احتمالا بسیاری از ما این گزاره” از فردا دیگر سحر خیز خواهم شد” را هر روز با خودمان تمرین ‌کنیم.

ولی هنگامی که صبح ‌شود همان کسالت و همان بی حالی باز هم تکرار می‌شود.

در این حالت یا باز هم می ‌خوابیم و انجام برنامه را به تاخیر می‌اندازیم یا آنقدر خسته ایم که قادر نیستیم راندمان خوبی داشته باشیم و امور را به دقت انجام دهیم.

و همواره این پرسش پیش می اید که چرا برخی اینقدر سحر خیز می باشند و سرحال هستند.

اشتباه نکنید.

شاید ویژگی های فیزیکی بدن شما با او تفاوت دارد و همین موجب سحر خیزی او می شود.

به سوالات زیر جواب دهید و مجموع امتیازات خود را حساب کنید.

تا با استفاده از این مجموع دریابید چه شخصیتی هستید و مغز تان در چه زمان هایی از طول روز بالاترین راندمان را دارد.

اگر هیچ کاری برای انجام دادن نداشته ‌باشید و تمام وقت ‌تان آزاد باشد؛ چه ساعتی از خواب بر می خیزید؟

الف. ۵ تا ۶:۳۰ صبح (۵ امتیاز)

ب: ۶:۳۰ تا ۷:۴۵ صبح (۴ امتیاز)

ج: ۷:۴۵ تا ۹:۴۵ صبح (۳ امتیاز)

د: ۹:۴۵ تا ۱۱ صبح (۲ امتیاز)

ه. ۱۱ صبح تا ظهر (یک امتیاز)

اگر تمام وقتتان آزاد باشید و هیچ کاری برای انجام دادن نداشته باشید اغلب برنامه‌ریزی می‌کنید چه زمانی به رختخواب رفته و بخوابید؟

الف. ۸ تا ۹ شب (۵ امتیاز)

ب: ۹تا ۱۰:۱۵ شب (۴ امتیاز)

ج: ۱۰:۱۵ تا ۱۲:۳۰ شب (۳ امتیاز)

د: ۱۲:۳۰ تا ۱:۴۵ صبح (۲ امتیاز)

ه. ۱:۴۵ صبح تا ۳ صبح (یک امتیاز)

برای این‌که صبح ‌ها زود از خواب برخیزید به چه میزان به زنگ هشدار دهنده گوشی یا ساعت وابسته هستید؟

الف: به هیچ وجه (۴ امتیاز)

ب: کمی وابسته‌ام (۳ امتیاز)

ج: به ‌طور متوسط وابسته‌ام (۲ امتیاز)

د: خیلی وابسته‌ام (یک امتیاز)

هنگام صبح بیدار شدن در سر ساعت تعیین شده به چه میزان برای‌ شما راحت است؟

الف: اصلا راحت نیست (یک امتیاز)

ب: خیلی راحت نیست (۲امتیاز)

ج: تا حدی راحت است (۳ امتیاز)

د: خیلی راحت است (۴ امتیاز)

صبح ‌ها هنگامی که بر می خیزید در نیم‌ ساعت ابتدایی به چه میزان حس هوشیاری دارید؟

الف: اصلا هوشیار نیستم (یک امتیاز)

ب: خیلی هوشیار نیستم (۲ امتیاز)

ج: تا حدی هوشیارم (۳ امتیاز)

د: کاملا هوشیارم (۴ امتیاز)

صبح ‌ها هنگامی که بر می خیزید در نیم ‌ساعت ابتدایی به چه میزان اشتها دارید؟

الف: اصلا اشتها ندارم (یک امتیاز)

ب: خیلی اشتها ندارم (۲ امتیاز)

ج: تا حدی اشتها دارم (۳ امتیاز)

د: کاملا اشتها دارم (۴ امتیاز)

صبح ‌ها هنگامی که بر می خیزید در نیم ‌ساعت ابتدایی به چه میزان حس خستگی دارید؟

الف: خیلی خسته ‌ام (یک امتیاز)

ب: کمی خسته ‌ام (۲ امتیاز)

ج: تا حدی سر حالم (۳ امتیاز)

د: کاملا سر حالم (۴ امتیاز)

اگر صبح روز آتی قرار یا کاری نداشته ‌باشید در مقایسه با روزهای عادی به چه میزان دیرتر به خواب می ‌روید؟

الف: اصلا (۴ امتیاز)

ب: کمتر از یک ساعت دیرتر (۳ امتیاز)

ج: یک تا ۲ ساعت دیرتر (۲ امتیاز)

د: بیشتر از ۲ ساعت دیرتر (یک امتیاز)

اگر بخواهید بین ساعت‌های ۷ تا ۸ صبح ورزش کنید به چه میزان قبراق هستید؟

الف: کاملا قبراقم (۴ امتیاز)

ب: تا حدی قبراقم (۳ امتیاز)

ج: تا حدی برایم سخت است (۲ امتیاز)

د: کاملا سخت است (یک امتیاز)

چه هنگامی احساس خستگی می کنید و نیاز به خوابیدن دارید ؟

الف. ۸ تا ۹ شب (۵ امتیاز)

ب: ۹ تا ۱۰:۱۵ شب (۴ امتیاز)

ج: ۱۰:۱۵ تا ۱۲:۳۰ شب (۳ امتیاز)

د: ۱۲:۳۰ تا ۱:۴۵ صبح (۲ امتیاز)

ه. ۱:۴۵ صبح تا ۳ صبح (یک امتیاز)

اگر قرار باشد آزمون بدهید ترجیح می‌ دهید در چه زمانی آزمونتان برگزار گردد؟

الف. ۸ تا ۱۰ صبح (۴ امتیاز)

ب: ۱۱ صبح تا یک بعدازظهر ( ۳امتیاز)

ج: ۳ بعداز ظهر تا ۵ بعدازظهر (۲ امتیاز)

د: ۷ بعدازظهر تا ۹ شب (یک امتیاز)

اگر قرار باشد ساعت یازده شب به خواب بروید به چه میزان حس خستگی می‌ کنید؟

الف: اصلا خسته نیستم (صفر امتیاز)

ب: کمی خسته‌ام (۲ امتیاز)

ج: تا حدی خسته‌ام (۳ امتیاز)

د: خیلی خسته‌ام (۵ امتیاز)

اگر بسیار دیرتر از حالت عادی به خواب بروید ولی احتیاجی نباشد که صبح روز آتی ساعت دقیقی از خواب بیدار شوید، ممکن است کدام یک از گزینه های زیر برای ‌تان اتفاق بیفتد ؟

الف: مثل روزهای دیگر صبح همان ساعت همیشگی بیدار می‌شوم و دیگر هم خوابم نمی‌برد. (۴ امتیاز)

ب: همان ساعت همیشگی بیدار می‌شوم ولی بعدش کمی چرت می‌زنم. (۳ امتیاز)

ج: همان ساعت همیشگی بیدار می‌شوم ولی دوباره راحت می‌خوابم. (۲ امتیاز)

د: اصلا ساعت همیشگی بیدار نمی‌شوم و راحت می‌خوابم. (یک امتیاز)