سنجش‌های نتایج مربوط به آزمون DMS می‌توانند به سه گروه تقسیم شوند:

تاخیر(Latency)

تاخیر صحیح <الگوریتم> DMS:

این مورد تاخیر را به صورت تعریف شده به وسیله <الگوریتم> (میانگین، میانه یا SD) در تمامی آزمایش‌هایی گزارش می‌کند که فرد محرک درست را انتخاب می‌کند. برای این سنجش، هیچ گزینه دیگری به غیر از الگوریتم در دسترس نمی‌باشد. تاخیر بر اساس میلی ثانیه سنجیده می‌شود. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

تاخیر صحیح <الگوریتم> DMS (تمامی تاخیر¬ها):

این مورد تاخیر را به صورت تعریف شده به وسیله <الگوریتم> (میانگین، میانه یا SD) در تمامی آزمایش‌هایی گزارش می‌کند که فرد محرک درست را در تمامی مواردی انتخاب می‌کند که محرک مورد هدف همراه با سه محرک گمراه‌کننده، که تا به حال مخفی بوده¬اند، با تاخیر¬های ۰ ms، ۴۰۰۰ ms و ۱۲۰۰۰ ms ارائه می‌شوند.

برای این سنجش، هیچ گزینه دیگری به غیر از الگوریتم در دسترس نمی‌باشد. نهفتگی بر اساس میلی ثانیه سنجیده می‌شود. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

تاخیر صحیح <الگوریتم> DMS (تاخیرهای n ms):

این مورد تاخیر را به صورت تعریف شده به وسیله <الگوریتم> (میانگین، میانه یا SD) در تمامی آزمایش‌هایی گزارش می‌کند که فرد محرک درست را در تمامی مواردی انتخاب می‌کند که محرک مورد هدف همراه با سه محرک گمراه‌کننده، که تا به حال مخفی بوده¬اند، با یک تاخیر از قبل تعیین شده¬ای ارائه می‌شوند که مورد نیاز می‌باشد.

تاخیر بر اساس میلی ثانیه سنجیده می‌شود. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

انتخاب¬های میانگین DMS برای درست بودن: این سنجش تعداد میانگین انتخاب¬هایی را گزارش می‌کند که فرد در هر آزمایش انجام می‌دهد، که شامل انتخاب¬های درست هم می‌باشد.

گزینه تاخیر برای این سنجش در دسترس می‌باشد که آزمایش استفاده شده در محاسبه این سنجش را به آزمایش‌های ارزیابی¬شده از تاخیر خاص محدود می‌کند، مگر این¬که خالی گذاشته شود که در این صورت برای تمامی آزمایش‌های ارزیابی شده¬ای محاسبه می‌شود که در نهایت فرد یک انتخاب درست را انجام می‌دهد. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

تعداد و درصدهای درست و خطاها (Numbers and percentages correct, and errors)

تعداد کل درست DMS:

این سنجش تعداد کل آزمایش‌هایی را گزارش می‌کند که فرد در اولین جواب خودش، محرک یا هدف درست را انتخاب می‌کند. هیچ نوع گزینه‌ای برای این سنجش در دسترس نمی‌باشد. امتیاز بالاتر بهتر است.

تعدا کل درست (n ms تاخیر):

این سنجش تعداد آزمایش‌هایی را گزارش می‌کند که فرد محرک‌های درست را در آزمایش‌هایی انتخاب می‌کند که از طریق گزینه تاخیرها، با مجموعه تاخیری انطباق دارد. امتیاز بالاتر بهتر است.

مطلب پیشنهادی روانشناس:  تفسیر نتایج آزمون پرسشنامه (QUE)

تعدد کل DMS (تمامی تاخیرها):

این سنجش تعداد کل آزمایش‌هایی را گزارش می‌دهد که فرد در اولین جواب خودش محرک‌های درست را انتخاب می‌کند که محرک هدف و سه گمراه‌کننده بعد از مخفی شدن محرک ، با هم ارائه می‌شوند و تاخیر صورت گرفته برای ارائه آن¬ها ۰ ms, 4000 ms, 12000 ms می‌باشد.

برای این سنجش هیچ نوع گزینه‌ای در دسترس نمی‌باشد. امتیاز بالاتر بهتر است.

درصد درست DMS:

این سنجش درصد آزمایش‌هایی را گزارش می‌کند که فرد در اولین جواب خودش، محرک درست را انتخاب می‌کند. هیچ نوع گزینه‌ای برای این سنجش در دسترس نمی‌باشد. امتیاز بالاتر بهتر است.

تعدد کل DMS (تمامی تاخیرها):

این سنجش تعداد آزمایش‌هایی را گزارش می‌دهد که فرد در اولین جواب خودش محرک‌های درستی را انتخاب می‌کند که محرک هدف و سه گمراه‌کننده بعد از مخفی شدن محرک ، با هم ارائه می‌شوند و تاخیر صورت گرفته برای ارائه آن¬ها ۰ ms, 4000 ms, 12000 ms می‌باشد. برای این سنجش هیچ نوع گزینه‌ای در دسترس نمی‌باشد. امتیاز بالاتر بهتر است.

درصد درست (n ms تاخیر):

این سنجش درصد آزمایش‌هایی را گزارش می‌کند که فرد محرک‌های درست را در آزمایش‌هایی انتخاب می‌کند که از طریق گزینه تاخیرها، با مجموعه تاخیری انطباق دارد. هیچ گزینه دیگری برای این سنجش در دسترس نمی‌باشد. امتیاز بالاتر بهتر است.

خطاهای DMS :

این سنجش تعداد کل خطاها را گزارش می‌کند. در صورتی که فرد گزینه درست را در اولین جوابش انتخاب نکند، یک خطا صورت می‌گیرد گزینه نوع خطا برای این سنجش مور نیاز می‌باشد.

می‌تواند بر روی رنگ درست (برای آزمایش‌هایی که فرد یک مورد گمراه‌کننده را انتخاب می‌کند که دارای رنگ درستی می‌باشد ولی شکل آن نادرست است)، شکل درست (برای آزمایش‌هایی که فرد یک مورد گمراه‌کننده¬ را انتخاب می‌کند که شکل یکسانی دارد، ولی رنگ متفاوتی دارد)، یا گمراه‌کننده جدید، برای آزمایش‌هایی که فرد گمراه‌کننده را انتخاب می‌کند که نه مولفه رنگ و نه مولفه شکل آن با محرک نمونه مشترک نمی‌باشد.

مطلب پیشنهادی روانشناس:  مأموریت سیگنال توقف (SST)

همچنین گزینه تاخیر می‌تواند برای این سنجش مورد استفاده قرار بگیرد تا آزمایش‌های بررسی شده برای این خطاها را به تاخیر خاصی محدود کند. در صورتی که مورد استفاده قرار نگیرد، تمامی آزمایش‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت. امتیاز پایین‌تر بهتر است.

سنجش‌های نظریه پیدا کردن سیگنال (Signal detection theory measures)

سنجش‌های نظریه پیدا کردن سیگنال:

الیوت و همکاران مشخص کردند که در بیماران دارای افسردگی و دوقطبی، احتمال وقوع یک اشتباه در مسئله¬ای که قبلا به صورت نادرست حل شده است، وجود دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد نظریه پیدا کردن سیگنال (SDT) که برای محاسبه A’ و B” مورد استفاده قرار می‌گیرد در ادامه این بخش و در بخش RVP بیان می‌شود.