رضایت شغلی متغیری در زمینه روانشناسی محیط کار به حساب می‌آیند که بیشتر از دیگر متغیرها مورد پژوهش و تحقیق واقع شده و با بسیاری موارد مانند مسئله های روانشناختی و عوامل سازمانی و طراحی شغل در ارتباط می باشد.

با توجه به گسترش پیدا کردن مفهوم رضایت شغلی در حوزه روانشناسی حرفه ای و سازمانی محققین و متخصصین تعریف های متعددی در مورد رضایت شغلی به ارائه دادن پرداختند.

با این حال دو تعریف شایع‌تر رضایت زناشویی شامل موارد زیر می شود:

– رضایت شغلی ناشی از بررسی شغل به عنوان دستیابی یا تسهیل دستیابی به ارزش های شغلی.

– مقدار رضایت یا نارضایتی شغلی.

به صورت کلی بیشتر تعریف ها احساس عاطفی کارمندان نسبت به شغل خود به پوشش دادن می‌پردازند.

این می‌تواند مربوط به طرز نگرش آنها نسبت به جنبه‌های به خصوص و کلی شغل باشد به طور مثال همکاران با پرداختن حقوق و محیط و شرایط کاری.

به عبارتی مقدار رضایت شغلی علاوه بر سنجش رضایتمندی کارکنان می‌توانند نتیجه حاصل از کار یا انتظارات کارکنان را مشخص کنند که پژوهش های صورت گرفته در میان کارکنان موسسه آموزشی نشانگر این می باشد .

مقدار لذت شخص از وظیفه هایش در یک نقش با نمرات رضایت شغلی و همچنین رضایت شغلی جهانی در ارتباط می باشد .

همین طور متوجه شدند که دیگر اقدامات مثل مقدار تمرکز مورد احتیاج برای شغل و مقدار نظارت و اهمیت کار هیچگونه تأثیری بر رضایتمندی نداشته است.