برای آزمون VRM، پنج سنجش نتایج در دسترس می‌باشد. برای حالت‌های استاندارد ارائه شده توسط مجموعه تحقیقاتی CANTAB 3.2، سنجش‌های یادآوری آزاد فقط برای حالت‌های سریع این آزمون اعمال می‌شوند؛ سنجش‌ شناخت بر روی هیچ یک از حالت‌ها اعمال نمی‌شوند.

گزینه‌های در دسترس

• مرحله یادآوری:

این مورد می‌تواند تنظیم نشده باشد تا شامل تمامی مراحل یادآوری ارزیابی شده باشد یا در صورتی که شما از حالت آزمونی استفاده می‌کنید که بیش از یک مرحله یادآوری دارد، بر روی مرحله ارزیابی خاصی تنظیم شود.

• هدف:

این مورد می‌تواند بر روی اهداف صحیح (که به درستی پذیرفته شده‌اند) یا موارد گمراه‌کننده صحیح ( که به درستی رد شده‌اند) تنظیم شود یا خالی گذاشته شود تا شامل تمامی اهداف صحیح و موارد گمراه‌کننده صحیح باشد.

علاوه بر این، اگر شما چک باکس تنظیمات پیشرفت را در بالای پنجره بالای تعریف نمونه خلاصه ارزیابی کنید، شما خواهید توانست که این دو گزینه اضافی را به نحوی تنظیم کنید که بتوانید حالت PRM را انتخاب کنید. این مورد برای بررسی کردن برخی موارد، برای مثال درصد صحیح آنی و درصد صحیح تاخیری مفید خواهند بود.

یادآوری آزاد (free recall) – تعداد کل صحیح

در مرحله یادآوری آزاد، این مورد عبارت از تعداد کل کلمات تشخیص داده شده¬ای می‌باشد که به صورت صحیحی از مرحله ارائه یادآوری شده‌اند. دامنه: صفر تا ۱۲ ( یا صفر – ۱۸ برای حالت‌های ۱۸ کلمه‌ای). گزینه مرحله یادآوری می‌تواند بر روی این سنجش اعمال شود. مقادیر بالاتر بهتر می‌باشند.

مطلب پیشنهادی روانشناس:  تفسیر نتایج آزمون وظیفه تغییر توجه (AST)

یادآوری آزاد (free recall) – تعداد کل کلمات جدید(total novel words)

در مرحله یادآوری آزاد، این مورد عبارت از تعداد کل کلمات یادآوری شده¬ای می‌باشند که در مرحله ارائه وجود نداشته¬اند. دامنه: از صفر به بالا هیچ نوع محدوده بالایی ندارد. گزینه مرحله یادآوری می‌تواند بر روی این سنجش اعمال شود. مقادیر بالاتر بهتر می‌باشند.

یادآوری آزاد (free recall) – تعداد کل کلمات ارائه شده (total perseveration)

در مرحله یادآوری آزاد، این مورد عبارت از تعداد مواردی است که فرد یادآوری¬های مربوط به کلمات یادآوری شده گذشته در مرحله ارائه را به درستی یادآوری می‌کند. دامنه: از صفر به بالا هیچ نوع محدوده بالایی ندارد. گزینه مرحله یادآوری می‌تواند بر روی این سنجش اعمال شود. مقادیر بالاتر بهتر می‌باشند.