سه سنجش برای آزمون PRM وجود دارند که می‌توانند به دو گروه زیر تقسیم شوند:
• تعداد و درصد درست و نادرست (Numbers and percentages correct and incorrect)
• تاخیر (Latency)

گزینه‌های در دسترس

گزینه‌های مختلفی می‌توانند بر روی این سنجش‌ها اعمال شوند:
• درست بودن: این مورد می‌تواند بر روی درست یا نادرست تنظیم شود.
• شماره بلوک: این مورد می‌تواند بر روی بلوک ۱ یا بلوک ۲ تنظیم شود تا محاسبه نتایج را فقط بر روی بلوک خاصی محدود کند.
• چپ / راست: این مورد می‌تواند بر روی راست انتخاب شده، راست صحیح، چپ انتخاب شده یا چپ صحیح تنظیم شود.
• الگوریتم: این مورد می‌تواند بر روی میانگین، میانه یا SD تنظیم شود.

تعداد و درصد های صحیح و نا صحیح
تعداد صحیح PRM

این مورد عبارت از تعداد جواب‌های صحیح (حداکثر ۲۴ جواب ممکن در حالت بالینی) است. گزینه صحیح بودن باید بر روی صحیح تنظیم شود. در صورتی که گزینه صحیح بودن بر روی ناصحیح تنظیم شود، عدد گزارش شده عبارت از تعداد پاسخ‌های ناصحیح خواهد بود.

در صورتی که گزینه صحیح بودن خالی گذاشته شود، عدد گزارش شده تعداد کل جواب‌ها را بیان خواهد کرد. همچنین برای مشخص کردن نتایج مربوط به بلوک یک یا بلوک دوم، که باید مورد استفاده قرار بگیرند، می‌تواند از گزینه شماره بلوک استفاده کرد (در صورتی که این گزینه خالی گذاشته شود، نتایج مربوط به هر دو بلوک مورد استفاده قرار خواهند گرفت).

گزینه چپ / راست می‌تواند برای محدود کردن بیشتر نتایج یک گزینه انتخاب شده استفاده شود، یا خالی گذاشته شود تا شامل تمامی نتایج باشد. امتیاز بالاتر بهتر است.

درصد صحیح PRM

این مورد عبارت از تعداد جواب‌های صحیح بر اساس درصد است. همانند سنجش تعداد صحیح PRM، گزینه صحیح بودن برای این سنجش هم باید بر روی صحیح تنظیم شود. در صورتی که گزینه صحیح بودن بر روی ناصحیح تنظیم شود، عدد گزارش شده عبارت از تعداد پاسخ‌های ناصحیح خواهد بود.

در صورتی که گزینه صحیح بودن خالی گذاشته شود، عدد گزارش شده تعداد کل جواب‌ها را بیان خواهد کرد. همچنین برای مشخص کردن نتایج مربوط به بلوک یک یا بلوک دوم، که باید مورد استفاده قرار بگیرند، می‌توان از گزینه شماره بلوک استفاده کرد (در صورتی که این گزینه خالی گذاشته شود، نتایج مربوط به هر دو بلوک مورد استفاده قرار خواهند گرفت).

گزینه چپ / راست می‌تواند برای محدود کردن بیشتر نتایج یک گزینه انتخاب شده استفاده شود، یا خالی گذاشته شود تا شامل تمامی نتایج باشد.

امتیاز بالاتر بهتر است.
برای فردی که دچار بیماری خفیف تا شدید آلزایمر شده است، این سنجش شاخص خوبی برای عملکرد کلی در آزمون حافظه تشخیص کوتاه مدت بصری می‌باشد.(سوانسون و همکاران (۲۰۰۱))