آزمون BLC دارای پنج سنجش نتیجه می‌باشد. برای این سنجش‌ نتایج، هیچ نوع گزینه‌ای در دسترس نمی‌باشد.

میانگین تاخیر درست BLC (Mean correct latency)

این مورد عبارت از جواب پاسخی می‌باشد که نشان می‌دهد فرد با چه سرعتی محرک صحیح را بعد از نمایش داده شدن آن بر روی صفحه، لمس می‌کند. دوره بر اساس میلی ثانیه سنجیده می‌شود. امتیاز پایین¬تر بهتر است.

درصد صحیح BLC (Percent correct)

این مورد عبارت از تعداد پاسخ‌های صحیح بیان شده می‌باشد که به صورت درصدی از کل جواب‌ها بیان می‌شود. درصد صحیح BLC یک شاخص کلی از عملکرد دایره بزرگ / کوچک می‌باشد. این درصد مفید می‌باشد، چرا که برخی افراد که از مشکلات شناختی قابل توجهی رنج می‌برند، می‌توانند از دایره بزرگ / کوچک استفاده کنند. امتیاز بالاتر بهتر است.

کل موارد صحیح BLC (Total correct)

این مورد عبارت از تعداد کل پاسخ‌های صحیحی می‌باشد که در حالت بالینی، از حداکثر ۴۰ مورد ارائه می‌شود. امتیاز بالاتر بهتر است.