تشریح MTS

این یک آزمون انطباقی است که سرعت و دقت در آن جایگزین یکدیگر می‌شوند.

 در این آزمون از پد فشاری استفاده می‌شود . در صورتی که پد فشاری در دسترس نباشد و شما بخواهید که این آزمون را ارزیابی کنید، شما می‌تواند از دکمه ماوس راست (یا ثانویه) استفاده کنید. افراد آزمون¬دهنده همواره از پد فشاری استفاده می‌کنند.

نمایش دادن

محرک نمونه یک الگوی انتزاعی است که از چهار مولفه رنگی تشکیل شده است. این نمونه در داخل مربع قرمز و در وسط صفحه نمایش داده می‌شود. بعد از یک تاخیر کوتاه، تعدادی متغیر از الگوی مشابه(۱ ،۲، ۴ یا ۸) در جعبه‌هایی که در حالت دایره و در کناره¬های صفحه قرار گرفته¬اند، نمایش داده خواهند شد.

فقط یکی از این الگو‌ها با الگوی موجود در وسط صفحه مطابقت دارد. فرد باید با لمس کردن الگو، آن را نشان بدهد.

شکل ۲۴٫ صفحه مأموریت MTS

الگوهای نادرست از مولفه¬های مشابه الگوی نمونه یا مولفه¬های گمراه¬کننده مشابه تشکیل شده است.

مأموریت

فرد باید مشخص کند که کدام یک از الگو‌ها مطابقت دارد و آن را لمس کند.

برای به دست آوردن الگوی نمونه، فرد باید یک دکمه از پد فشاری را به سمت پایین بگیرد. بعد از آن فرد باید دست خود را بر روی دکمه، تا زمانی نگه دارد که به نظر خودش مورد نشان داده شده با الگوی مورد نظر مطابقت دارد و به الگوهای انطباقی اشاره کند.

حالت‌های آزمون MTS

برای آزمون MTS دو حالت وجود دارد:
• بالینی
• موازی ۱ تا موازی ۴

حالت‌های موازی و بالینی دارای دستورالعمل¬های اجرایی متفاوتی هستند. لطفا از دستورالعمل مناسب استفاده کنید.

حالت بالینی

در حالت بالینی، قبل از شروع آزمون چهار آزمایش تمرینی وجود دارد:
• ۱ الگو
• ۲ الگو
• ۴ الگو
• ۸ الگو
این آزمایش‌ها هیچ امتیازی ندارند.

در هر درجه سختی آزمون، ۱۲ آزمایش وجود دارد که به صورت تصادفی نمایش داده می‌شوند.

حالت موازی

در حالت موازی ، قبل از شروع آزمون سه آزمایش تمرینی وجود دارد:
• ۲ الگو
• ۴ الگو
• ۸ الگو
این آزمایش‌ها امتیاز¬بندی نمی‌شوند.

در هر درجه سختی این آزمون، شش آزمایش وجود دارد که به صورت تصادفی نمایش داده می‌شوند.

زمان اجرا

اجرای این آزمون تقریبا نه دقیقه (حالت بالینی) یا هفت دقیقه (حالت موازی) طول می‌کشد.