اگر با تعداد زیادی از افراد سر و کار داشته باشیم می توانیم اکثر مردم، حتی نوع صحبت آنها را تشخیص دهیم.

اما این دانش، با دانستن بسیاری از موارد ثابت شده در روانشناسی بهترین تشخیص رفتار در دیگران را به ارمغان می آورد.

شخصیتی که ما در جامعه نمایش می دهیم نوعی رزومه است که دیگران بر مبنای ان ما را قضاوت و ارزیابی می کنند.

البته ممکن است برای بعضی از ما اینکه دیگران در مورد ما چه فکر می کنند ارزشمند نباشد.

شخصیت شناسی

ما هرگز نمی توانیم بدانیم که چه تصویری از خودمان ساخته ایم.

زیرا معمولا طوری رفتار می کنیم که احساس می کنیم.

بهترین انتخاب در این وضعیت است.

اما اگر یک نفر صادق باشد.

یا یک دوست واقعی و صادق داشته باشد، می تواند بازخورد رفتارهایش را بداند.

در حقیقت، شما می توانید تصویر اجتماعی خود را با مشاهده واکنش افراد و نحوه برخورد با خودتان ببینید.

• آیا می دانید که دیگران چه فکر می کنند؟

• چگونه در مورد شما فکر می کنند؟

• آیا تصویر واقعی خود را در جامعه ایجاد کرده اید، تصویری که واقعا شخصیت شماست؟

هر سوال را با دقت بخوانید و ببینید به چه مقدار با رفتار شما در هر مورد صدق می کند.

۱- اشخاصی که گه گاه مرا می بینند، موضوعاتی مانند اینکه «من کجا زندگی می کنم؟» یا «علاقه مندی هایم چیست؟» فراموش می نمایند.

الف: همیشه

ب: معمولا

ج: به ندرت

۲- افراد مرا به خاطر سلیقه، طرز فکر و طرز لباس پوشیدنم تمسخر می نمایند.

الف: همیشه

ب: معمولا

ج: به ندرت

۳- هیچ کس نمی تواند مرا به خوبی به دیگران معرفی کند.

الف: همیشه

ب: معمولا

ج: به ندرت

۴- کارمندان ارگان ها، مسئولین فروش و منشی ها به من زیاد توجه نمی کنند و اغلب مرا خیلی منتظر نگه می دارند تا به اموراتم رسیدگی کنند یا به پرسشم جواب دهند.

الف: همیشه

ب: معمولا

ج: به ندرت

۵- در گروه های گوناگون علی رغم اینکه خودم را معرفی نموده ام، افراد اسمم را فراموش می کنند، اما اسم دیگر اشخاص در جمع را به خوبی به یاد دارند.

الف: همیشه

ب: معمولا

ج: به ندرت

۶- در گروه های مختلف کسی نظر مرا نمی پرسد.

الف: همیشه

ب: معمولا

ج: به ندرت

۷- افراد اغلب بین حرف هایم می پرند و طوری رفتار می کنند که انگار حرف های آن ها مهم تر از حرف های من است.

الف: همیشه

ب: معمولا

ج: به ندرت

۸- در فضاهای عمومی، همراهانم دائما موضعات گوناگون را به من تذکر می دهند؛ مثلا می گویند؛ آرام تر حرف بزن، در را ببند، این طور غذا نخور…

الف: همیشه

ب: معمولا

ج: به ندرت

۹- افراد برخی اوقات حرف هایشان را برای من ساده تر می کنند، انگار حس می کنند من متوجه منظور آن ها نمی شوم.

الف: همیشه

ب: معمولا

ج: به ندرت

۱۰- افراد من را به دلیل مطرح نمودن مسائل در مکان و زمان نا مناسب سرزنش می کنند.

الف: همیشه

ب: معمولا

ج: به ندرت

اکنون برای محاسبه امتیازات تان:

• برای هر پاسخ (الف)، یک امتیاز

• پاسخ (ب)، دو امتیاز

• پاسخ (ج)، سه امتیاز در نظر بگیرید.

و در نهایت تمام امتیازات تان را با هم جمع کنید.

به یاد داشته باشید، این امتیاز نشان دهنده شخصیت شما نیست.

بلکه نشان دهنده چیزی است که مردم در مورد شما تصور می کنند.

تفسیر امتیازات

• نمره ۲۵ تا ۳۰

شما شخصیت قوی اجتماعی خود را ساخته اید.

به طوری که دیگران حتی جزئیات زندگی شما را به یاد می آورد.

وقتی صحبت می کنید، به حرف تان گوش می دهند و گوش دادن به حرف دیگران را نیز خوب بلدید.

شما یک شخص محبوب و جذاب هستید.

• امتیازات ۱۷ تا ۲۵

شما متوسط هستید.

دیگران خوشحال می شوند که شما را ببینند و دوست دارند شما را دعوت کنند.

شما همیشه نمی توانید در ابتدای آشنایی تان تأثیر قوی بر دیگران داشته باشید.