مشخصات این آزمون :

گسترده بودن طیف معیار.

زبان‌ها:

انگلیسی، آلمانی .

کاربرد :

ارزیابی مهارت‌های تفکر انتقادی برای افراد پاسخ‌دهنده ۱۵ ساله و بزرگ تر.

پس زمینه نظری:

ارزیابی تفکر انتقادی هالپرن طراحی شده است تا ساختارهایی را شامل شود که معمولا در لیست تعاریف مربوط به تفکر انتقادی قرار می گیرند.

این آزمون بر روی پنج بخش از تفکر انتقادی متمرکز می‌شود که عبارتند از: استدلال شفاهی، تحلیل استدلال، تفکر به صورت آزمون فرضیه ای، احتمالی و نا اطمینانی، و تصمیم گیری و حل مشکل می‌باشد.

این پنج بخش به همراه یکدیگر، مهارت‌های تفکر انتقادی را تشکیل می‌دهند.

اجرا :

۲۵ سناریوی روزانه به افراد پاسخ‌دهنده ارائه می‌شود و برای هر سناریویی، آنها پاسخ‌های ساختار یافته خلاصه ای را ارائه می‌کنندو از لیست مربوط به پاسخ‌های جایگزین احتمالی (گزینه های انتخاب اجباری شده)، یک لیستی را انتخاب می‌کنند؛

از این رو، اندازه‌گیری های مجزایی را از حافظه شناخت و یاد آوری ارائه می‌کنند.

فرم‌های آزمون :

برای فرم S1، افراد پاسخ‌دهنده به سوالات مربوط به سناریوهای روزمره که در پاسخ‌های ساختار یافته و جایگزین های انتخابی اجباری استفاده می‌شود، جواب می‌دهند. فرم S2 شامل تمامی آیتم های انتخاب اجباری می‌باشد.

امتیاز بندی :

متغیر هایی که امتیاز بندی شده‌اند عبارتند از: (الف) امتیاز تفکر انتقادی کل، که شامل آیتم‌های ساختار یافته و انتخاب های اجباری می‌باشد؛ (ب) پاسخ‌های ساختار یافته مربوط به امتیاز تفکر انتقادی؛

(ج) پاسخ‌های انتخاب اجباری شده مربوط به امتیاز تفکر انتقادی. همچنین سه امتیاز مجزایی برای هر یک از پنج بخش مربوط به تفکر انتقادی وجود دارد که عبارتند از: استدلال شفاهی، تحلیل مناظره ای، تفکر به صورت آزمون فرضیه ای، احتمال و نا اطمینانی، و تصمیم‌گیری و حل مسئله.

هر مورد دارای یک امتیاز کلی می‌باشد که مبتنی بر هر دو مورد پاسخ‌های ساختار یافته و پاسخ‌های انتخابی اجباری، امتیاز انتخاب اجباری و یک امتیاز پاسخ ساختار یافته می‌باشد.

پایایی :

همسانی درونی (آلفای کرونباخ) مابین a = 0.85 و a = 0.97 می‌باشد.