سه سنجش برای آزمون SRM وجود دارد. گزینه‌های مختلفی بر روی این سنجش‌ها می‌توانند اعمال شوند.

گزینه‌های در دسترس

گزینه¬های زیر برای سنجش‌ نتایج SRM در دسترس می‌باشند:
• درست بودن (می‌تواند بر روی درست بودن، تنظیمات پیش فرض یا نادرست بودن تنظیم شود)

• شماره بلوک (خالی، برای این¬که شامل تمامی آزمایش‌ها شود، یا شماره بلوک ۱ تا ۴ مشخص شود تا فقط شامل آزمایش‌های مربوط به بلوک مشخص شده باشد). هر ارائه از پنج محرک یا هدف و بعد از آن پنج مورد گمراه‌کننده در SRM، یک بلوک می‌باشد.

تعداد درست SRM

این مورد عبارت از تعداد جواب‌های درست ( از ۲۰ جواب ممکن در حالت بالینی) می‌باشد. گزینه درست بودن برای این سنجش الزامی می‌باشد. در صورتی که این مورد بر روی نادرست تنظیم شود، سنجش مورد نظر، تعداد نادرست SRM نامیده خواهد شد.

گزینه شماره بلوک اختیاری می‌باشد. مقادیر بالاتر بهتر است (برای تعداد صحیح نسبت به تعداد نادرست).

درصد درست SRM

این مورد عبارت از تعداد جواب‌های درست می‌باشد که به صورت درصدی بیان می‌شود. گزینه درست بودن برای این سنجش الزامی می‌باشد.

مطلب پیشنهادی روانشناس:  آزمون مأموریت نمونه برداری اطلاعات(IST)

در صورتی که این مورد بر روی نادرست تنظیم شود، سنجش مورد نظر، تعداد نادرست SRM نامیده خواهد شد. گزینه شماره بلوک اختیاری می‌باشد. مقادیر بالاتر بهتر است (برای تعداد صحیح نسبت به تعداد نادرست).