سنجش‌ نتایج آزمون RTI می‌توانند به گروه‌های زیر تقسیم شوند:

• زمان پاسخ (Reaction time)
• زمان حرکت (Movement time)
• نمره دقت (Accuracy score)
• نمره خطا (Error score)

گزینه‌های در دسترس

• الگوریتم

(میانگین، میانه، SD) فقط برای سنجش‌ زمان پاسخ و زمان حرکت

• نوع خطا

(دقت، موقعیت نادرست، نا به هنگام، بدون پاسخ، تمامی موارد) فقط برای سنجش‌ نمره¬های اشتباه برای گزینه نوع اشتباه، پیام‌های دارای بازخورد که مربوط به نوع خطاهای مختلف می‌باشند به صورت زیر می‌باشند:

• موقعیت نادرست

(پیام بازخورد اشتباه ) که که در آن دایره نادرست لمس شده است. هیچ نوع تنظیماتی برای آزمایش‌های زمان پاسخ ساده اعمال نمی‌شود چرا که در آن¬جا فقط یک دایره وجود دارد که فرد می‌تواند لمس کند.

• غیر دقیق

(پیام بازخورد غیر دقیق ) که فرد با دقت کافی دایره را لمس نکرده است.

• پیش از موعد

(پیام بازخورد خیلی زود ) که فرد دایره را خیلی سریع و قبل از شروع شدن زمان پاسخ لمس کرده است.

• بدون پاسخ

(پیام بازخورد خیلی دور ) که فرد دایره را بعد از پایان یافتن فرصت زمان مورد نظر برای پاسخ لمس می‌کند.

زمان پاسخ
زمان پاسخ ساده <الگوریتم> RTI

این مورد عبارت از سرعتی است که فرد پد فشاری را بعد از نمایش داده شدن محرک، رها می‌کند. گزینه الگوریتم برای این سنجش الزامی می‌باشد؛ تنظیمات پیش فرض برای این مود میانگین می‌باشد، ولی میانه و SD هم می‌توانند مشخص شوند. عدد پایین‌تر بهتر است.

تاخیر در زمان پاسخ بر اساس میلی ثانیه اندازه‌گیری می‌شود و به سمت یک انحراف مثبت تمایل دارد. تاخیرهای زمان پاسخ پنج گزینه‌ای می‌تواند به طور قابل اعتمادی برای مدت طولانی-تری نسبت به زمان پاسخ ساده مشاهده شود.

این مورد باید یادآوری کند که افراد در مأموریت‌های زمان پاسخ مشغول شده‌اند تا خطاهای متنوعی را انجام بدهند. اکثر خطاها مربوط به مأموریت می‌باشند (“خیلی زود” یا “نا دقیق”)، ولی ممکن است که از طریق جواب ندادن، خطای حذف هم صورت بگیرد (“خیلی دیر”).

مأموریت‌های تاخیری که به دقت نیاز دارد، به تبادل مابین سرعت و دقت هم نیاز دارد به نحوی که تحلیل¬های صورت گرفته در مأموریت‌هایI RT، به عنوان منبع هر دو مورد دقت و سرعت در نظر گرفته شود.

زمان پاسخ پنج گزینه‌ای RTI

این مورد عبارت از سرعتی می‌باشد که فرد دکمه پد فشاری را در جواب دادن به محرک‌هایی که در یکی از پنج موقعیت قرار دارند، رها می‌کند. برای این سنجش گزینه الگوریتم الزامی می‌باشد؛ تنظیمات پیش فرض برای این مورد میانگین می‌باشد، ولی می‌تواند بر روی میانه و SD هم تنظیم شود. عدد پایین‌تر بهتر است.

تاخیر در زمان پاسخ انتخابی بر اساس میلی ثانیه سنجیده می‌شود و به سمت انحراف¬های مثبت تمایل دارد. تاخیرهای زمان پاسخ پنج گزینه‌ای در حالت طولانی¬تر نسبت به زمان پاسخ ساده، با اطمینان بیشتری مشاهده می‌شود.

باید توجه داشت افرادی که در مأموریت‌های زمان پاسخ مشغول می‌شوند، این فرصت را پیدا می‌کنند که خطاهای متنوعی انجام بدهند.

بیشتر خطاها مربوط به خطاهای مأموریتی می‌باشند (“خیلی زود” ، “نادقیق” یا “موقعیت نادرست)، ولی ممکن است که از طریق جواب ندادن، خطای حذف هم صورت بگیرد (“خیلی دیر”).

مأموریت‌های تاخیری که به دقت نیاز دارد، به تبادل ما بین سرعت و دقت هم نیاز دارد به نحوی که تحلیل¬های صورت گرفته در مأموریت‌های RT، به عنوان منبع هر دو مورد دقت و سرعت در نظر گرفته شود.

زمان پاسخ پنج گزینه‌ای معادل با زمان حرکت پنج گزینه‌ای در نظر گرفته می‌شود و به ما اجازه می‌دهد تا هر نوع سریع‌تر شدن یا کند شدن عملکرد حرکتی را از سریع‌تر شدن یا کند شدن عملکرد شناختی جدا کنیم

زمان های حرکت
زمان حرکت ساده <الگوریتم> RTI

این مورد عبارت از زمان صرف شده برای لمس کردن محرک، بعد از رها شدن دکمه پد فشاری در آزمایش‌هایی می‌باشد که محرک یا هدف در یک موقعیت ظاهر می‌شود. مقدار پایین‌تر بهتر است.

گزینه الگوریتم برای این سنجش الزامی می‌باشد؛ تنظیمات پیش فرض برای این سنجش میانگین می‌باشد ولی میانه یا SD هم می‌تواند برای آن تنظیم شود. تاخیر در زمان حرکت بر اساس میلی ثانیه اندازه‌گیری می‌شود و معمولا دارای توزیع نرمال می‌باشد.

زمان حرکت پنج گزینه‌ای <الگوریتم> RTI

این مورد عبارت از زمان صرف شده برای لمس محرک بعد از رها شدن دکمه پد فشاری در آزمایش‌هایی می‌باشد که محرک یا هدف در یکی از پنج موقعیت ممکن ظاهر می‌شود. مقدار پایین‌تر بهتر است.

گزینه الگوریتم برای این سنجش الزامی می‌باشد؛ تنظیمات پیش فرض برای این سنجش میانگین می‌باشد ولی میانه یا SD هم می‌تواند برای آن تنظیم شود. تاخیر در زمان حرکت بر اساس میلی ثانیه اندازه‌گیری می‌شود و معمولا برای پاسخ‌های درست دارای توزیع نرمالی می‌باشد.

زمان پاسخ پنج گزینه‌ای معادل با زمان حرکت پنج گزینه‌ای در نظر گرفته می‌شود و به ما اجازه می‌دهد تا هر نوع سریع‌تر شدن یا کند شدن عملکرد حرکتی را از سریع‌تر شدن یا کند شدن عملکرد شناختی جدا کنیم.