سنجش‌های نتایج آزمون IED می‌توانند به دو گروه زیر تقسیم شوند:

• خطاها (Errors)
• تعداد آزمایش‌ها و مراحل کامل¬شده (Numbers of trials and stages (blocks) completed)

گزینه‌های در دسترس

برای آزمون IED دو گزینه در دسترس می‌باشد که می‌توانند به صورت زیر بیان شوند:

• مرحله :

این گزینه به شما اجازه می‌دهد که مرحله¬ای از آزمون را انتخاب کنید که تمایل دارید ارزیابی کنید.

• بلوک:

این گزینه به شما اجازه می‌دهد که یک مرحله (بلوک) از آزمون را انتخاب کنید که تمایل دارید ارزیابی کنید.

 بلوک و مرحله به صورت مترادف در سنجش‌های نتایج این آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بلوک ۱ دقیقا معادل با مرحله ۱ می‌باشد.

خطاها
خطاهای Pre – ED

این سنجش تعداد خطاهایی را ثبت می‌کند که قبل از تغییر ابعاد خارجی مأموریت صورت گرفته است. خطاها به صورت نمونه¬هایی تعریف می‌شوند که فرد نمی‌تواند محرک یا هدفی را انتخاب کند که این محرک با قواعد فعلی مطابقت داشته باشد.

برای این سنجش هیچ نوع گزینه‌ای در دسترس نمی‌باشد. این سنجش تعداد کل خطاهای موجود در بلوک ۱ تا ۷ را گزارش خواهد داد. عدد پایین‌تر بهتر است.

خطاهای EDS

خطاهایی که در مرحله ابعاد خارجی مأموریت ایجاد می‌شوند، به عنوان خطاهای EDS عنوان‌گذاری می‌شوند، چرا که آن¬ها در مرحله¬ای اجرا شده‌اند که فرد به یک تغییر ابعاد خارجی نیاز داشته است.

خطاهایی که در مرحله معکوس بعد از EDS صورت می‌گیرند را شامل نمی‌شود. هیچ گزینه‌ای برای این سنجش در دسترس نمی‌باشد. این سنجش، مقادیر مشابه با خطاهای IED (بلوک ۸) را گزارش خواهد داد. عدد پایین‌تر بهتر است.

کل خطاهای IED

این یک سنجش از کارایی فرد در فعالیت و تلاش خودش در طول آزمون می‌باشد. بنابراین در حالی که فرد از تمامی مراحل نه گانه عبور می‌کند، می‌تواند تعداد قابل توجهی خطا هم انجام بدهد. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد عبارت از این است که بر اساس تعریف، شکست یا عدم موفقیت فرد در هر مرحله از این آزمون منجر به کاهش فرصت ایجاد خطاها می‌شود.

سنجش خطاهای کل IED (تعدیل شده) تلاش‌های صورت گرفته برای جبران آن را نشان می‌دهد. گزینه مرحله برای این سنجش در دسترس می‌باشد و در صورتی که شما این گزینه را بر روی مقادیر ما بین ۱ و ۹ تنظیم کنید، نتایج گزارش شده عبارت از تعداد کل خطاهای صورت گرفته خواهد بود و شامل مرحله این مرحله مشخص هم خواهد بود.

گذاشتن این گزینه در حالت تنظیم نشده، منجر به گزارش تعداد کل خطاها صورت گرفته در تمامی مراحل آزمون می‌شود. عدد پایین‌تر بهتر است.

خطاهای کل IED (تعدیل شده)

این مورد عبارت از سنجش کارایی فرد در تلاشی است که در طول آزمون انجام می‌دهد. بنابراین، در حالی که ممکن است یک فرد تمامی مراحل نه گانه را پشت سر بگذارد، ولی ممکن است که تعداد قابل توجهی خطا در حین این کار صورت بگیرد.

بنابراین نکته مهمی که باید به آن توجه شود عبارت از این است که بر اساس تعریف، شکست یا عدم موفقیت فرد در هر مرحله از این آزمون منجر به کاهش فرصت ایجاد خطاها می‌شود.

از این رو، این امتیاز یا نمره تعدیل شده با اضافه کردن ۲۵ به ازای هر مرحله¬ای که فرد به دلیل عدم تلاش در آن شکست خورده است، محاسبه می‌شود.

این مقدار ۲۵ به این دلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد که باید ۵۰ آزمایش را کامل کند، در یک مرحله شکست بخورد و نیمی از این موارد فقط می‌تواند به صورت شانسی درست باشد. برای این سنجش هیچ نوع گزینه‌ای در دسترس نمی‌باشد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

خطاهای مرحله کامل شده IED

این مورد عبارت از تعداد خطاهای صورت گرفته در مراحلی می‌باشد که به صورت موفقی کامل شده‌اند.

فردی که در یکی از مراحل تغییر ID/ED شکست بخورد، فرصت داشتن اشتباه کمتری نسبت به فردی خواهد داشت که مرحله راتمام کرده است یا نزدیک پایان دادن مأموریت خودش است. بنابراین مقایسه خطاها، در شرایطی که به مراحل مختلفی دست یافته¬اند، گمراه‌کننده خواهد بود.

برای این سنجش هیچ نوع گزینه‌ای در دسترس نمی‌باشد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

خطاهای IED (بلوک n)

در این سنجش، گزینه بلوک به عنوان یک گزینه مورد نیاز و اجباری وجود دارد و به شما اجازه می‌دهد که مشخص کنید اشتباهات صورت گرفته در کدام بلوک (مرحله) را می¬خواهید مشاهده کنید. مقدار پیش فرض برای گزینه بلوک، عبارت از بلوک ۱ می‌باشد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

خطاهای IED (بلوک ۱)

این مورد عبارت از تعداد خطاهایی می‌باشد که فقط در زمان وجود داشتن بُعد ادراکی در بلوک۱ صورت گرفته است. شکست خوردن در این مرحله از مأموریت نشان دهنده نقص شما در یادگیری تشخیص ساده می‌باشد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

خطاهای IED (بلوک ۲)

این مورد عبارت از تعداد کل خطاهایی می‌باشد که در بلوک۲ صورت گرفته است. این سنجش، همانند خطاهای IED (بلوک ۵، ۷ و ۹) در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند یک سنجش مناسب از یادگیری معکوس ایجاد ‌کند که بتواند نسبت به نقایص نشان داده شده در اختلال¬هایی همانند شیدایی مربوط به پیشانی (fvFTD) حساس باشد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

خطاهای IED (بلوک ۳)

این مورد عبارت از تعداد کل خطاهایی می‌باشد که در بلوک۳ و در زمان حضور داشتن ابعاد صورت می‌گیرد ولی آن¬ها همچنان یک ترکیب قانونی نمی‌باشند (دو بعد استفاده شده از نظر فیزیکی و مفهومی مجزا هستند).

خطاهای IED (بلوک ۴)

این مورد عبارت از تعداد کل خطاهایی می‌باشد که در بلوک۴ و در زمان حضور داشتن ابعاد صورت می‌گیرد و یکی از آن¬ها به مورد دیگر اضافه می‌شود. آن¬ها به صورت

“ترکیب” می‌باشند. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

خطاهای IED (بلوک ۵)

این مورد عبارت از تعداد کل خطاهایی می‌باشد که در بلوک ۵ صورت گرفته است. این سنجش، همانند خطاهایIED صورت گرفته در بلوک‌های ۲، ۷ و ۹، در نظر گرفته می‌شود که سنجش خوبی را از یادگیری معکوس ایجاد می‌کنند و می‌تواند نسبت به معایب نشان داده شده در اختلال‌هایی همانند fvFTD مفید باشد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

خطاهای IED (بلوک ۶)

این مورد عبارت از تعداد کل خطاهایی می‌باشد که در بلوک ۶ صورت گرفته است: این شماره همانند کامل شدن موفق در تغییر درون ابعادی در نظر گرفته می‌شود (تغییر توجه به یک نمونه جدید در ابعاد ادراکی مربوطه قبلی). این سنجش به صورت یکسان با عملکرد در تغییر برون ابعادی ، خطاهای IED (بلوک۸) در نظر گرفته می‌شود و هر دو موارد می‌توانند شاخص خوبی از “انعطاف پذیری” انعکاسی باشند. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

خطاهای IED (بلوک ۷)

این مورد عبارت از تعداد کل خطاهایی می‌باشد که در بلوک ۷ صورت گرفته است. این سنجش، همانند خطاهای IED صورت گرفته در بلوک‌های ۲، ۷ و ۹، در نظر گرفته می‌شود که سنجش خوبی را از یادگیری معکوس ایجاد می‌کنند و می‌تواند نسبت به معایب نشان داده شده در اختلال-هایی همانند fvFTD مفید باشد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.