تشریح DMS

DMS یک آزمون انطباق همزمان و دارای تاخیر با نمونه است. این آزمون حساسیت زیادی به آسیب در ناحیه مغزی پیشانی میانی و برخی از نهاده¬های مربوط به ناحیه¬های مغزی پیشانی دارد.

نمایش دادن

یک الگوی تصویری پیچیده (نمونه) به فرد نشان داده می‌شود و بعد از یک تاخیر و فاصله کوتاه، چهار الگو به فرد نمایش داده می‌شود. هر الگو از چهار زیر مولفه فرعی تشکیل شده است.

یکی از الگوهای چهار گزینه¬ با نمونه یکسان است ، یکی از آن¬ها الگوی گمراه کننده جدیدی است، یکی از آن¬ها شکلی همانند نمونه دارد و رنگ¬های آن شبیه مورد گمراه کننده است و مورد چهارمی رنگ‌هایی همانند نمونه دارد و شکل آن شبیه به مورد گمراه کننده است.

شکل ۱۵٫ صحفه آزمون DSM (متن انگلیسی روی تصویر: CORRECT)

مأموریت

فرد راهنمایی می‌شود تا الگویی را لمس کند که با نمونه مطابقت دارد. در برخی از آزمایش‌ها، الگوهای نمونه و انتخاب به صورت همزمان نمایش داده می‌شوند، در حالی که در بقیه موارد تاخیر(۰ یا ۴ یا ۱۲ ثانیه¬ای) بین زمان پوشش الگوی نمونه و نشان دادن الگوهای انتخابی وجود دارد.

در صورتی که اولین انتخاب نادرست باشد، فرد باید انتخاب دوم را انجام دهد و به این صورت ادامه دهد تا در نهایت انتخاب درستی داشته باشد.

حالت‌های آزمون DMS

آزمون DMS دارای چهار حالت می‌باشد:
• بالینی
• موازی ۱ تا موازی ۴
• موازی ۱ گسترش یافته تا موازی ۵ گسترش یافته
• کودک

حالت بالینی

بعد از سه آزمایش تمرینی، ۲۰ آزمایش آزمون متعادل وجود دارد که شامل ۵ مورد همزمان، و ۵ آزمایش در هر ۳ فاصله تاخیری صورت می‌گیرد. بعد از یک مکث برای استراحت دادن به فرد (در صورت لزوم) ۲۰ آزمایش آزمون متعادل کننده صورت خواهد گرفت که در کل، ۴۰ آزمایش را برای حالت بالینی تشکیل می¬دهند.

حالت موازی

برای هر یک از حالت‌های موازی (موازی۱، موازی۲، موازی ۳و موازی۴)، سه آزمایش تمرینی و ۲۰ آزمایش آزمون متعادل وجود دارد که شامل ۵ مورد همزمان و ۵ موردی می‌باشد که در هر ۳ فاصله تاخیری وجود دارد.

موازی گسترش یافته

برای هر یک از حالت‌های گسترش یافته (۵ – ۱)، سه آزمایش تمرینی وجود دارد (تاخیر¬های کوتاه، متوسط و طولانی) و بعد از آن ۲۴ آزمایش ارزیابی متوازن گرفته می‌شود (هشت آزمایش در هر سه فاصله تاخیری. این حالت دارای هیچ نوع آزمایش انطباقی همزمان نمی‌باشد.)

حالت کودک

بعد از سه آزمایش تمرینی، ۲۰ آزمایش آزمون متعادل وجود دارد که شامل ۵ آزمایش همزمان و ۵ آزمایش در ۳ فاصله تاخیری است. این حالت شبیه به حالت همزمان می‌باشد و برای جمع آوری اطلاعات هنجاری کودک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

زمان اجرا

برای حالت بالینی، زمان اجرا در حدود ۱۲ دقیقه است. برای حالت‌های کودک و موازی، زمان اجرا در حدود هفت دقیقه است. برای حالت همزمان گسترش یافته، زمان اجرا در حدود هشت دقیقه است.

دستورالعمل اجرای DMS برای حالت بالینی، موازی و کودک

سه مثال تمرینی قبل از شروع آزمون وجود دارد.

برای آزمایش‌های تمرینی دستورالعمل مشابهی استفاده می‌شود، بعد از آن دستورالعمل مناسب برای حالت‌های بالینی، موازی یا کودک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال یک – انطباق همزمان

قبل از شروع آزمون این را بگویید:

همراه با نمایش داده شدن صفحه شروع، برای شروع آزمون k را فشار بدهید و بگویید:

در صورتی که فرد اشتباهی انجام دهد، در صورتی لزوم این پیام را برای وی بدهید.

مثال دو – تاخیر صفر ثانیه

برای مثال دوم، رویه موجود تغییر خواهد یافت تا تاخیر¬های صورت گرفته با نمونه دارای تاخیر صفر ثانیه منطبق باشد.
با اشاره کردن به الگوی موجود در جعبه قرمز، به صورت سریع بگویید که :

در صورت لزوم این پیام را بدهید.

در صورت لزوم می‌توانید به افراد پیام بدهید که:

مثال سه – مطابقت دادن تاخیری

برای مثال سوم، یک تاخیر ۱۲ ثانیه¬ای مابین الگوهای نمونه و انتخاب وجود خواهد داشت. یک بار دیگر، توجه و تمرکز فرد را به الگوی هدف موجود در جعبه قرمز، با اشاره کردن به آن، جلب کنید. بعد از آن بگویید:

بعد از مثال سوم، عبارت لطفا صبر کنید، نمایش داده خواهد شد.
 حالت‌های بالینی، موازی و کودک موجود در این آزمون با هم متفاوت هستند. لطفا فقط از دستور العمل مناسبی که در زیر ارائه شده است، پیروی کنید.

حالت بالینی

بگویید:

برای شروع چهارمین آزمایش، k را فشار بدهید.
بعد از ۲۰ آزمایش متعادل، پیام لطفا صبر کنید نمایش داده خواهد شد که به فرد اجازه می‌دهد، استراحت مختصری داشته باشد.

برای ادامه دادن به بخش دوم، زمانی که فرد آمادگی داشته باشد (معمولا بدون هیچ تاخیری)، k را فشار بدهید. در کل ۴۰ آزمایش متوازن وجود دارد که بعد از آن¬ها آزمون خاتمه می‌یابد.

حالت موازی و کودک

بگویید:

برای شروع چهارمین آزمایش، k را فشار بدهید.
در کل ۲۰ آزمایش متوازن وجود خواهند داشت که بعد از آن¬ها، آزمون خاتمه می‌یابد.