هفت سنجش نتایج موجود در IST می‌توانند به گروه‌های زیر تقسیم شوند:
• خطاها (Errors)
• تاخیر (Latency)
• سایر موارد (Other)

گزینه‌های در دسترس

• یک گزینه برای سنجش‌های IST در دسترس می‌باشد:
شرایط برد که اجباری می‌باشد و باید بر روی حالت ثابت یا کاهشی تنظیم شود.

خطاها
خطاهای تشخیص IST (شرایط برد m)

این مورد عبارت از تعداد آزمایش‌هایی می‌باشد که فرد در شرایط برد خاص، رنگی را انتخاب می‌کند که در زمان تصمیم‌گیری وی رنگ غالب نمی‌باشد.

حتی در صورتی که مشخص شود رنگ انتخاب شده، رنگ غالب می‌باشد، این مورد به عنوان یک خطا در نظر گرفته می‌شود چرا که تصمیم صورت گرفته توسط فرد، منطقاٌ نباید بر مبنای شواهد در دسترس فرد در یک زمان باشد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

خطاهای نمونه برداری IST (شرایط برد m)

این مورد عبارت از تعداد آزمایش‌هایی می‌باشد که فرد رنگی را انتخاب می‌کند که رنگ غالب نیست، و در زمان تصمیم‌گیری در شرایط برد خاص، رنگ غالب می‌باشد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

تاخیر

میانگین تاخیر باز شدن جعبه IST (شرایط برد m)

تاخیر باز شدن جعبه عبارت از زمان سپری شده ما بین باز کردن جعبه توسط فرد و باز کردن یک جعبه دیگر می‌باشد، یا برای جعبه‌هایی که در اول باز بوده¬اند، عبارت از زمان سپری شده از شروع آزمایش تا باز شدن اولین جعبه می‌باشد. این سنجش میانگین تاخیرهای موجود در شرایط برد خاص را محاسبه می‌کند. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

میانگین تاخیر تعیین رنگ IST (شراط برد m)

تاخیر تعیین رنگ عبارت از زمان سپری شده مابین شروع اولین آزمایش و نقطه¬ای می‌باشد که فرد یک رنگ را انتخاب می‌کند و بر این باور می‌باشد که آن رنگ دارای اکثریت کل می‌باشد. این سنجش میانگین این دوره¬های نهفتگی را برای شرایط برد خاص تعیین می‌کند. امتیاز پایین‌تر بهتر است.