فعلی، همواره باید به صورت تنظیم نشده باشد.

• جهت:

این مورد می‌تواند به جهت چپ (تا شامل آزمایش‌هایی شود که محور به جهت چپ اشاره می‌کند)، به جهت راست (تا شامل آزمایش‌های شود که محور به جهت راست اشاره می‌کند) تنظیم شود و یا این¬که خالی گذاشته شود تا شامل تمامی آزمایش‌ها باشد.

(در حال حاضر، گزینه بدون جهت برای هیچ یک از حالت‌های در دسترس AST مورد استفاده قرار نمی‌گیرد).این گزینه علاوه بر هزینه تجانس و هزینه تبدیل، می‌تواند بر روی تمامی سنجش‌های نتایج اعمال شود.

• سمت:

این مورد می‌تواند بر روی سمت چپ (تا شامل آزمایش‌های شود که محور در سمت چپ صفحه قرار دارد)، مرکزی ( تا شامل آزمایش‌های شود که محور در وسط صفحه قرار دارد (فقط بلوک۱)) یا سمت راست (تا شامل تمامی آزمایش‌هایی شود که محور در سمت راست صفحه قرار دارد) تنظیم شود، یا خالی گذاشته شود تا شامل تمامی آزمایش‌ها شود.

این گزینه علاوه بر هزینه تجانس و هزینه تبدیل، می‌تواند بر روی تمامی سنجش‌های نتایج اعمال شود.

یازده سنجش نتایج در دسترس عبارتند از:

درصد آزمایش‌های صحیح (Percent correct trials):

این مورد عبارت از درصد آزمایش‌هایی می‌باشد که به وسیله مجموعه پارامتر¬هایی فیلتر می‌شود که از گزینه‌های در دسترس استفاده می‌کند به نحوی که نتیجه آزمایش، پاسخ صحیح می‌باشد.

درصد آزمایش‌های ناصحیح (Percent incorrect trials):

این مورد عبارت از درصد آزمایش‌هایی است که به وسیله مجموعه پارامتر هایی فیلتر می‌شود که از گزینه‌های در دسترس استفاده می‌کند، به نحوی که نتیجه آزمایش، پاسخ نادرست می‌باشد ( فرد سمت اشتباه را انتخاب کرده است و یا اینکه جهت نادرستی را انتخاب کرده است).

درصد آزمایش‌های مأموریت (Percent commission trials):

این مورد عبارت از درصد آزمایش‌هایی است که به وسیله مجموعه پارامتر¬هایی فیلتر شده‌اند که از گزینه‌های در دسترس استفاده می‌کنند، به نحوی که نتیجه آزمایش یک خطای مأموریتی یا اجرایی می‌باشد. عبارت از مواردی که فرد خیلی زود جواب داده است، یا قبل از تمام شدن زمان مربوطه یا قبل از ظاهر شدن محرک جواب داده باشد.

درصد آزمایش‌های موارد از دست رفته (Percent omission trials):

این مورد عبارت از درصد آزمایش‌هایی است که به وسیله مجموعه پارامتر¬هایی فیلتر شده‌اند که از گزینه‌های در دسترس استفاده می‌کنند، به نحوی که نتیجه آزمایش یک خطای حذف می‌باشد. عبارت از مواردی که فرد خیلی زود یا بعد از تمام شدن فرصت زمانی پاسخ، جواب داده باشد.

گزینه‌هایی که می‌توانند برای سنجش‌های آزمایش‌های صحیح یا نا صحیح بالا اعمال شوند، عبارتند از:

• شماره بلوک
• ارزیابی شده
• نوع آزمایش
• تجانس
• تبدیل
• جهت
• سمت

تاخیر در پاسخ (Reaction latency): عبارت از <الگوریتم> مربوط به تاخیر پاسخ (از ظاهر محرک تا فشار دادن دکمه) در آزمایش‌هایی می‌باشد که از طریق مجموعه پارامتر¬هایی که از گزینه‌های در دسترس استفاده می‌کنند، فیلتربندی نشده‌اند. تمامی نه گزینه لیست¬بندی شده برای تمامی این سنجش‌های نتایج می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.