آزمون SST دارای شش سنجش می‌باشد که بر روی هر یک از آن¬ها حداقل یک گزینه قابل اعمال می‌باشد.

گزینه‌های در دسترس

• نوع آزمایش:

این مورد می‌تواند بر روی توقف کردن یا ادامه دادن (که حالت پیش فرض می‌باشد) تنظیم شود تا شامل تمامی آزمایش‌ها، یا موارد توقف شود یا فقط شامل آزمایش‌های توقف شود یا فقط شامل آزمایش‌های ادامه دادن باشد.

• بلوک فرعی:

این مورد می‌تواند بر روی بلوک فرعی خاص، از 1 تا 21، تنظیم شود یا خالی گذاشته شود تا شامل تمامی بلوک‌های فرعی شود. توجه داشته باشید که در حالت بالینی، اولین بلوک تمرینی شامل یک بلوک فرعی (1) منحصر به فرد می‌باشد؛ بقیه بلوک‌ها شامل بلوک‌های فرعی 5 – 2، 9 – 6، 13 – 10، 17 – 14 21 – 18 هستند.

• چپ / راست:

هم می‌توان این را خالی گذاشت (برای تمامی آزمایش‌ها)، یا چپ انتخاب شده یا راست انتخاب شده را برای آزمایش‌هایی که یک دکمه خاص انتخاب شده است ، انتخاب نمود و یا این¬که راست صحیح یا چپ صحیح را برای آزمایش‌هایی که یک دکمه خاصی صحیح می‌باشد، انتخاب کرد.

• بلوک‌های فرعی از آخر:

این مورد عبارت از تعداد بلوک‌های فرعی از آخر می‌باشد که شما تمایل دارید محاسبات را شروع کنید.

مقدار پیش فرض برای این گزینه “نیمی از آخرین موارد” می‌باشد که باعث خواهد شد تا این سنجش با استفاده از نیمی از آخرین بلوک‌های فرعی ارزیابی شده در آزمون محاسبه شوند. شما می‌توانید یک مقدار خاصی را که از آخرین بلوک فرعی تا 21 بلوک فرعی آخر متغیر می‌باشد را مشخص کنید.

• SSD – تاخیر سیگنال توقف:

این گزینه به شما اجازه می‌دهد تا یک تاخیر سیگنال توقفی (250- تا 500 میلی ثانیه) را برای محدود کردن آزمایش‌های قرار گرفته در محاسباتی را محدود کنید که فقط از SSD انتخاب شده استفاده می‌کنند. در صورتی که شما از این گزینه استفاده کنید، شما باید در تنظیمات گزینه 1 با احتیاط عمل کنید.

ممکن است که شما تمایل داشته باشید که در مرحله اول، این را بر روی 20 بلوک فرعی نهایی تنظیم کنید، تا در نتیجه آن بتوانید سهم توقف¬های موقف را برای SSD های خاص در طول کل بخش‌های ارزیابی شده آزمون ارزیابی کنید.

به دلیل این¬که همراه با پیشرفت آزمون سری¬های موجود همگرا می‌شوند، اکثر SSD های موجود در این لیست، برای بلوک‌های فرعی بعدی قابل اعمال نخواهند بود.

• الگوریتم:

این مورد می‌تواند بر روی میانگین (حسابی)، میانه، مینیمم، ماکزیمم یا انحراف استاندارد (نمونه) تنظیم شود.

• چپ / راست:

این مورد می‌تواند بر روی چپ انتخاب شده، چپ صحیح، راست انتخاب شده، راست صحیح تنظیم شود یا بدون تنظیم گذاشته شود و تمامی آزمایش‌ها را شامل شود. در صورتی که بر روی چپ انتخاب شده تنظیم شود، فقط آزمایش‌هایی را که فرد با دکمه چپ جواب داده است را شامل خواهد شد، در صورتی که بر روی راست انتخاب شده تنظیم شود، فقط آزمایش‌هایی را که فرد با دکمه راست جواب داده است را شامل خواهد شد.

در صورتی که بر روی چپ صحیح تنظیم شود، فقط آزمایش‌هایی را که در آن دکمه چپ عبارت از جواب صحیح می‌باشد را شامل خواهد شود و در صورتی که بر روی راست صحیح تنظیم شود، فقط آزمایش‌هایی را که در آن دکمه راست جواب صحیح می‌باشد را شامل خواهد شد.

• دکمه فشار داده شده:

این گزینه به شما اجازه می‌دهد تا محاسبات آزمایش‌ها را به دکمه‌های فشار داده شده¬ای که درست یا نادرست بوده¬اند، محدود کنید.

• مجموعه آزمایش‌های توقف:

این گزینه به شما اجازه می‌دهد تا مشخص کنید که کدام سری از آزمایش‌های توقف مورد استفاده قرار گرفته است.

در هر بلوک فرعی، 4 آزمایش توقف با تاخیرهای متفاوت وجود دارد که هر یک از آن¬ها از 1 تا 4 متغیر می‌باشند. در صورتی که شما این گزینه را خالی بگذارید، اطلاعات مربوط به تمامی آزمایش‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

• چپ / راست:

می‌توان این را خالی گذاشت (برای تمامی آزمایش‌ها)، یا چپ انتخاب شده یا راست انتخاب شده را برای آزمایش‌هایی که یک دکمه خاص انتخاب شده است ، انتخاب نمود و یا اینکه راست صحیح یا چپ صحیح را برای آزمایش‌های که یک دکمه خاصی صحیح می‌باشد، انتخاب کرد.

• بلوک‌های فرعی از آخر:

این مورد عبارت از تعداد بلوک‌های فرعی از آخر می‌باشد که شما تمایل دارید محاسبات را شروع کنید. مقدار پیش فرض برای این گزینه “نیمی از آخرین موارد” می‌باشد.