برای مأموریت تشخیص عاطفی سه سنجش در دسترس می‌باشد که می‌تواند به دو گروه زیر تقسیم شوند:

• درصد و تعداد درست / نادرست (Percent and numbers correct/incorrect)
• تاخیرهای پاسخ کلی (Overall response latencies)

گزینه‌های در دسترس

گزینه‌های زیادی برای سنجش نتایج ERT در دسترس می‌باشد که می‌توانند به صورت زیر تعریف شوند:

هیجان نشان داده شده :

این مورد به شما اجازه می‌دهد تا مشکلات موجود در این سنجش را فقط به هیجان نشان داده شده¬ای محدود کنید که با موارد انتخاب شده مطابقت دارند (یا خالی بگذارید تا شامل تمامی هیجانات شود).

برای به دست آوردن نتایج معنی¬دار، شما فقط باید هیجاناتی را از لیست انتخاب کنید که به صورت واقعی در حالت آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هیجان انتخاب شده :

این مورد به شما اجازه می‌دهد تا مسائل موجود در این سنجش را به نحوی محدود کنید که فقط شامل مواردی باشد که فرد گزینه انتخاب شده را انتخاب کند ( یا بدون تنظیم بگذارد تا شامل تمامی هیجانات شود). بار دیگر، برای به دست آوردن نتایج معنی دار، شما فقط باید هیجاناتی را از لیست انتخاب کنید که به صورت واقعی در حالت آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرند.

درستی:

این مورد به شما اجازه می‌دهد که مسائل مربوط به نتیجه گیری را فقط به جواب‌های درست یا جواب‌های نادرست محدود کنید (یا آن را تنظیم نشده بگذارید تا شامل تمامی جواب‌ها شود). این مورد برای تعداد و درصد سنجش‌های درست مورد نیاز می‌باشد.

الگوریتم:

این مورد برای سنجش‌های نهفتگی مورد نیاز می‌باشد و برای مشخص کردن میانگین حسابی، میانه و انحراف استاندارد نمونه که در محاسبه سنجش استفاده می‌شوند، به کار گرفته می‌شود.