هفت سنجش برای آزمون OTS وجود دارند؛ دو مورد مربوط به سنجش‌ تاخیر و پنج مورد دیگر مربوط به سنجش‌هایی که شامل تعداد مسائل حل شده، تعداد گزینه‌های موجود برای یک راه حل و احتمال خطا با توجه به یک نتیجه اشتباه قبلی یا یک نتیجه صحیح قبلی می‌شود؛ می‌باشند.

گزینه‌های در دسترس

سه گزینه وجود دارند که می‌تواند بر روی سنجش‌های نتایج OTS اعمال شوند:

• حرکات:

این گزینه می‌تواند بر روی تمامی سنجش‌ نتایج اعمال شود. تا نتایج استفاده شده در محاسبه سنجش مربوط به مسائل دو حرکتی یا پنج حرکتی را محدود کند. توجه داشته باشید که این عدد به نحوی تنظیم نشود که از حداکثر تعداد حرکات امکان پذیر در حالت آزمون انتخاب شده بیشتر باشد.

• الگوریتم:

که برای تاخیر<الگوریتم> OTS به اولین انتخاب و تاخیر <الگوریتم> OTS فقط بر روی سنجش‌های صحیح مورد نیاز می‌باشد. گزینه‌های در دسترس عبارت از میانگین(حسابی)، میانه و SD (انحراف استاندارد نمونه) می‌باشند. تنظیمات پیش فرض برای این گزینه عبارت از میانگین می‌باشد.

• درستی انتخاب اول:

که فقط برای سنجش اولین انتخاب مربوط به تاخیر <الگوریتم> OTS اختیاری می‌باشد. در صورتی که این گزینه خالی گذاشته شود، شامل هر دو مورد جواب‌های درست و نادرست خواهد بود.

در صورتی که هیچ گزینه‌ای بر روی یک سنجش اعمال نشود (تمامی ستون¬های مربوط به گزینه‌ها خالی گذاشته شوند)، تمامی مسائل ارزیابی شده برای محاسبه آن سنجش به کار خواهند رفت.

مسائل حل شده OTS در اولین انتخاب (problems solved on first choice)

این سنجش تعداد مسائلی را نشان می‌دهد که در اولین انتخاب فرد حل شده‌اند. در صورتی که گزینه حرکات اعمال شود و n حرکت انتخاب شود، نتایج استفاده شده برای این سنجش به مسائل n حرکتی محدود خواهد شد. نتایج به دست آمده عدد صحیحی خواهند بود و مقادیر بالاتر بهتر است.

خطاهای اولین گزینه OTS (first choices to errors)

این سنجش تعداد خطاهایی را که در محل یک گزینه جعبه ای ایجاد شده و اولین انتخاب فرد نادرست بوده است، نشان می‌دهد. در صورتی که گزینه حرکات اعمال شود و n حرکت انتخاب شود، نتایج استفاده شده برای این سنجش به مسائل n حرکتی محدود خواهد شد. نتایج به دست آمده به صورت عدد صحیح خواهند بود و مقادیر بالاتر بهتر است.

میانگین انتخاب¬های صحیح OTS (mean choices to correct)

این سنجش میانگین تعداد جعبه¬های انتخاب شده توسط فرد است که فرد بر روی هر مسئله¬ اعمال می‌کند تا به انتخاب درست برسد. نتایج به دست آمده از یک و تعداد جعبه‌های نمایش داده شده در صفحه (۶ یا ۷، که بستگی به حالت آزمون دارد)، متغیر می‌باشد.

عدد پایین‌تر بهتر است. در صورتی که گزینه حرکات اعمال شود و n حرکت انتخاب شود، نتایج استفاده شده برای این سنجش به مسائل n حرکتی محدود خواهد شد. مقادیر پایین‌تر بهتر است.

تاخیر<الگوریتم> OTS برای اولین انتخاب (algorithm latency to first choice)

این سنجش میانگین تاخیرها را نشان می‌دهد که از زمان ظاهر شدن توپ‌ها بر روی صفحه، تا زمان لمس شدن جعبه، محاسبه می‌شود. در صورتی که گزینه حرکات اعمال شود و n حرکت انتخاب شود، نتایج استفاده شده برای این سنجش به مسائل n حرکتی محدود خواهد شد.

در صورتی انتخاب اول مربوط به گزینه درست بودن اعمال شود، نتایج استفاده شده برای این سنجش به مواردی محدود خواهد شد که انتخاب¬های اول آن درست بوده است یا مواردی که انتخاب¬های اول نادرست بوده است. این گزینه‌ها می‌توانند با هم و یا به صورت مجزا اعمال شوند. مقادیر کمتر بهتر است.