چهار سنجش نتایج اصلی برای آزمون AGN وجود دارد.

هر یک از این سنجش نتایج می‌توانند گزینه‌های مختلفی داشته باشند که بر روی پنجره تعریف نمونه خلاصه مدیریت نتایج اعمال شوند تا نتایج استفاده شده در نتیجه¬گیری هر یک از سنجش¬ها را فیلتر کند.

برخی از مثال¬ها در مورد این موضوع، در زیر ارائه شده‌اند. در صورتی که هیچ گزینه‌ای بر روی یک سنجش اعمال نشود(ستون گزینه خالی بماند)، تمامی بلوک‌های ارزیابی شده برای محاسبه آن سنجش مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

اختیارات یا گزینه‌های در دسترس

• گزینه الگوریتم :

که فقط برای سنجش پنهانی صحیح <الگوریتم> AGN و سنجش انحراف پاسخ موثر AGN مورد نیاز می‌باشد. انتخاب¬های در دسترس عبارت از میانگین (حسابی)، میانه و انحراف از معیار نمونه یا SD هستند. تنظیم پیش فرض برای این گزینه، میانگین می‌باشد.

• گزینه‌های جابجایی :

که برای تمامی سنجش¬های نتایج AGN به غیر از انحراف پاسخ انفعالی AGN در دسترس می‌باشد گزینه‌های موجود عبارت از تغییر و عدم تغییر هستند ، یا شما می‌توانید انتخاب کنید که از این گزینه استفاده نکنید و جای آن را خالی بگذارید.

تغییر بلوک در زمانی صورت می‌گیرد که موقعیت پاسخ فرد باید منجر به تغییر موقعیت مابین بلوک‌ها شود؛ برای مثال Neg – Pos، یک بلوک غیر قابل تغییر در زمانی که پاسخ فرد در همان موقعیت ثابت بماند، برای مثال Pos – Pos .

• نوع هدف :

که برای تمامی سنجش‌های نتایج AGN ، به جز برای انحراف پاسخ انفعالی AGN در دسترس می‌باشد. گزینه‌های موجود مثبت، خنثی یا منفی هستند، یا شما می‌توانید استفاده از این گزینه را انتخاب نکنید و جای آن را خالی بگذارید.

• شماره بلوک :

که برای تمامی سنجش‌های نتایج AGN ، به جز برای انحراف پاسخ انفعالی AGN در دسترس می‌باشند.گزینه‌های موجود عبارت از اعداد ۱ تا ۲۰ برای بلوک‌های ارزیابی شده هستند. با این وجود، توجه داشته باشید که اکثر حالت‌های موجود برای مأموریت AGN دارای ۱۰ بلوک ارزیابی شده هستند و فقط ۲ حالت آن (pos – neg – neut – noped و pos – neg – neut – ped ) دارای ۲۰ بلوک هستند.

ترکیب کردن گزینه‌ها امکان پذیر است، ولی نیاز است که با احتیاط اعمال شود. ترکیب گزینه‌ها برای نوع تغییر و هدف مناسب می‌باشد. برای مثال، ممکن است شما بخواهید که نهفتگی یا میانگین تاخیر صحیح را برای تمامی بلوک‌های تغییری محاسبه کنید که نوع هدف مثبت باشد.

ولی این امکان وجود دارد که تغییر گزینه‌ها و شماره بلوک‌ها و نوع هدف گزینه‌ها و عدد بلوک نادرست با هم ترکیب شوند به نحوی که شما به نتایج بی¬معنی دست نیابید.

همچنین گزینه نوع هدف نیاز به اعمال مراقبت دارد. در صورتی که آزمون AGN در حالت pos – neg – ped اجرا شود، که هیچ وقت حالت محرک خنثی ندارد، مشخص کردن یک نوع هدف خنثی منجر به ایجاد نتایج بی¬معنی نخواهد شد.

تاخیر درست ( Correct latency) : در ستون مربوط به سایر سنجش‌ نتایج ، امتیاز پایین¬تر بهتر از امتیاز بالاتر می‌باشد، هر چند که این مورد نباید در رابطه با تعداد خطاها مشاهده شود.

تاخیر درست <الگوریتم> AGN

در صورتی که همه گزینه‌ها خالی گذاشته شوند یا در حالت تنظیمات پیش فرض قرار بگیرند، ارائه جواب درست به هر یک از محرک‌های کلمات هدف در تمامی بلوک‌های ارزیابی شده، عبارت از زمان میانگین خواهد بود. برای این سنجش نتایج، گزینه <الگوریتم> مورد نیاز می‌باشد و سایر موارد اختیاری می‌باشند.

تاخیر درست <الگوریتم> AGN (تغییر یا عدم تغییر)

در صورتی که گزینه تغییر به صورت تغییر یا عدم تغییر تنظیم شود، این یک <الگوریتم> زمان بر برای پاسخ صحیح به هر یک از محرک‌های کلمه‌ای مورد هدف، در بلوک‌های تغیر یا بلوک‌های عدم تغییر خواهد بود.

تاخیر درست <الگوریتم> AGN (به وسیله نوع هدف مثبت، خنثی یا منفی)

در صورتی که گزینه ۲ بر روی نوع هدف (مثبت، خنثی یا منفی) تنظیم شود، این مورد عبارت از زمان میانگینی خواهد بود که برای ارائه جواب صحیح به هر یک از محرک‌های کلمه‌ای مورد هدف در بلوک‌های دارای اهداف منطبق با این نوع هدف، طول می‌کشد.

تاخیر درست <الگوریتم> AGN (بلوک n)

در صورتی که گزینه ۳ بر روی عدد بلوک n تنظیم شود، این مورد عبارت از زمان میانگینی خواهد بود که برای پاسخ صحیح به هر یک از محرک‌های کلمه‌ای هدف در آن بلوک طول می‌کشد.

مأموریت¬های کلی (Total commissions)

مأموریت عبارت از یک پاسخ درست ( فشار دکمه) به محرک گمراه‌کننده می‌باشد. برای این سنجش، امتیاز پایین¬تر بهتر از امتیاز بالاتر می‌باشد.

مأموریت¬های کلی AGN

در صورتی که تمامی بلوک‌ها خالی بمانند، این مورد عبارت از تعداد کل جواب ها به موارد گمراه‌کننده در تمامی بلوک‌های ارزیابی شده خواهد بود.

مأموریت¬های کلی AGN (از طریق تغییر)

در صورتی که گزینه تغییر تنظیم شده باشد (تغییر یا عدم تغییر)، این عدد عبارت از تعداد کل جواب¬های ارائه شده به موارد گمره کننده در بلوک‌های تغییر یا بلوک‌های غیر تغییر خواهد بود.

مأموریت¬های کلی AGN (از طریق نوع هدف مثبت، خنثی یا منفی)

در صورتی که گزینه نوع هدف تنظیم شده باشد (مثبت، خنثی یا منفی)، این مورد عبارت از تعداد کل جواب¬های ارائه شده به موارد گمراه‌کننده در بلوک‌های می‌باشد که هدف¬های موجود با این نوع از هدف منطبق می‌باشند.