سنجش‌های نتایج آزمون MTS می‌توانند به دو گروه تقسیم شوند که عبارتند از:

• تعداد / درصدهای صحیح (Correct numbers/percentages)
• تاخیرها (Latencies)

گزینه‌های در دسترس

دو سنجش نتایج مربوط به این آزمون که عبارتند از: زمان پاسخ متوسط MTS (n انتخاب) و زمان حرکت متوسط MTS (n انتخاب).

تعداد / درصدهای صحیح
تعداد کل صحیح MTS

این مورد عبارت از تعداد کل پاسخ‌های صحیح ارائه شده در ۴۸ آزمایش ارزیابی شده امکان پذیر در حالت بالینی می‌باشد. به دلیل این¬که این مأموریت نیاز به سرعت و دقت دارد، افراد باید بین سرعت پاسخ و دقت مناسب تعادل مناسبی را ایجاد کنند. عدد بالاتر بهتر است.

درصد صحیح MTS

این مورد عبارت از تعداد پاسخ‌های بیان شده بر اساس درصد می‌باشد. به دلیل این¬که این مأموریت نیاز به سرعت و دقت دارد، افراد باید بین سرعت پاسخ و دقت، تعادل مناسبی را ایجاد کنند. عدد بالاتر بهتر است.

تاخیرها

تمامی موارد تاخیرها بر اساس میلی ثانیه اندازه‌گیری شده‌اند.

میانگین زمان پاسخ صحیح MTS

این سنجش، زمان صرف شده برای پاسخ صحیح به آزمایش‌ها، از زمان ظاهر شدن گزینه‌ها، تا زمانی که فرد دکمه مربوط به پد فشاری را رها می‌کند، محاسبه می‌کند. عدد بالاتر بهتر است.

میانگین زمان حرکت صحیح MTS

این سنجش تاخیر زمان صرف شده برای دادن پاسخ صحیح به آزمایش‌ها را نشان می‌دهد. که از زمانی که فرد دکمه مربوط به پد فشاری را رها می‌کند تا زمانی که فرد صفحه را لمس می‌کند، متغیر می‌باشد. عدد پایین‌تر بهتر است.

میانگین زمان پاسخ خطای MTS

این سنجش، زمان صرف شده برای ارائه پاسخ نادرست به آزمایش‌ها را اندازه‌گیری می‌کند که از زمان ظاهر شدن گزینه‌ها تا زمان رها کردن دکمه مربوط به پد فشاری می‌باشد. عدد پایین‌تر بهتر است.

میانگین زمان حرکت خطای MTS

این سنجش، زمان صرف شده برای ارائه جواب نادرست به آزمایش‌ها را اندازه‌گیری می‌کند که از زمان رها کردن دکمه پد فشاری تا زمان لمس کردن صفحه توسط فرد می‌باشد. عدد پایین‌تر بهتر است.

میانگین زمان پاسخ MTS (n گزینه‌ای)

این سنجش، میانگین زمان پاسخ برای ارائه جواب‌های صحیح به آزمایش‌های n گزینه‌ای در دسترس را اندازه‌گیری می‌کند که از زمان ظاهر شدن n گزینه تا زمانی رها کردن دکمه پد فشاری می‌باشد.

در حالت بالینی، n که شما آن را با استفاده از گزینه انتخاب¬ها در ویرایشگر نمونه خلاصه مشخص می‌کند، فقط باید ۱، ۲، ۴ یا ۸ باشد (هر چند که اعداد ما بین ۸ – ۱ برای این لیست در دسترس می‌باشد). عدد پایین‌تر بهتر می‌باشد.