این تست های شخصیت ساده، بسیاری از نکات در مورد تصور شما از زندگی را نشان می دهد.

درک شما از زندگی چیست؟

این تست را انجام دهید.

این تست روانشناسی ساده به شما یک بینش عمیق در مورد خودتان می دهد، که از مجله شخصیت نقل شده است.

این تست به شما کمک می کند ماهیت ذاتی خود را کشف کنید.

این تست فهم شما از زندگی را نشان می دهد و به شما کمک می کند تا ارزش های ذاتی خود را تشخیص دهید.

یکی از قوانین اساسی این تست پاسخ سریع به تست ها است.

فقط تمرکز کنید، روی تصورات خود تمرکز کنید و این تست را به طور جدی انجام دهید.

1. تصور کنید که در جاده ایستاده اید. این جاده پر درخت، بزرگراه شلوغ، یا چیز دیگری است؟ آن را شرح دهید؟

2. خورشید در این لحظه کجاست؟ شب یا روز؟

3. شما همچنان در جاده حرکت می کنید، به حصار می رسید. این نرده ها چه جنسی هستند؟ آن ها از چه چیزی ساخته شده اند؟ (چوبی، سنگی، آهنی یا…)

4. چطور از این نرده ها می گذرید؟

5. وقتی راه می روید، به جنگل می رسید.

جنگل های روبروی خود را توصیف کنید.

آیا روشن یا تاریک است؟

آیا پر از درختان صنوبر یا یک جنگل پر از درخت های مختلف است؟

6. یک مسیر در این جنگل وجود دارد.

در کنار این مسیر، ناگهان یک کلید را روی زمین مشاهده کنید.

شکل کلید چیست؟

با کلید چه کار می کنید؟

پرتش می کنید، یا آن را در از یک درخت می آویزانید؟

7. شما به راه خود ادامه می دهید و به رودخانه ها می رسید.

این رودخانه را توصیف کنید؟

چه کار میکنید؟

آیا آب می نوشید یا در کنار رودخانه می نشینید؟

8. پس از رسیدن به رودخانه، به خانه هایی می رسید که در رویاهای خود دیده اید.

مرد یا زن رویاهای شما بیرون می آید و از شما دعوت می کند تا همیشه با هم بمانید.

واکنش شما چیست؟

9. یک مسیر در پشت خانه وجود دارد.

چه توصیفی از مسیر دارید؟

دوباره با موانع جدید روبه رو می شوید

نوع موانعی هستند؟

10. خورشید در حال حاضر کجاست؟

تفسیر تست

این آزمونهای شخصیت ساده، بسیاری از نکات در مورد تصور شما از زندگی را نشان می دهد.

و اکنون تفسیر این است:

1. جاده تصویری از دنیای اطراف را نشان می دهد.

اگر جاده را به عنوان یک بزرگراه شلوغ با ماشین های بسیاری که از آن عبور می کنند تصور کنید، پس شما یک فرد بسیار فعال و پر مشغله هستید که از وقت خود برای کار حداکثر استفاده را می کند.

اگر جاده را تصور کنید، زندگی آرام و آگاهانه ای دارید.

شما سعی می کنید حوادث را کنترل کنید و اجازه نخواهید داد که فرآیند طبیعی شما از بین برود.

جاده با چاله ها و جواهرات نشان می دهد چیزی در زندگی شما مزاحم است. شاید یک چیز کوچک اما بسیار آزار دهنده باشد. به احتمال زیاد، این یک مشکل برای مدت زمان طولانی است.

2. خورشید جلوی طرح ها، ایده ها و اهداف شماست.

خورشید طلوع کرده است، به این معنی که شما در مسیر اهداف خود هستید.

اگر خورشید دقیقا بالای شما باشد، پس شما در تلاش برای رسیدن به اهداف خود هستید.

اگر خورشید غروب کرده باشد، احتمالا بیشتر اهداف خود را به دست آورده اید.

3. حصار نماد موانع پیش روست.

هر چه بیشتر تصورشان می کنید، شکست هایتان زیادتر بوده است.

4. چگونه با نرده ها برخورد می کنید، نشان می دهد که چگونه از موانع زندگی عبور می کنید.

اگر از حصار بالا بروید، آن را بچرخانید یا سعی کنید دریابید که چگونه از آن عبور کنید، پس به سرعت و به راحتی می توانید انعطاف پذیر باشید.
اما اگر به حصار را بشکنید، به طور ناخودآگاه تصمیمات فوری می گیرید.

5. جنگل نشان دهنده دنیای درونی شما است.

انتخاب بین جنگل های روشن و تاریک نشان می دهد که چه احساسی از زندگی خود دارید، مثبت یا منفی.

جنگل پر از درخت های مختلف به این معنی است که شما مشتاق هستید که همیشه سعی کنید چیزهای جدید یاد بگیرید.

جنگل درختان صنوبر یک دلیل منطقی است.

چنین افرادی قابل اعتماد و آگاه هستند و از اهدافشان در زندگی آگاهی دارند.