تفسیر نتایج آزمون عنوان¬ گذاری درجه¬بندی شده (GNT)

تفسیر نتایج آزمون عنوان¬ گذاری درجه¬بندی شده (GNT)

گزینه‌های در دسترس

مرحله:

این گزینه به شما اجازه می‌دهد تا نتایج را به مرحله ۱ یا مرحله ۲ آزمون محدود کنید. این زمینه باید خالی گذاشته شود، مگر اینکه شما یک حالت عادی از آزمون GNT را اجرا کنید که به آن نیاز داشته باشید؛ برای مثال دو حالت موجود در مجموعه تحقیقاتی CANTAB فقط شامل یک مرحله هستند.

سنجش‌ نتایج

تعداد کل صحیح GNT:

این سنجش، تعداد اهدافی را گزارش می‌کند که به صورت صحیح توسط فرد شناسایی شده‌اند. عدد بالاتر بهتر است.

کل خطاهای GNT:

این سنجش تعداد اهدافی را گزارش می‌کند که به نادرستی توسط فرد شناسایی شده‌اند. عدد پایین‌تر بهتر است.