تشریح IST

IST مأموریتی است که برای اندازه‌گیری پردازش قبل از تصمیم¬گیری طراحی شده است و فرد قبل از تصمیم‌گیری، اطلاعات قبلی را جمع‌آوری و ارزیابی می‌کند. انعکاس ناکافی به این معنا می-باشد که تصمیم‌گیری¬ها باید بر مبنای شواهد کمتری صورت بگیرند و از این رو دقت مربوط به تصمیم نهایی کاهش می‌یابد.

نمایش دادن

شکل ۲۲٫ صفحه مأموریت IST (مرحله آموزش). فرد باید قبلا ۱۱ جعبه را لمس می¬کرد. (متن انگلیسی روی تصویر:Win 100, Lose 100)

یک آرایه ۵*۵ از جعبه‌های خاکستری در صفحه به فرد نشان داده می‌شود و دو پنل رنگی در زیر این جعبه‌ها قرار می‌گیرد. به افراد گفته می¬شود که اگر انتخاب صحیحی در مورد رنگی که بیشترین تعداد را در زیر جعبه‌های خاکستری دارد، داشته باشند، برنده می¬شوند. آن¬ها باید حدس بزنند که در زیر جعبه‌های خاکستری تعداد کدام رنگ بیشتر است .

با لمس شدن جعبه ، آن جعبه باز می¬شود. زمانی که فرد تصمیم خودش را در مورد رنگ حداکثری بگیرد، باید جعبه مربوط به آن رنگ در زیر صفحه را لمس کند.

زمانی که انتخاب¬های فرد به وی نشان داده شد، تمامی جعبه‌های خاکستری باقی مانده در صفحه، رنگ خودشان را نشان می¬دهند و یک پیام داده می‌شود تا صحیح بودن یا نا¬صحیح بودن انتخابش را به وی نشان دهد.

رنگ‌ها در طی آزمایش‌ها عوض می‌شوند. در پایان یک آزمایش، جعبه‌های خاکستری بار دیگر با سرعت در صفحه نمایش داده می‌شوند که این سرعت بستگی به سرعت کامل شدن آزمایش دارد، به نحوی که همواره بین هر دو آزمایش، حداقل ۳۰ ثانیه وجود خواهد داشت.

همواره جعبه‌های به همان ترتیبی که گفته شد، باز می‌شوند برای مثال، در صورتی که ترتیب باز شدن در آزمایش اولیه به صورت آبی، زرد، زرد، زرد، آبی، آبی، زرد، زرد باشد، صرف نظر از موقعیت فضایی که جعبه‌ها دارند، پنج جعبه متوالی که فرد لمس می‌کند دارای رنگی خواهد بود که بر اساس این ترتیب می‌باشد.

در اینجا دو شرط وجود دارد. شرایط برد ثابت، که فرد برای هر تصمیم صحیحش ۱۰۰ امتیاز می‌گیرد و تعداد جعبه‌های باز شده در آن بی¬تاثیر است و کاهش یافتن شرایط برد ، به نحوی که تعداد امتیازاتی که فرد بعد از یک انتخاب صحیح می‌تواند ببرد، از ۲۵۰ شروع خواهد شد و بعد از هر جعبه لمس شده به میزان ۱۰ امتیاز کاهش خواهد یافت.

در هر یک از این شرایط، هزینه تصمیم نادرست برابر با ۱۰۰ امتیاز خواهد بود.

شکل۲۳٫ صفحه آزمون IST (در شرایط برد ثابت) که نشان می‌دهد فرد انتخاب درستی داشته است.

مأموریت

مأموریت با یک آزمایش تمرینی انفرادی در شرایط برد ثابت شروع می‌شود و بعد از آن ۱۰ آزمایش ارزیابی شده در هر یک از شرایط برد ثابت و شرایط برد کاهش¬یافته صورت می‌گیرد (که بستگی به حالت انتخاب شده دارد)، و بعد از آن ۱۰ آزمایش ارزیابی شده دیگر در هر یک از شرایط برد کاهش¬یافته یا شرایط برد ثابت صورت خواهد گرفت.

حالت‌های آزمون IST

آزمون IST دارای دو حالت می‌باشد:
• برد ثابت – برد کاهشی(یک آزمایش تمرینی برد ثابت، بعد از آن۱۰ آزمایش ارزیابی شده برد ثابت و ۱۰ آزمایش ارزیابی شده برد کاهش)
• برد کاهشی – برد ثابت(یک آزمایش تمرینی برد ثابت، بعد از آن۱۰ آزمایش ارزیابی شده برد کاهشی و ۱۰ آزمایش ارزیابی شده برد ثابت)

در صورتی که یک گروه از افراد وجود داشته باشد که بخواهید بر روی آن¬ها این آزمون را انجام بدهید، شما باید از هر دو حالت در داخل این گروه، به صورت متوازن و یکسان استفاده کنید.

در صورتی که شما آزمون را به عنوان بخشی از یک گروه انجام می¬دهید، نیاز خواهید داشت که دو گروه تقریبا یکسان تشکیل دهید و برای هر فرد، یک گروه مناسب را اجرا کنید.

زمان اجرا

اجرای آزمون در حدود دوازده دقیقه طول می‌کشد.

دستور المل اجرایی IST (برد ثابت – برد کاهشی)

مرحله تمرینی برد ثابت
زمانی که صفحه شروع IST نمایش داده می‌شود، برای شروع آزمون k را فشار بدهید.
به صورت زیر آزمون را به فرد توضیح بدهید، که بخش¬های مناسب صحفه را نشان می‌دهد.

جعبه‌های خاکستری و پنل¬های رنگی را نشان دهید.

فرد را ترغیب کنید که یک جعبه را لمس کند.

از فرد بخواهید که جعبه دیگری را لمس کند.

در صورتی که فرد تردید داشته باشد، این پیام را به وی بدهید.

فرد برای این¬که بتواند از پنل رنگی در پایین صفحه استفاده کند تا نشان بدهد که کدام رنگ را دوست دارد انتخاب کند ، باید حداقل پنج جعبه در آرایه ۵*۵ را انتخاب کند.

زمانی که فرد یک از پنل¬های موجود در قسمت پایین صفحه را لمس کند، پیام درست است! ۱۰۰ امتیاز برید یا اشتباه! ۱۰۰ امتیاز از دست دادید ، نمایش داده خواهد شد.
در پایان آزمایش تمرینی، پیام آفرین، شما این مرحله را به پایان رساندید. امتیاز کلی شما XXX است ، نشان داده خواهد شد.