نه سنجش نتیجه اصلی برای آزمون CRT وجود دارند که می‌توانند به گروه‌های زیر تقسیم شوند:

تاخیر یا سرعت پاسخ دادن (Latency or response speed)

تاخیر<الگوریتم>CRT: میانگین / میانه / مینیمم / ماکزیسمم/ انحراف معیار تاخیر پاسخ (از ظاهر شدن محرک تا فشار دادن دکمه) در آزمایش‌هایی که از طریق مجموعه گزینه‌های موجود در نمونه فیلتر نشده‌اند. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

پاسخ‌های درست (Correct responses)

درست : فرد برای یک جواب درست باید دکمه درست را در طول فرصت زمانی موجود برای پاسخ فشار بدهد. شما می‌توانید گزینه‌های شماره بلوک، تمرینی/ ارزیابی شده و چپ / راست را بر روی این سنجش‌ها اعمال کنید.

کل آزمایش‌های درست CRT: این مورد عبارت از تعداد آزمایش‌هایی (که از طریق مجموعه گزینه‌های موجود در نمونه فیلتربندی نشده‌اند) می‌باشد که نتیجه آزمایش درست بوده است. امتیاز بالاتر بهتر است.

درصد آزمایش‌های درستCRT: این مورد عبارت از درصد آزمایش‌هایی (که از طریق مجموعه گزینه‌های موجود در نمونه فیلتر بندی نشده‌اند) می‌باشد که نتیجه آزمایش درست بوده است. امتیاز بالاتر بهتر است.

پاسخ‌های نادرست یا فشار دادن دکمه اشتباه (Incorrect responses or wrong button pressed)

نادرست: برای یک پاسخ نادرست، فرد دکمه نادرست را طول زمان مورد نظر برای پاسخ، فشار می‌دهد. شما می‌توانید گزینه‌های شماره بلوک، تمرینی / ارزیابی شده، و چپ / راست را بر روی این سنجش‌ها اعمال کنید.

درصد آزمایش‌های نادرست CRT: عبارت از درصد آزمایش‌ها (که بر اساس مجموعه گزینه‌های در دسترس نمونه فیلتر نشده‌اند) می‌باشد که نتایج آزمایش نادرست بوده است. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

کل آزمایش‌های نادرست CRT: عبارت از تعداد آزمایش‌ها (که بر اساس مجموعه گزینه‌های در دسترس نمونه فیلتر نشده‌اند) می‌باشد که نتایج آزمایش نادرست بوده است. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

مأموریت‌ها یا پاسخ‌هایی که خیلی سریع بوده¬اند.( Commissions or responses that are too early)

مأموریت‌ها: یک خطای مأموریتی یا اجرایی در زمانی ثبت می‌شود که فرد یک دکمه را خیلی زود فشار بدهد. شما می‌توانید گزینه‌های شماره بلوک، تمرینی / ارزیابی شده و چپ / راست را بر روی این سنجش‌ها اعمال کنید.

درصد آزمایش‌های مأموریتیCRT: عبارت از درصد آزمایش‌هایی (که از طریق مجموعه گزینه‌های موجود در نمونه فیلتر¬بندی نشده‌اند) می‌باشد که نتایج آزمایش یک خطای مأموریتی یا اجرایی می‌باشد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

کل خطاهای مأموریتیCRT: عبارت از تعداد آزمایش‌هایی (که از طریق مجموعه گزینه‌های موجود در نمونه فیلتربندی نشده‌اند) می‌باشد که نتایج آزمایش یک خطای مأموریتی یا اجرایی می‌باشد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

موارد حذف شده یا پاسخ‌هایی که خیلی کند بوده¬اند یا از دست رفته¬اند(Omissions or responses that are too late or missing)

موارد حذف شده: یک خطای حذف در زمانی ثبت می‌شود که فرد یک دکمه را خیلی دیر فشار بدهد. شما می‌توانید گزینه‌های شماره بلوک، تمرینی / ارزیابی شده و چپ / راست را بر روی این سنجش‌ها اعمال کنید. گزینه درستی بر روی این سنجش‌ها قابل اعمال نمی‌باشد.

کل خطاهای حذف CRT: عبارت از تعداد آزمایش‌هایی (که از طریق مجموعه گزینه‌های موجود در نمونه فیلتربندی نشده‌اند) می‌باشد که نتایج آزمایش یک خطای حذف می‌باشد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

درصد خطاهای حذف CRT: عبارت از درصد آزمایش‌هایی (که از طریق مجموعه گزینه‌های موجود در نمونه فیلتر بندی نشده‌اند) می‌باشد که نتایج آزمایش یک خطای حذف می‌باشد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.